JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Susanna Lehtojärvi luotsaa nyt Maskun kunnanhallitusta.

Susanna Lehtojärvi luotsaa nyt Maskun kunnanhallitusta.

Vesa Penttilä

Lehtojärvi haluaa jatk aa rakentavaa keskustel ua

Vesa Pent­ti­lä

Mas­kun kun­nan­hal­li­tuk­sen uu­si pu­heen­joh­ta­ja Su­san­na Leh­to­järvi (kok.) myön­tää, et­tä het­ken ai­kaa piti miet­tiä ja myös per­heen kans­sa kes­kus­tel­la, kun vaa­ti­vaa luot­ta­mus­pes­tiä tar­jot­tiin. En­sim­mäi­sen kau­den val­tuu­te­tus­ta tuli kun­ta­päät­tä­jä­kon­ka­ri Jari Ru­no­lan (kok.) seu­raa­jaa.

Pää­tök­seen vai­kut­ti osal­taan se, et­tä Leh­to­jär­vi tun­nus­tau­tuu roh­ke­ak­si heit­täy­ty­jäk­si.

– Olen ty­kän­nyt Ja­rin ta­vas­ta luo­da ra­ken­ta­vaa ja kes­kus­te­le­vaa il­ma­pii­riä. Tä­hän py­rin it­se­kin. En us­ko, et­tä täs­sä tu­lee vai­keuk­sia, sil­lä meil­lä on kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa hui­ke­an hyvä po­ruk­ka, Leh­to­jär­vi sa­noo.

– Li­säk­si tu­ke­na on Ar­to Oi­ka­ri­sen 30 vuo­den ko­ke­mus kun­ta­joh­ta­mi­ses­ta. Myös val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Mai­ja Sa­lon kans­sa spar­raam­me toi­si­am­me. Ko­koo­muk­sen hal­li­tus­ryh­mäs­tä Mau­ri Hal­meel­la on ai­em­paa ko­ke­mus­ta pu­heen­joh­ta­juu­des­ta.

Leh­to­jär­vi luot­taa yh­des­sä te­ke­mi­seen.

– Toi­von po­si­tii­vis­ta haas­ta­mis­ta ja ky­see­na­lais­ta­mis­ta, kos­ka näin voi syn­tyä uu­sia nä­kö­kul­mia ja pa­rem­pia pää­tök­siä. Se on huo­no vas­taus, et­tä näin on teh­ty en­nen­kin.

Leh­to­jär­vi muis­te­lee en­sim­mäis­tä val­tuus­to­a­loi­tet­taan.

– Tai­sin ai­heut­taa häm­men­nys­tä, kun hain aloit­tee­seen lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­ta tu­kea yli puo­lu­e­ra­jo­jen. Nyt sa­man­lai­nen mal­li on tul­lut käyt­töön. En ole niin vah­vas­ti po­liit­ti­ses­ti suun­tau­tu­nut, et­ten­kö voi­si kan­nat­taa muis­ta ryh­mis­tä tu­le­via hy­viä eh­do­tuk­sia.

– Pää­tök­sen­te­os­sa teh­dään toi­si­naan vir­hei­tä, mut­ta en ha­lua et­siä syyl­li­siä, vaan rat­kai­su­ja. Jos päät­tä­jä saa li­sä­tie­toa, hän voi muut­taa kan­taan­sa il­man syy­tök­siä ta­kin­kään­nös­tä. Haen jää­rä­päi­syy­teen peh­me­äm­pää ja eteen­päin­kat­so­vaa lin­jaa.

Vii­me vii­kon maa­nan­tai­na Mas­kun val­tuus­tos­sa käy­tiin pe­rus­teel­li­nen kes­kus­te­lu kun­nan ta­lous­ti­lan­tees­ta. Ko­kouk­seen etä­nä osal­lis­tu­nut Su­san­na Leh­to­jär­vi kir­ja­si kynä sau­hu­ten val­tuu­tet­tu­jen kom­ment­te­ja. Hän ja­kaa taas yli puo­lu­e­ra­jo­jen ke­hu­ja hy­vis­tä pu­heen­vuo­rois­ta.

– Vel­kaa on pal­jon, mut­ta se se­lit­tyy pit­käl­ti Ku­rit­tu­lan kou­lu­hank­keel­la. Uu­den kou­lun ra­ken­ta­mi­nen oli jär­ke­vä pää­tös ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä van­haa ra­ken­nus­ta oli­si ryh­dyt­ty re­mon­toi­maan, Leh­to­jär­vi to­te­aa.

Leh­to­jär­vi on tyy­ty­väi­nen sii­tä, et­tä oma­ko­ti­ra­ken­ta­jat ovat löy­tä­neet Pirt­ti­mä­en ja et­tä myös yri­tys­tont­te­ja on men­nyt kau­pak­si.

– Mas­kun vä­ki­lu­ku pi­tää saa­da nou­suun. Voi ol­la, et­tä ko­ro­na­ke­vät an­taa mah­dol­li­suuk­sia sii­hen, et­tä ih­mi­set ha­ke­vat väl­jem­pää asu­mis­ta. Mas­kus­sa tar­vit­tai­siin myös ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta, jot­ta saa­tai­siin li­sää asu­mis­vaih­to­eh­to­ja. Suh­tau­duin en­sin vä­hän epäi­le­väs­ti Krou­vi­lan vaih­ta­mi­seen Pal­sa­laan, mut­ta tuo alue tun­tuu hy­väl­tä, kos­ka jouk­ko­lii­ken­ne ja kou­lut ovat lä­hel­lä. Toi­von Pal­sa­laan roh­kei­ta kaa­voi­tu­si­de­oi­ta.

Kun­nan omis­ta­ma kiin­teis­tö­mas­sa pu­hut­taa Mas­kus­sa.

– Ke­nel­lä­kään ei ole kris­tal­li­pal­loa, mut­ta nyt pi­tää löy­tää roh­keut­ta. Ra­ken­nuk­sis­ta ker­tyy kor­jaus­vel­kaa. Kun­nal­la on pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu, mut­ta kun­nan ei ole pak­ko omis­taa kaik­kia ra­ken­nuk­sia. Jos jo­kin paik­kaa pyyh­käis­tään kar­tal­ta, niin toki kun­ta­lais­ten tar­peet pi­tää sel­vit­tää ja ker­toa, mitä vaih­to­eh­to­ja on tar­jol­la.

Kun­ta­kent­tää ko­vas­ti kiin­nos­taa, mah­taa­ko sote-uu­dis­tus vii­mein nil­kut­taa maa­liin.

– En us­ko, et­tä meil­lä on uu­si sote vuon­na 2023. Kun­nis­sa pi­tää teh­dä kor­jaa­via liik­kei­tä ja kes­kit­tyä omaan te­ke­mi­seen niin, et­tei kä­siä si­do­ta sote-rat­kai­suun. Nyt pi­tää us­kal­taa ke­hit­tää ja uu­dis­tua.

Mas­kun, My­nä­mä­en ja Nou­si­ais­ten yh­tei­nen pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­li on saa­nut ajoit­tain ra­ju­a­kin kri­tiik­kiä.

– Ak­se­lis­sa moni asia toi­mii hy­vin. Kun­tien kan­nal­ta har­mil­lis­ta on se, et­tä ra­por­toin­ti tu­lee jäl­ki­ju­nas­sa. Li­säk­si voi ky­syä, on­ko Ak­se­lis­sa laa­dit­tu pai­no­pis­teet oi­kein. Tär­ke­ää oli­si teh­dä kun­nis­sa en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä.

Fak­ta

Syn­ty­nyt: vuon­na 1978, ko­toi­sin Lie­dos­ta.

Am­mat­ti: mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja ja lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­jä, jol­la on yli 16 vuo­den ko­ke­mus kan­sain­vä­li­ses­tä mark­ki­noin­nis­ta ja brän­din ra­ken­nuk­ses­ta.

Kou­lu­tus: joh­ta­mi­sen ja pal­ve­lu­muo­toi­lun mais­te­ri (MBA), kan­sain­vä­li­sen mark­ki­noin­nin ja ta­lou­den tra­de­no­mi, fy­si­o­te­ra­peut­ti (AMK).

Luot­ta­mus­teh­tä­vät: Mas­kun kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, en­sim­mäi­sen kau­den val­tuu­tet­tu, hen­ki­lös­tö­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja.

Per­he: 9- ja 11-vuo­ti­aat lap­set, avi­o­mies.

Har­ras­tuk­set: sul­ka­pal­lo ja maan­tie­pyö­räi­ly, Rai­si­on Sul­ka­pal­loi­joi­den pu­heen­joh­ta­ja, Sul­ka­pal­lo­lii­ton vuo­den seu­ra­toi­mi­ja 2019, ol­lut mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä Suo­men Olym­pi­a­ko­mi­te­an Suo­mi-Sport- seu­ra­pal­ve­lua.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely