JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
3.3.2021 13.09

Varsinais-Suomesta runsaat sata suden dna-näytettä

Su­sien DNA-näy­te­ke­räys päät­tyi va­paa­eh­tois­ten ke­rää­jien osal­ta hel­mi­kuun lo­pus­sa.

Ulos­te­näyt­teet toi­mi­te­taan ge­neet­ti­seen ana­lyy­siin Tu­run yli­o­pis­toon. Tar­kat tie­dot näyt­tei­den mää­räs­tä ja nii­den si­joit­tu­mi­ses­ta saa­daan maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la, kun kaik­ki kul­je­tuk­set on teh­ty ja näyt­tei­den taus­tie­to­lo­mak­keet tar­kis­tet­tu.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­seen ke­räys­vas­taa­vil­ta saa­tu­jen en­nak­ko­tie­to­jen pe­rus­teel­la kui­ten­kin tie­de­tään, et­tä mar­ras­kuus­ta 2020 hel­mi­kuun 2021 lop­puun kes­tä­neel­lä ke­räys­kau­del­la näyt­tei­tä ke­rät­tiin yli tu­hat kap­pa­let­ta, mikä on ai­em­pia vuo­sia suu­rem­pi. Var­si­nais-Suo­mes­ta näyt­tei­tä ker­tyi run­saat sata.

Tal­ven DNA-tu­lok­set mer­ki­tään kart­taan, joka löy­tyy riis­ta­ha­vain­not.fi-si­vul­ta.

Tal­vel­la ke­rä­tyt näyt­teet an­ta­vat hy­vän ku­van re­vii­ril­lä asu­vis­ta su­sis­ta. Maa­lis­kuus­sa ti­lan­ne muut­tuu, kun nuo­ret su­det läh­te­vät va­el­ta­maan. Seu­raa­van tal­ven DNA-näyt­teis­tä puo­les­taan sel­vi­ää, mi­hin nuo­ret su­det pää­ty­vät pe­rus­ta­maan omat re­vii­rin­sä.

Luon­non­va­ra­kes­kus hyö­dyn­tää DNA-tu­lok­sia teh­des­sään su­den kan­ta-ar­vi­o­ta, joka jul­kais­taan ke­sä­kuus­sa.