JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Mynämäki
20.3.2024 10.50

Valmisteluun myös osallistetaan

Mo­nia asi­oi­ta ta­pah­tuu kun­nas­sa asi­oi­den val­mis­te­lus­sa taus­tal­la en­nen kuin ne nä­ky­vät esi­tys­lis­toil­la ja pää­tök­si­nä.

My­nä­mä­en val­tuus­to sai maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan ajan­koh­tais­ta ti­lan­ne­tie­toa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­työs­tä, joka on käyn­nis­tet­ty vuo­den alus­sa.

Kun­nan­joh­ta­ja Ca­ri­ta Mai­si­la ker­toi, et­tä asi­aa työs­tä­vä työ­ryh­mä on ko­koon­tu­nut kol­me ker­taa.

Ryh­mä on koon­nut läh­tö­ti­lan­ne­a­na­lyy­sia ja pyr­ki­nyt löy­tä­mään kei­no­ja kun­nan ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen sääs­tö­jen ja tu­lo­jen sekä uu­sien mah­dol­lis­ten tu­lon­läh­tei­den li­sää­mi­sen kaut­ta.

– Työ ei ole ko­vin help­poa, kos­ka meil­lä on pit­kä sääs­tä­mi­sen kult­tuu­ri tääl­lä jo nor­maa­lis­sa työs­ken­te­lys­sä. Ko­vin löy­häs­ti ei ole tuh­lail­tu, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ta­lous on tiu­koil­la, Mai­si­la to­te­si.

Mai­si­lan mu­kaan tar­koi­tus on osal­lis­taa myös kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­ta­lai­sia sääs­tö­jen ja mah­dol­lis­ten tu­lon­läh­tei­den et­si­mi­seen.

– En­si vii­kol­la ava­taan osal­lis­tu­van sääs­tä­mi­sen ky­se­ly, jo­hon jo­kai­nen voi käy­dä eh­dot­ta­mas­sa koh­tei­ta.

Ta­voit­tee­na on saa­da ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­ma kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si ke­sä­kuus­sa.

Var­han pal­ve­lu­verk­ko­val­mis­te­lu­kin nou­si esil­le. My­nä­mä­en kan­nal­ta Var­han vir­ka­mies­ten alus­ta­vat aja­tuk­set oli­vat myön­tei­siä, sil­lä nii­den mu­kaan kun­nas­sa on säi­ly­mäs­sä laa­jat pal­ve­lut tar­jo­a­va ter­vey­sa­se­ma.

Mai­si­la to­te­si täs­sä kii­tok­sen kuu­lu­van myös My­nä­mä­en päät­tä­jil­le, jot­ka ai­ka­naan te­ki­vät roh­ke­an pää­tök­sen läh­teä ra­ken­ta­maan uut­ta ter­veys­kes­kus­ta.

– Van­hois­sa ti­lois­sa pal­ve­lut ei­vät eh­kä oli­si säi­ly­neet. Sii­nä mie­les­sä teh­dyil­lä toi­men­pi­teil­lä on seu­raus­ta ja myös sil­lä, et­tei teh­dä, hän huo­maut­ti.

Aap­po Kon­tu (kesk.) ky­se­li, on­ko luot­ta­mus­hen­ki­lö­joh­dol­le tu­los­sa mi­tään Var­han in­for­maa­tio- ja tie­don­vaih­to­kes­kus­te­lua?

Kun­nan­joh­ta­jan mu­kaan tou­ko­kuus­sa on. Kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä on hä­nen mu­kaan­sa pa­ran­net­tu koko ajan. Esi­mer­kik­si Var­han joh­to ja kun­ta­joh­to ovat ko­koon­tu­neet ker­ran kuu­kau­des­sa kes­kus­te­le­maan Var­han suun­ni­tel­mis­ta.

Hy­viä uu­ti­sia sai­vat myös My­nä­mä­en kes­kus­tan lii­ken­ne­hi­das­tei­siin tym­pään­ty­neet: Hi­das­tei­den kor­jaus­suun­ni­tel­mat ovat Ely:ssä val­mis­tu­neet ja se kil­pai­lut­taa työn osa­na mui­ta ura­koi­taan niin et­tä kor­jauk­set teh­täi­siin ke­säl­lä.

Pis­te on tul­lut myös pit­kään kes­tä­nee­seen Ase­man­tien var­ren ke­vy­en­lii­ken­teen väy­län ra­ken­ta­mis­hank­kee­seen: kor­kein hal­lin­to-oi­keus ei ole myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa, eli tie­suun­ni­tel­ma­pää­tös on nyt lain­voi­mai­nen.

Sari Hon­ka­sa­lo

Näköislehdet

Kysely