JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Etni Khan vierailee Kappeli-illassa.

Etni Khan vierailee Kappeli-illassa.

Kulttuuri
Mynämäki
12.9.2021 13.50

Etni Khan Kappeli-illan vieraana

Syys­kau­den Kap­pe­li-il­to­jen sar­ja jat­kuu en­si tors­tai­na kun syys­kuun il­lan vie­raak­si saa­puu The Voi­ce of Fin­land -lau­lu­kil­pai­lus­ta tut­tu Et­ni Khan. Hä­nen elä­mään­sä ovat var­jos­ta­neet mo­net hyl­kää­mi­set, mut­ta sa­mal­la tu­tuk­si on tul­lut myös Ju­ma­lan ih­meel­li­nen apu.

Tai­tei­li­ja­ni­mel­lä esiin­ty­vä Et­ni Khan syn­tyi jou­lu­aat­to­na 8. lap­se­na pa­kis­ta­ni­lais­per­hee­seen, jos­sa van­hem­mat työs­ken­te­li­vät ka­dun­la­kai­si­joi­na ja sii­voo­ji­na. Työs­tään vä­sy­nyt äi­ti ha­lu­si an­taa kah­den päi­vän ikäi­sen lap­sen­sa adop­toi­ta­vak­si. Hä­tiin tuli naa­pu­ris­sa asu­va suo­ma­lai­nen lä­he­tys­työn­te­ki­jä, joka al­koi et­siä vau­val­le uu­sia van­hem­pia.

Teh­tä­vä ei on­nis­tu­nut ja sii­tä syys­tä pää­dyt­tiin poik­keuk­sel­li­seen rat­kai­suun; lä­he­tys­työn­te­ki­jä adop­toi ty­tön yk­sin. Pian adop­ti­oäi­ti löy­si puo­li­son rin­nal­leen, mut­ta Et­nin jo kiin­nyt­tyä hä­neen, mies yl­lät­tä­en me­neh­tyi.

– Olin vii­si­vuo­ti­as ja me­net­tä­nyt isän jo kah­teen ker­taan, ku­vaa Et­ni lap­suut­taan.

Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa edes­sä oli muut­to Suo­meen ja Ori­ve­del­le. 90-lu­vun pik­ku­kau­pun­gis­sa pa­kis­ta­ni­lai­set piir­teet he­rät­ti­vät mo­nen kiu­saa­jan huo­mi­on. Tyt­töä pil­kat­tiin jul­mal­la ta­val­la.

– Se oli tie­tys­ti louk­kaa­vaa, mut­ta on­nek­si mi­nul­la on ol­lut ai­na pak­su nah­ka ja hyvä huu­mo­rin­ta­ju. Niil­lä ja Ju­ma­lan avul­la olen ai­na pääs­syt eteen­päin, to­te­aa Et­ni.

Kap­pe­li-il­ta jär­jes­te­tään Mie­tois­ten seu­ra­kun­ta­ko­dil­la tors­tai­na 16.9. klo 18. Siel­lä pää­see tu­tus­tu­maan Et­niin ja hä­nen ta­ri­naan­sa pa­rem­min ja kuu­lee sa­mal­la myös hä­nen kos­ket­ta­via lau­lu­jaan. Hän­tä sä­es­tää Jo­han­na Repo. Et­niä haas­tat­te­lee ja il­taa isän­nöi kap­pe­li­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja, toi­mit­ta­ja Pek­ka Heik­ki­lä. Per­heen pie­nim­mil­le on tar­jol­la My­nä­mä­en seu­ra­kun­nan lap­si­työn tar­joi­le­ma puu­ha­nurk­ka. Kai­kil­le avoin ti­lai­suus myös strii­ma­taan ja se on näh­tä­vis­sä Mie­tois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­nan avoi­mel­la Fa­ce­book-si­vul­la osoit­tees­sa https://www.fa­ce­book.com/mie­tois­ten­kap­pe­li.