JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Metsäiseen marjasuklaaseen sulatetaan raakasuklaarouhetta ja koristellaan metsämarjoilla ja syötävillä kukilla.

Metsäiseen marjasuklaaseen sulatetaan raakasuklaarouhetta ja koristellaan metsämarjoilla ja syötävillä kukilla.

Nina Soini

Kulttuuri
2.4.2021 10.40

Ekologisia ruokavalintoja ja kansainvälistä nuorisotyötä

Yk­si 4H-toi­min­nan kes­kei­sim­mis­tä ta­voit­teis­ta on kan­nus­taa nuo­ria kes­tä­viin elä­män­ta­poi­hin, jot­ka pie­nen­tä­vät hii­li­ja­lan­jäl­keä. Hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä tapa tä­hän on huo­mi­on kiin­nit­tä­mi­nen ruo­kai­lu­va­lin­toi­hin. 

Lie­don, Tu­run, Pai­mio-Sau­von, Naan­ta­lin ja Mas­kun-Rus­kon-Vah­don 4H-yh­dis­tyk­set ovat mu­ka­na Kimp­pa­ka­laa­sit -hank­kees­sa, jos­sa et­si­tään ja ja­e­taan mai­den ra­jat ylit­tä­väs­sä ky­lä­hen­ges­sä eko­lo­gi­sia ruo­ka­rat­kai­su­ja.

Kan­sain­vä­li­se­nä yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on itä­val­ta­lai­nen LAG Südbur­gen­land Plus.

Hank­keen eng­lan­nin­kie­li­nen nimi, Vil­la­ge fe­ast, tar­koit­taa yh­tei­siä juh­lia, esi­mer­kik­si ky­lä­juh­lia.

Ta­voit­tee­na on eko­lo­gis­ten elä­män­ta­po­jen va­kiin­nut­ta­mi­nen eri­tyi­ses­ti ruo­kai­lu­tot­tu­muk­siin. Hank­kees­sa jär­jes­te­tään esi­mer­kik­si kurs­se­ja ja työ­pa­jo­ja liit­ty­en muun mu­as­sa par­ve­ke­vil­je­lyyn, min­kä li­säk­si to­teu­te­taan tu­tus­tu­mis­käyn­te­jä eko­lo­gi­siin koh­tei­siin.

Itä­val­las­ta hank­kee­seen osal­lis­tuu nuo­ria maan­vil­je­li­jöi­tä, jot­ka toi­vo­vat uu­sia, eko­lo­gi­sem­pia vaih­to­eh­to­ja esi­mer­kik­si ra­vin­to­loi­hin ham­pu­ri­lais­ten rin­nal­le.

Ko­ro­na­pan­de­mia on nyt han­ka­loit­ta­nut kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ja vii­vyt­tä­nyt suun­ni­tel­tu­ja toi­mia. Mai­den vä­lil­lä mat­kus­ta­mi­nen ja it­se kimp­pa­ka­laa­sien to­teut­ta­mi­nen val­lit­se­vas­sa ti­lan­tees­sa ei ole ol­lut mah­dol­lis­ta.  

Kaik­kea ko­ro­na ei ole kui­ten­kaan py­säyt­tä­nyt. Esi­mer­kik­si eri­lai­sia vil­li­ruo­ka­re­sep­te­jä on vaih­det­tu ja mai­den si­säi­siä työ­pa­jo­ja ja ret­kiä on pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään.

Suo­men puo­lel­la jär­jes­tet­tiin syk­syl­lä sie­ni­ret­kiä, jois­sa nuo­ret pää­si­vät tu­tus­tu­maan lä­hi­met­siin ja op­pi­vat hyö­dyn­tä­mään eko­lo­gis­ta ruo­kaa lä­hel­tä. Suun­nit­teil­la on myös ret­ki luo­mu­maa­ti­lal­le, ka­las­tu­sil­to­ja sekä vil­liyrt­ti­kurs­si.

Kimp­pa­ka­laa­sien kaut­ta voi op­pia uu­sia eko­lo­gi­sia re­sep­te­jä ja vah­vis­taa kes­tä­viä elä­mä­nar­vo­ja. Vaik­ka ky­sees­sä on iso kan­sain­vä­li­nen pro­jek­ti, tar­jo­aa se yk­si­lö­ta­sol­la ar­keen uu­sia nä­kö­kul­mia. Han­ke tuo luon­non lä­hel­le ja opet­taa nuo­ria hyö­dyn­tä­mään luon­toa eko­lo­gi­ses­ti.

Syö­tä­vien sien­ten tun­nis­ta­mi­nen, vil­liyrt­tien hyö­dyn­tä­mi­nen ja kan­sain­vä­li­nen kom­mu­ni­kaa­tio ovat tai­to­ja, jot­ka hyö­dyt­tä­vät yk­si­lön li­säk­si koko maa­pal­loa.

Hank­keen luon­to­ys­tä­väl­li­set re­sep­tit ovat kaik­kien hyö­dyn­net­tä­vis­sä han­ket­ta to­teut­ta­vien 4H-yh­dis­tys­ten si­vuil­la.

Tai­vas­sa­los­sa vii­me syk­sy­nä pi­de­tyn lä­hi­ruo­kail­lan an­nis­ta löy­tyy oh­jeet met­säi­seen mar­ja­suk­laa­seen, herk­ku­tat­ti­pa­taan ja hir­vi­pais­tiin.

Maa­lis­kuus­sa 2020 al­ka­nut han­ke kes­tää vuo­den 2022 lop­puun.