JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
14.1.2021 17.11

Turun elinvoi­ma­joh­ta­jaksi esitetään Niko Kyynäräistä

Tu­run kau­pun­ki on muut­ta­mas­sa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mään­sä. Uu­dis­tuk­seen liit­ty­en kau­pun­gin joh­don tu­es­sa on ol­lut ha­et­ta­va­na elin­voi­ma­joh­ta­jan vir­ka.

Maa­nan­tai­na 18.1. ko­koon­tu­val­le Tu­run kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään, et­tä vir­kaan va­li­taan VTM Niko Kyy­nä­räi­nen. Hän toi­mii täl­lä het­kel­lä Tu­run seu­dun elin­kei­no­yh­ti­ön Tur­ku Scien­ce Park Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

Ha­ku­a­jan päät­ty­mi­seen men­nes­sä vir­kaa haki 29 ha­ki­jaa. Ai­kai­sem­man työ­ko­ke­muk­sen ja ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la haas­tat­te­luun kut­sut­tiin vii­si ha­ki­jaa: VTT Jark­ko Hei­no­nen, VTM Niko Kyy­nä­räi­nen, KTM Kris­tii­na Salo, VTM Mika Hel­va ja YTT Mar­ko Le­hen­berg. Haas­tat­te­lui­hin va­lin­ta teh­tiin ano­nyy­min an­si­o­ver­tai­lun pe­rus­teel­la.

Jark­ko Hei­no­nen on Uu­den­kau­pun­gin elin­kei­no­joh­ta­ja. Teh­tä­vää ha­ki­vat myös My­nä­mä­en elin­voi­ma­joh­ta­ja Mat­ti He­le­nius ja Ry­mät­ty­län kou­lun joh­ta­ja Mik­ko Ta­pa­ni­la.

Esi­tys­tä Kyy­nä­räi­sen va­lin­nas­ta pe­rus­tel­laan sil­lä, et­tä hä­nel­lä on laa­ja ko­ke­mus yri­tys- ja in­no­vaa­ti­o­po­li­tii­kan joh­ta­mi­ses­ta yh­teis­työs­sä jul­ki­sen sek­to­rin, elin­kei­no­e­lä­män ja kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa. Kyy­nä­räi­sel­lä on myös hyvä Tu­run seu­dun elin­kei­no­e­lä­män tun­te­mus.

Elin­voi­ma­joh­ta­ja joh­taa Tu­run kau­pun­gin joh­don tuki -pal­ve­lu­a­lu­een elin­kei­not, hy­vin­voin­ti ja osaa­mi­nen -yk­sik­köä.