JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
20.11.2020 10.41

Ekovinkki: Kommentoi ilmas­to­tie­karttaa

Suo­mi täh­tää hii­li­neut­raa­liu­teen vuon­na 2035, mikä edel­lyt­tää, et­tä hiil­tä si­do­taan esi­mer­kik­si maa­pe­rän tai met­sien avul­la yh­tä pal­jon kuin ih­mis­ten toi­min­nas­ta ai­heu­tuu hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä il­ma­ke­hään. Vaik­ka suun­ta­vii­vat pää­te­tään val­ta­kun­nal­li­ses­ti, tu­lee toi­mia suun­ni­tel­la ja teh­dä alu­eel­li­ses­ti, kun­nis­sa, yri­tyk­sis­sä sekä mei­dän asuk­kai­den ar­jes­sa.

Var­si­nais-Suo­mes­sa on tar­tut­tu toi­meen ja par­hail­laan poh­di­taan, mit­kä ovat juu­ri mei­dän maa­kun­nas­sam­me kes­kei­siä kei­no­ja pääs­tä ta­voit­tei­siin. Ta­voit­tei­ta ja kei­no­ja esi­tel­lään ky­se­lys­sä, joka on kom­men­toi­ta­va­na 29.11. saak­ka.

Tar­kas­te­lus­sa on kol­me kes­keis­tä tee­maa: lii­ken­ne, ener­gia sekä maa­ta­lous. En­si vuon­na kä­sit­te­lyyn ote­taan muun mu­as­sa ra­ken­ta­mi­nen. Ta­voit­tei­ta ja kei­no­ja on poh­dit­tu muun mu­as­sa yri­tys­ten ja asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa ja ne poh­jau­tu­vat tut­ki­mus­tie­toon sekä kan­sal­li­siin ta­voit­tei­siin.

Var­si­nais-Suo­men eri­tyis­piir­teet tun­nis­taa hel­pos­ti: meil­lä on run­saas­ti osaa­mis­ta maa­ta­lou­des­sa ja mah­dol­li­suuk­sia luo­pua fos­sii­li­sis­ta ener­gi­a­läh­teis­tä.

Toi­saal­ta meil­lä on ke­hi­tet­tä­vää esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­teen ja mui­den lii­ken­ne­pal­ve­lui­den suh­teen. Rat­kai­su­ja on ole­mas­sa kai­ken­ko­koi­sil­le kun­nil­le ja nii­tä esi­tel­lään tie­kart­ta­ky­se­lys­sä var­sin kat­ta­vas­ti.

Vaik­ka ku­lu­tus­tot­tu­mus­tem­me ja sitä kaut­ta muun mu­as­sa te­ol­li­suu­den vai­ku­tuk­set il­mas­ton­muu­tok­seen ovat lu­kui­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa tun­nus­tet­tu to­si­a­sia, on ai­hees­ta kes­kus­te­lu esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa usein tun­tei­kas­ta – mo­net il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tään liit­ty­vät toi­met ko­e­taan oman ar­kie­lä­män kur­jis­ta­mi­se­na.

Ti­lal­le tu­le­vat rat­kai­sut ovat kui­ten­kin sel­lai­sia, jot­ka ai­dos­ti li­sää­vät sekä alu­een ve­to­voi­maa et­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­tia: niil­lä edis­te­tään puh­das­ta lä­hi­ruo­kaa ja ruo­ka­tur­vaa, saa­daan uut­ta yri­tys­toi­min­taa, pa­ran­ne­taan il­man­laa­tua ja kan­san­ter­veyt­tä.

Esi­mer­kik­si ener­gi­an­sääs­töl­lä saa­vu­te­taan myös mer­kit­tä­viä ta­lou­del­li­sia hyö­ty­jä. Ja mikä tär­kein­tä: ra­ken­ne­taan toi­veik­kaam­paa tu­le­vai­suut­ta lap­sil­lem­me ja lap­sen­lap­sil­lem­me, jot­ka kan­ta­vat pää­tös­tem­me seu­rauk­sia.

Suh­tau­du muu­tok­seen ute­li­ai­suu­del­la ja osal­lis­tu sen ver­ran kuin si­nul­le on mah­dol­lis­ta. Jo tu­le­van vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na voim­me omil­la toi­mil­lam­me joko huo­mat­ta­vas­ti kiih­dyt­tää läm­pe­ne­mis­tä ja su­ku­puut­to­aal­toa tai luo­da uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja, joi­den myö­tä po­si­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ja luon­non el­py­mi­nen nä­ky­vät pi­an­kin.

Ky­se­ly, li­sä­tie­toa kol­mes­ta pää­tee­mas­ta sekä lin­kit pääs­tö­las­kel­miin: ym­pa­ris­to­nyt.fi/il­mas­to­tie­kart­ta2030.

Mai­ju Oi­ka­ri­nen Va­lo­ni­as­ta