JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kilpi-viikon viime kesän avajaisissa puheenvuoron piti kirjallisuusyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Saloranta.

Kilpi-viikon viime kesän avajaisissa puheenvuoron piti kirjallisuusyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Saloranta.

Arkisto/Saara Huovinen

Kulttuuri
Kustavi
29.9.2023 12.00

Ensi vuoden Kilpi-viikko vie leirinuotion tarinoiden äärelle

Vol­ter Kil­pi Kus­ta­vis­sa -kir­jal­li­suus­vii­kon juh­la­vuo­den tee­ma on jul­kis­tet­tu. En­si ke­sä­nä ta­pah­tu­man tee­ma on Kai­ken ta­ka­na on ta­ri­na.

En­si vuon­na 10.-14. hei­nä­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vän kir­jal­li­suus­vii­kon tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na jat­kaa vuo­den tau­on jäl­keen te­at­te­ri­oh­jaa­ja, näy­tel­mä­kir­jai­li­ja ja kir­jai­li­ja Eli­na Kilk­ku.

Juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Vol­ter Kil­pi Kus­ta­vis­sa -kir­jal­li­suus­viik­ko on mo­ni­tai­teel­li­nen sekä elä­myk­sel­li­nen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma saa­ris­to­mai­se­mis­sa, jon­ka yti­men muo­dos­ta­vat laa­duk­kaat te­at­te­rie­si­tyk­set, lu­en­not sekä mo­ni­puo­li­nen ohei­soh­jel­mis­to. Saa­ris­to­luon­non kes­kel­lä jär­jes­tet­tä­väl­lä Kir­jal­li­suus­vii­kol­la tul­laan ko­ke­maan uu­sia elä­myk­siä sekä ta­paa­maan van­ho­ja tut­ta­vuuk­sia, ku­ten ylei­sön suur­suo­sik­ki Al­bat­ros­sin ta­ri­na.

Tu­le­va­na su­ve­na jo 25. ker­taa jär­jes­tet­tä­vän kir­jal­li­suus­fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­to ra­ken­tuu ta­ri­noi­den ym­pä­ril­le. Ta­ri­nat ovat viih­dyt­tä­viä, vaa­ral­li­sia, loh­dul­li­sia ja maa­il­maa mul­lis­ta­via.

– Kaik­ki maa­il­man syn­ty­te­o­ri­ois­ta läh­tien on ta­ri­naa. So­tia ei oli­si il­man vi­hol­li­ses­ta ker­rot­tu­ja val­hei­ta, hyvä ta­ri­na myy mitä ta­han­sa ja lei­ri­nuo­ti­oil­le ta­ri­noi­den ää­rel­le ko­koon­tu­mi­sen tai­ka ei ka­toa mil­loin­kaan. Tar­vit­sem­me ta­ri­noi­ta, jot­ta kes­täi­sim­me, ja jot­ta meis­sä he­räi­si em­pa­tia toi­sen­lai­suut­ta koh­taan, Kilk­ku ker­too.

Vuon­na 2024 Vol­ter Kil­ven syn­ty­mäs­tä on ku­lu­nut 150 vuot­ta. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si en­si ke­sän uu­te­na Kil­pi-näy­tel­mä­nä näh­dään Kil­kun dra­ma­ti­soi­ma ja oh­jaa­ma mo­no­lo­gi Kus­ta­vis­sa syn­ty­neen Vol­ter Kil­ven elä­mäs­tä.

Fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­to koos­tuu lu­en­to­jen ja te­at­te­rie­si­tys­ten li­säk­si run­saas­ta ohei­soh­jel­mis­tos­ta. Yh­tei­söl­li­set ylei­söl­le avoi­met työ­pa­jat, fes­ti­vaa­lik­lu­bi, ret­ket sekä mu­siik­kie­si­tyk­set kut­su­vat ylei­sön viih­ty­mään ke­säi­seen Kus­ta­viin.