JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Susanna Lehtojärvi luotsaa nyt Maskun kunnanhallitusta.

Susanna Lehtojärvi luotsaa nyt Maskun kunnanhallitusta.

Mathias Kerke

Lehtojärvi Maskun hallituksen johtoon

Vesa Pent­ti­lä

Su­san­na Leh­to­jär­vi (kok.) on Mas­kun kun­nan­hal­li­tuk­sen uu­si pu­heen­joh­ta­ja. Val­tuus­to va­lit­si maa­nan­tai­na Leh­to­jär­ven luot­saa­maan hal­li­tus­ta tä­män vaa­li­kau­den lop­puun.

Leh­to­jär­vi on en­sim­mäi­sen kau­den kun­nan­val­tuu­tet­tu Mas­kus­sa. Hän sai vii­me kun­ta­vaa­leis­sa 80 ään­tä. Leh­to­jär­vi on ol­lut täl­lä vaa­li­kau­del­la jä­se­ne­nä kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa ja toi­mi­nut hen­ki­lös­tö­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan paik­ka va­pau­tui, kun Jari Ru­no­la (kok.) luo­pui teh­tä­väs­tä hen­ki­lö­koh­tais­ten syi­den vuok­si. Ru­no­lan ti­lal­le hal­li­tuk­seen nou­see Jus­si Sand­berg (kok.).

Val­tuus­ton lis­tal­la oli myös mui­ta hen­ki­lö­va­lin­to­ja.

Hei­di Ran­ta­lan (kok.) ti­lal­le kun­nan­hal­li­tuk­sen va­ra­jä­se­nek­si va­lit­tiin Päi­vi Moi­sio (kok.).

Mas­kus­ta muut­ta­neen Tuu­lia Suo­mi­sen (sd.) ti­lal­le kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si ni­met­tiin Esa Nie­mi­nen (sd.). Rai­si­on seu­dun kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män val­tuus­toon va­lit­tiin Ka­ro­lii­na Paju (sd.).

Kun­ta os­taa hu­le­ve­si­ver­kos­ton Mas­kun Ve­si­huol­to Oy:ltä tä­män vuo­den lo­pun ta­se­ar­vol­la.

Ver­kos­to siir­tyy kun­nan omis­tuk­seen en­si vuo­den alus­sa. Kaup­pa­hin­ta vä­hen­ne­tään ve­siyh­ti­ön lai­na­saa­ta­vis­ta. Val­tuus­to hy­väk­syi yh­ti­ön lai­na­ly­hen­ny­soh­jel­man.

Val­tuus­to hy­väk­syi pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin vii­me vuo­den ti­lin­pää­tök­sen ja ar­vi­oin­ti­ker­to­muk­sen.

Val­tuus­to myön­si kun­nan tä­män vuo­den bud­jet­tiin 10 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­han nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­seen.

Val­tuus­to hy­väk­syi kun­nan vii­me vuo­den ti­lin­pää­tök­sen, joka osoit­taa noin 1,4 mil­joo­nan eu­ron ali­jää­mää.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely