JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Masku
17.2.2021 20.00

Maskussa pomppua ja puolu­e­pu­jot­telua

Aka­tee­mi­nen vart­ti on sel­lai­nen äly­va­paa-ai­ka, jon­ka lu­ke­neet yli­vii­saat ovat kek­si­neet, jot­ta tun­ti­si­vat it­sen­sä vä­hän pa­rem­mik­si ih­mi­sik­si sil­lä ai­kaa, kun tyh­mem­mät hei­tä odot­ta­vat. Myös mas­ku­lai­set val­tuu­te­tut jou­tui­vat maa­nan­tai­na odot­ta­maan 15 mi­nuut­tia var­si­nai­sen ko­kouk­sen al­kua.

Toki edes­men­neen Jou­ni Kal­lei­sen (kesk.) muis­toa pi­ti­kin kun­ni­oit­taa het­ken hil­jai­suu­del­la. Myös Mika Rau­kus­ta (kesk.) oli huo­mi­oi­ta­va, kos­ka hä­nes­tä on tul­lut val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Mai­ja Sa­lon (sd.) luon­neh­din­nan mu­kaan ai­kui­nen mies. To­sin vai­kea on us­koa, et­tä Rau­ku­nen oli­si jo 56-vuo­ti­as. Tuo on ni­mit­täin le­mu­lai­sit­tain to­si­mie­hen alai­kä­ra­ja­vaa­ti­mus.

Sit­ten vie­lä Anu Oi­ka­ri­nen (kok.) ja Jus­si Sand­berg (kok.) sai­vat ta­sa­val­lan pre­si­den­tin myön­tä­mät kun­ni­a­mer­kit. En­nen kuin mas­ku­lai­set ryh­ty­vät val­lan­ku­mouk­seen, niin on syy­tä ko­ros­taa, et­tä Sau­li Nii­nis­tö on myön­tä­nyt mi­ta­lei­ta muil­le­kin kuin ex-puo­lu­e­to­ve­reil­leen.

Po­liit­ti­nen loik­ka on kuu­lem­ma jos­kus ol­lut luot­ta­mus­hen­ki­löit­se­mur­ha. Se ei ole sel­lai­nen enää. Täs­tä in­nos­tu­nei­na jot­kut po­lii­ti­kot ovat ryh­ty­neet har­ras­ta­maan vauh­dit­to­man pi­tuus­hy­pyn li­säk­si jopa kol­mi­loik­kaa. Simo Lip­sa­sen mas­ku­lai­sek­si mant­te­lin­pe­ri­jäk­si ei kui­ten­kaan kel­paa Rami Koi­vis­to, joka on nyt ot­ta­nut vas­ta kak­si pomp­pua: en­sin de­ma­reis­ta omaan ryh­mään ja siel­tä seu­raa­va leis­kau­tus ko­koo­muk­seen.

Toi­sel­la ko­ti­mai­sel­la pu­he­kie­lel­lä voi kol­mi­loik­ka­ter­mein to­de­ta, et­tä Koi­vis­tol­la on ta­ka­naan vas­ta hop ja step, mut­ta jump puut­tuu. Vas­ta sen jäl­keen pää­see nex­til­le le­ve­lil­le.

Ola­vi Hil­lg­ren ei puo­les­taan piit­taa niin­kään loi­kis­ta, vaan hän on kes­ki­ty­nyt puo­lu­e­po­liit­ti­seen pu­jot­te­luun. Hil­lg­ren on mas­ku­lai­sen kun­ta­po­li­tii­kan Kal­le Pa­lan­der, joka kier­tää su­la­vas­ti por­tit sekä oi­ke­al­ta et­tä va­sem­mal­ta. Juu­ri nyt kun­ta­vaa­lien al­la yl­lä on taas vaa­le­an­pu­nai­nen so­si­a­li­de­mok­raat­ti­kil­pa-asu, kun si­ni­val­koi­set ko­koo­must­ri­koot on ai­na­kin tois­tai­sek­si ase­tet­tu hen­ka­ril­le hui­laa­maan.

Kun Mas­kun val­tuus­ton jä­se­nis­tä Mika Ni­ku­la (kok.) päät­ti muut­taa Muu­mi­kau­pun­kiin ja kun Rami Koi­vis­ton siir­ty­mi­nen ko­koo­muk­seen oli jo ai­em­min lip­su­nut jul­ki­suu­teen, niin Ola­vi Hil­lg­re­nin pai­kal­lis­par­la­ment­ti­pa­luun va­ra­si­jal­ta piti tar­koit­taa sitä, et­tä Mas­kun puo­lu­e­ran­kin­gin kär­ki­si­joil­la ko­koo­mus oli­si re­pi­nyt eroa de­ma­rei­hin val­tuus­to­paik­ka­mää­räs­sä nu­me­roin 11–8. Nyt Hil­lg­re­nin rat­kai­sun jäl­keen ti­lan­ne on edel­leen ää­nes­tä­jien toi­veen mu­kai­ses­ti 10–9.

Mas­ku­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään huh­ti­vaa­leis­sa en­sin en­nak­koon Mas­ku­ta­los­sa ja Tok­man­nis­sa. An­ne Pa­lo­la (vihr.) esit­ti ryh­män­sä puo­les­ta, et­tä tu­le­vis­sa vaa­leis­sa en­nak­ko­pai­koil­la oli­si vä­li­mat­kaa enem­män kuin kol­me ki­lo­met­riä le­mu­lais­ten ja as­kais­lais­ten pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si. Eh­do­tuk­ses­sa ei mai­nit­tu Pi­ki­saa­ren ran­ta­sau­nan ja Pa­kais­ten ex-kou­lun yh­dis­tel­mää.

Jat­keek­si Päi­vi Nie­mi­nen (kd.) toi­voi, et­tei ää­nes­tys­paik­ko­ja al­va­riin­sa vaih­det­tai­si vaa­li vaa­lin pe­rään. Vih­rei­den ja kris­til­lis­ten aja­tuk­set sai­vat jon­kin sor­tin hil­jais­ta siu­naus­ta.

Mas­kun val­tuus­ton ko­ke­nein kon­ka­ri Aki Si­mo­la (kok.) jat­koi aloi­te­teh­tai­lu­aan: mies jät­ti nel­jän­nes­vuo­si­sa­tai­sen uran­sa ai­ka­na jo kol­man­nen aloit­teen­sa. Ai­em­min tu­los­ta tuot­ti­vat esi­tys ex-ten­nis­pe­laa­ja Jark­ko Nie­mi­sen lah­ja­ton­tis­ta ja puo­lu­e­ra­jat ryt­ky­en nyt jo edes­men­neen Kari J. Suo­mi­sen (vas.) kans­sa jär­keil­ty idea kun­ta­lii­tok­ses­ta.

Nyt pi­täi­si saa­da va­lais­tus­ta Liet­sa­lan­tien var­rel­le Sei­ke­läs­tä Naan­ta­lin suun­taan. Po­lii­sit ovat sa­maa miel­tä tai ai­na­kin yk­si heis­tä: Jus­si Sand­berg.

Vesa Pent­ti­lä