JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
26.2.2021 17.05

Mikä minusta tulee isona?

Mo­nel­le nuo­rel­le yh­teis­haus­sa teh­tä­vät va­lin­nat ovat en­sim­mäi­siä suu­ria va­lin­to­ja, joi­ta elä­mäs­sä pi­tää teh­dä. Yh­teis­haus­sa täy­tyy päät­tää, mitä ha­lu­aa opis­kel­la seu­raa­vat kol­me vuot­ta ylä­kou­lun jäl­keen.

Yh­teis­ha­ku on al­ka­nut jo ja haku on au­ki kuu­kau­den. Ha­kuun val­mis­tau­du­taan lä­hes koko ylä­kou­lun ajan. Jo seit­se­män­nel­lä ja kah­dek­san­nel­la luo­kal­la mie­ti­tään, on­ko te­o­reet­ti­nen opis­ke­lu enem­män oma jut­tu vai so­pi­si­vat­ko käy­tän­nön­lä­hei­set opin­not it­sel­le pa­rem­min.

Yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la täy­tyy teh­dä pää­tös sii­tä, min­ne ai­koo ha­kea. Pää­tös täy­tyy teh­dä jo kau­an en­nen kuin tie­tää omat päät­tö­ar­vo­sa­nan­sa. Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­ty­mi­sen ta­kia kaik­kien tänä ke­vää­nä pe­rus­kou­lun­sa lo­pet­ta­vien on pak­ko ha­kea jon­ne­kin opis­ke­le­maan.

Toi­sil­le yh­teis­haus­sa teh­tä­vät va­lin­nat ovat help­po­ja. On voi­nut ol­la jo pit­kään suun­ni­tel­mis­sa opis­kel­la unel­ma-am­mat­tiin­sa am­mat­ti­kou­lus­sa tai täh­dä­tä lu­ki­on kaut­ta suo­rit­ta­maan kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa. Mut­ta toi­sil­le va­lin­nan te­ke­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Ei ole help­poa va­li­ta lu­ki­o­ta tai am­mat­ti­kou­lua, jos kum­pi­kin vaih­to­eh­to kiin­nos­taa. Ja kun vaih­to­eh­toi­hin li­sä­tään vie­lä kak­sois­tut­kin­to, on va­lin­nan te­ke­mi­nen en­tis­tä vai­ke­am­paa.

Yh­teis­haun va­lin­nat voi­vat tun­tua jopa pe­lot­ta­vil­ta. Omat aja­tuk­set saat­ta­vat ol­la ris­ti­rii­tai­sia. Ei ha­lu­ai­si omaan lä­hi­lu­ki­oon, mut­ta muut kou­lut ovat niin kau­ka­na, et­tä mat­koi­hin me­ni­si lii­an pal­jon ai­kaa. Ha­lu­ai­si täy­sin uu­siin ym­py­röi­hin, mut­ta ei us­kal­la ha­kea kou­luun, jos­ta ei vält­tä­mät­tä tun­ne ke­tään. Li­säk­si haas­tei­ta voi ai­heut­taa myös se, jos ei ole var­ma sii­tä, mi­hin kou­luun edes pää­si­si.

Yh­teis­ha­ku­lo­mak­kee­seen saa lait­taa vii­si eri vaih­to­eh­toa. Va­li­tuk­si voi tul­la vain ylim­pään ha­ku­toi­vee­seen­sa, jo­hon omat pis­teet tai kes­ki­ar­vo riit­tää, jo­ten toi­vei­den jär­jes­tys­tä­kin on mie­tit­tä­vä tar­kas­ti.

Kun on va­lin­nut kou­lun, on pää­tet­tä­vä myös, mitä siel­lä ha­lu­aa opis­kel­la. Am­mat­ti­kou­luun ha­ke­vien on va­lit­ta­va lin­ja, jol­le ha­lu­aa ha­kea. Lu­ki­oon ha­lu­a­vien on pää­tet­tä­vä, mitä ai­nei­ta ha­lu­aa lu­kea ja myö­hem­min va­lit­ta­va myös, mitä kir­joit­taa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa. Lu­ki­os­sa opis­kel­laan en­sim­mäi­nen vuo­si lä­hin­nä pa­kol­li­sia opin­to­jak­so­ja, mut­ta va­lin­to­ja on teh­tä­vä jo en­nen kuin en­sim­mäi­nen vuo­si lu­ki­os­sa on edes al­ka­nut. Pit­kä vai ly­hyt ma­te­ma­tiik­ka, ai­koo­ko lu­kea fy­siik­kaa, mitä kie­liä ha­lu­aa opis­kel­la?

Va­lin­to­ja voi tie­tys­ti muut­taa lu­ki­on ai­ka­na, mut­ta ai­ne­va­lin­nat hei­jas­tu­vat yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Ja kos­ka yli­op­pi­las­ko­kei­den tu­lok­sil­la voi ha­kea lu­ki­on jäl­keen opis­ke­le­maan yli­o­pis­toon tai am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun, sii­tä on hyö­tyä, jos on va­lin­nut ai­neet jär­ke­väs­ti.

Mut­ta en­tä jos en tie­dä, mikä mi­nus­ta tu­lee iso­na? Vaik­ka käy­tän­nön­lä­hei­sem­pi kou­lu­tus kuu­los­tai­si kiin­nos­ta­vam­mal­ta, on am­mat­ti­kou­luun vai­kea ha­kea, jos ei tie­dä, mitä alaa ha­lu­ai­si läh­teä opis­ke­le­maan. Lu­ki­os­ta saa vä­hän li­sää miet­ti­mi­sai­kaa, mut­ta ei niin pal­joa kuin en­nen. Miet­ti­mi­sai­kaa on eh­kä vuo­si, mut­ta sit­ten pää­tök­siä on teh­tä­vä. Ja kun va­lit­see jo­tain ai­nei­ta ja jät­tää jo­tain ai­nei­ta lu­ke­mat­ta, tu­lee väis­tä­mät­tä sul­ke­neek­si it­sel­tään joi­ta­kin ovia.

Va­lin­nat ovat ha­ku­am­mun­taa, jos ei tie­dä, mis­sä maa­li­tau­lu on. Oli­si hyvä, jos tie­täi­si jo nuo­re­na, mi­hin am­mat­tiin ha­lu­aa opis­kel­la.

Vaik­ka jos­kus omat toi­veet ja haa­veet voi­vat ol­la su­mus­sa, on omat pää­tök­set teh­tä­vä it­se. Mui­ta vaih­to­eh­to­ja­kaan ei ole: va­lin­nat täy­tyy teh­dä ja toi­voa, et­tä ne joh­dat­ta­vat oi­ke­aan suun­taan.

Sini Lu­mi­ai­nen