JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mika Rostedt on huolissaan koronan aiheuttamasta yksinäisyydestä.

Mika Rostedt on huolissaan koronan aiheuttamasta yksinäisyydestä.

Jenni Kylänpää

Uutiset
16.11.2020 12.05

Sosiaalialan konkari on huolissaan murro­si­käi­sistä

Jen­ni Ky­län­pää

– So­si­aa­li­a­lan tsu­na­mi on tu­loil­laan ja osit­tain se on jo tul­lut­kin, sa­noo Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la toi­mi­van so­si­aa­li­a­lan pal­ve­lu­ja tuot­ta­van Ne­mo­van toi­min­nan­joh­ta­ja Mika Ros­tedt. Hän on työs­ken­nel­lyt so­si­aa­li­a­lal­la eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä 30 vuot­ta.

Ros­tedt nä­kee tä­män het­ki­ses­sä ko­ro­nan myö­tä tul­lees­sa ti­lan­tees­sa sa­man­lai­sia pa­hoin­voin­nin ele­ment­te­jä kuin 90-lu­vun la­man jäl­kei­se­nä ai­ka­na.

– Suo­mes­sa ol­laan täl­lä het­kel­lä pe­lon val­las­sa. Kaik­ki odot­ta­vat edel­leen, et­tä mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tuu. Edel­leen on ih­mi­siä, jot­ka ei­vät ha­lua pois­tua ko­to­aan, kos­ka ko­ro­na pe­lot­taa. Tai sit­ten pe­lot­taa jo­kin sii­hen liit­ty­vä: kan­nan­ko ko­ro­naa, tar­tu­tan­ko sen ikäih­mi­seen, us­kal­lan­ko osal­lis­tua har­ras­tuk­siin, riit­tä­vät­kö ra­ha­ni enää ja niin edel­leen.

– Ko­ro­na toi Suo­meen mu­ka­naan myös mus­tan yk­si­näi­syy­den. Olen huo­lis­sa­ni ai­kui­sis­ta, joi­den etä­työt jat­ku­vat, ei­kä ole kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­ja ei­kä työ­yh­tei­sön tu­kea ym­pä­ril­lä. Ko­ro­nan myö­tä on tul­lut myös lo­mau­tuk­sia ja työt­tö­myyt­tä, Ros­tedt sa­noi.

Kai­kis­ta eni­ten Ros­tedt on huo­lis­saan lap­sis­ta ja nuo­ris­ta, eri­tyi­ses­ti mur­ro­si­käi­sis­tä tai mur­ro­si­än kyn­nyk­sel­lä ole­vis­ta. Kou­lu­jen ke­vään etä­työ­jak­so oli joil­le­kin lap­sil­le ja nuo­ril­le hy­väk­si, mut­ta pal­jon on lap­sia ja nuo­ria, joil­le se ei so­pi­nut ol­len­kaan. Ke­vään pe­rään tuli kesä, ja mo­net jäi­vät tänä ke­sä­nä il­man tär­ke­ää ke­sä­työ­tä.

– Lap­set tar­vit­se­vat ka­ve­rei­ta, kun he ra­ken­ta­vat omaa iden­ti­teet­ti­ään. Ke­vääl­lä heil­tä vie­tiin kaik­ki. Kou­lu­päi­vät ja har­ras­tuk­set, päi­viin saat­toi mah­tua pal­jon yk­sin sel­vi­ä­mis­tä ja te­ke­mis­tä, jos van­hem­pien oli ol­ta­va työ­pai­kal­la. Jos kaik­ki oli­vat ko­to­na töis­sä ja kou­lus­sa, ku­kin tui­jot­ti omaa ruu­tu­aan, Ros­tedt sa­noo.

Jo en­nen ko­ro­naa al­ka­neet nuor­ten on­gel­mat ovat Ros­ted­tin mie­les­tä ko­ros­tu­neet ko­ro­nan myö­tä.

– Las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa kär­si­tään ihan oi­ke­as­ti va­ka­vas­ta pe­li­on­gel­mas­ta. Vie­roit­tau­tu­mi­nen on vai­ke­aa. On­gel­mia oli jo en­nen ko­ro­naa, nyt se on sy­ven­ty­nyt, kun ei ole pois­tut­tu ko­toa, Ros­tedt sa­noi.

Va­ka­va pe­li­on­gel­ma on Ros­ted­tin mu­kaan pää­a­si­as­sa po­jil­la. Ty­töil­lä taas on enem­män vai­keuk­sia luo­da omaa iden­ti­teet­tiä, kun mal­li saa­daan esi­mer­kik­si You Tu­ben vi­de­o­maa­il­mas­ta.

– Van­hem­mat saat­ta­vat aja­tel­la, et­tä mei­dän nuo­ri on kilt­ti, kun hän on rau­has­sa omas­sa huo­nees­saan kou­lun jäl­keen. Hän ei tee pa­ho­jaan, kun hän on ko­to­na. To­del­li­suu­des­sa nuo­ri to­den­nä­köi­ses­ti vain pe­laa, myös öi­sin, kun van­hem­mat olet­ta­vat hä­nen nuk­ku­van. Kou­luun men­nään aa­mul­la täy­sin zom­bi­na, kun yö on men­nyt pe­lail­les­sa, Ros­tedt sa­noo.

Ros­ted­tin mu­kaan pe­li­riip­pu­vuu­des­ta voi ol­la yh­tä vai­ke­aa pääs­tä eroon kuin huu­meis­ta.

– Sik­si pe­laa­mi­seen pi­täi­si re­a­goi­da ajois­sa. Mur­ro­si­kää sa­no­taan mur­rok­sek­si juu­ri sik­si, et­tä sil­loin elä­mäs­sä ta­pah­tuu mur­ros. Se ei ta­pah­du omaan huo­nees­s­sa oleil­len. To­tuus on myös se, et­tä kai­kis­ta ei tule iso­na tu­bet­ta­jia tai E-pe­laa­jia. Se ei voi ol­la kaik­kien ta­voi­te tai se­li­tys te­ke­mi­sil­le.

Vi­de­oi­den te­ke­mi­nen verk­koon ei ra­ken­na Ros­ted­tin mie­les­tä nuo­ren iden­ti­teet­tiä oi­ke­aan suun­taan.

– Pää­o­sas­sa vie­dois­sa on oma te­ke­mi­nen ja ul­ko­nä­kö, ja se et­tä pi­tää ol­la kiin­nos­ta­va.

Mika Ros­tedt toi­voo, et­tä van­hem­mat ot­tai­si­vat roh­ke­as­ti yh­teyt­tä so­si­aa­li­toi­mis­toon, jos jo­ta­kin huol­ta il­me­nee.

– So­si­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vä on aut­taa, mei­dät on kou­lu­tet­tu sii­hen. Yh­tey­de­not­toa ei tar­vit­se hä­ve­tä tai pe­lä­tä, Ros­tedt sa­noo.

– Fak­ta­han on, et­tä sel­lais­ta per­het­tä ei ole ole­mas­sa, joka ei jos­kus kom­pas­tui­si, Ros­tedt muis­tut­taa.

Hän ker­too, et­tä so­si­aa­li­a­lal­la on teh­ty tau­ot­ta töi­tä myös ko­ro­na-ai­ka­na.

– On teh­ty met­sä­ret­kiä, pi­det­ty tur­va­vä­le­jä, et­sit­ty di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja yh­tey­den­pi­toon jos nä­ke­mi­nen ei ko­ro­nan vuok­si ole ol­lut mah­dol­lis­ta.