JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
10.12.2020 19.10

Kahdessa kokouksessa

Ko­kei­len nyt en­sim­mäis­tä ker­taa yh­tä val­tuus­ton jäl­ki­kir­joi­tus­ta kah­des­ta ko­kouk­ses­ta. Maa­nan­tai­na oli ni­mit­täin pe­rin­tei­nen jou­lu­kui­nen ta­lou­sar­vi­o­maa­nan­tai, eli val­tuus­ton ko­kouk­sia oli Va­kan alu­eel­la lä­hes joka pi­tä­jäs­sä.

Omal­le koh­dal­le­ni osui täl­lä ker­taa Kus­ta­vi ja Uu­si­kau­pun­ki. Ja kyl­lä vaan, ko­kouk­set oli­vat sa­ma­na päi­vä­nä. Kah­des­sa pai­kas­sa en ol­lut sa­maan ai­kaan, Kus­ta­viin aje­lin, Uu­den­kau­pun­gin ko­kous­ta seu­ra­sin vi­de­o­tal­len­teel­ta vas­ta tiis­tai­na. Työ­ka­ve­ri hoi­ti Uu­den­kau­pun­gin ko­kouk­sen al­kuo­san tiis­tai­seen leh­teen, it­se kes­ki­tyin te­ke­mään isom­paa plä­jäys­tä tors­tai­seen leh­teen. Kus­ta­vis­sa asi­at käy­dään läpi sen ver­ran nop­sas­ti, et­tä jut­tu eh­tii pää­a­si­as­sa hy­vin tiis­tai­seen leh­teen.

Kus­ta­vis­sa ko­kous­ta ei vie­lä strii­mail­tu ylei­söl­le, mut­ta Vart­sa­lan puo­lel­la asu­vat val­tuu­te­tut Ir­ja Skytén-Suo­mi­nen (kok.) ja Sami Ja­lo­nen (kok.) osal­lis­tui­vat ko­kouk­seen etäyh­teyk­sin.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa taas ko­kous jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa ko­ko­naan etäyh­teyk­sin. Ko­kouk­sen alus­sa läs­nä­o­li­joi­den pai­kal­la­o­lon var­mis­ta­mi­seen me­ni­kin ai­kaa, kun kaik­ki ää­net ja ku­vat yri­tet­tiin saa­da lä­he­tyk­ses­sä nä­ky­viin ja kuu­lu­viin. Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jaa­na Va­sa­ma (sd.) piti kui­ten­kin hy­vin ko­kouk­sen vauh­tia yl­lä, ei­kä ta­ker­tu­nut tek­ni­siin asi­oi­hin pit­käk­si ai­kaa.

Tai­vas­sa­lo sai Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta mu­ka­via ter­vei­siä, kun Sari Ran­ta­nen ker­toi Tai­vas­sa­lon ole­van U-so­ten alu­eel­la sel­lai­nen kun­ta, mis­sä ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole ol­lut vie­lä yh­tään. On­ko ti­lan­ne muut­tu­nut sit­ten maa­nan­tain jäl­keen, sitä on vai­kea sa­noa, kun THL jul­kai­see tar­tun­ta­mää­rät vain kun­nis­ta, jois­sa tar­tun­to­ja on vii­si tai sen yli.

Bud­jet­ti­kä­sit­te­lyt su­jui­vat sekä Kus­ta­vis­sa et­tä Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa su­ju­vas­ti. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on usein ää­nes­tel­ty ja kes­kus­tel­tu pit­kään­kin bud­je­tis­ta. Nyt ryh­mä­pu­heen­vuo­ro­jen li­säk­si val­tuu­te­tuil­la ei ol­lut huo­mau­tet­ta­vaa en­si vuo­den 2,3 mil­joo­naa ali­jää­mää näyt­tä­vään bud­jet­tiin. Lie­kö etäyh­teys vie­nyt osan kes­kus­te­luin­nos­ta? Jaa­na Va­sa­ma to­sin sa­noi, et­tä jos nyt vai­kut­taa sil­tä, et­tä bud­jet­ti vain nui­ji­taan läpi, niin val­mis­te­lua on teh­ty jo en­nen ko­kous­ta pal­jon yh­des­sä.

Kus­ta­vis­sa noin tu­hat eu­roa yli­jää­mäi­nen ta­lou­sar­vio meni yk­si­mie­li­ses­ti läpi. Sir­pa Kos­ki­nen (sd.) pyy­si ko­kouk­ses­sa tar­ken­nuk­sia Lau­pus­ten ka­la­sa­ta­mas­sa teh­tä­viin in­ves­toin­tei­hin.

Ko­kouk­sen ai­ka­na Kos­ki­nen ky­syi myös Kus­ta­viin ra­ken­net­ta­vas­ta lä­hi­lii­kun­ta­pai­kas­ta. Lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka on tu­los­sa kou­lun pi­hal­le ja sin­ne ra­ken­ne­taan mo­ni­käyt­töi­nen kau­ka­lo kesä- ja tal­vi­käyt­töön. Li­säk­si on ti­lat­tu uu­sia leik­ki­vä­li­nei­tä.

Kos­ki­nen ky­syi myös mitä kun­nan vuok­ra-asun­to­jen re­mon­tit ovat pi­tä­neet si­säl­lään.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa taas pi­sin kes­kus­te­lu syn­tyi ra­ken­nus­val­von­nan tak­sois­ta, joi­ta kah­den ää­nes­tyk­sen jäl­keen ko­ro­tet­tiin.

Mart­ti Luo­to­nen (kesk.) piti val­tuus­tol­le asi­as­ta an­net­tu­ja taus­ta­tie­to­ja tak­san ko­ro­tuk­sis­ta lii­an puut­teel­li­si­na. Luo­to­nen oli­si pa­laut­ta­nut asi­an uu­del­leen val­mis­te­luun, mut­ta esi­tys kaa­tui ää­nin 23–20. Toi­ses­sa ää­nes­tyk­ses­sä Luo­to­nen esit­ti et­tä tak­so­ja ei ko­ro­te­ta. Se esi­tys kaa­tui ää­nin 26–17.

Kes­kus­te­lun ede­tes­sä Timo Jär­vi­nen (kok.) sa­noi et­tä on saa­nut pal­jon pa­lau­tet­ta sii­tä, et­tä asi­a­kas­pal­ve­lu ei ole hy­vää Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Hän toi­voi, et­tä kau­pun­gis­sa teh­täi­siin täs­tä tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly.

Ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Mika Pih­la­ja­nie­mi us­koi pa­laut­teen joh­tu­van mah­dol­li­ses­ti sii­tä, et­tä pää­tök­set ei­vät ole sel­lai­sia, kuin asi­a­kas toi­voi­si. Asi­a­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä Pih­la­ja­nie­mi lu­pa­si kui­ten­kin sel­vit­tää. Sa­man lu­pauk­sen an­toi tek­ni­nen joh­ta­ja Jari Nik­ka­ri.

Jen­ni Ky­län­pää