JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.4.2021 16.10

Sähköpalot vähenivät viime vuonna

Säh­kö­lait­tees­ta tai -asen­nuk­ses­ta al­ka­nei­ta tu­li­pa­lo­ja oli Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­ton tie­to­jen mu­kaan vii­me vuon­na vä­hem­män kuin ai­em­pi­na vuo­si­na.

Pe­las­tus­toi­men Pron­to-tie­to­kan­nan mu­kaan pe­las­tus­lai­tok­sil­la oli vii­me vuon­na yh­teen­sä noin 2200 pa­lo­hä­ly­tys­tä, jois­sa syt­ty­mis­syyk­si oli kir­jat­tu säh­kö. Luku on pie­nin seit­se­mään vuo­teen.

Edel­leen eni­ten säh­kö­pa­lo­ja ai­heut­ta­nut lai­te oli säh­kö­lie­si ja pa­lon syy­nä oli useim­mi­ten vir­heel­li­nen toi­min­ta. Lie­si­pa­loon liit­ty­viä hä­ly­tyk­siä oli 834. Nii­den­kin mää­rä vä­he­ni noin sa­dal­la edel­lis­vuo­des­ta. 

Säh­kö­pa­lol­la tar­koi­te­taan tu­li­pa­loa, joka saa syt­ty­mi­se­ner­gi­an­sa suo­raan säh­kös­tä, esi­mer­kik­si lie­des­tä, kiu­kaas­ta, kyl­mä­lait­tees­ta, va­lai­si­mes­ta tai säh­kö­a­sen­nuk­ses­ta.

– Yleen­sä säh­kö­pa­lon taus­tal­la on säh­kö­lait­teen vää­rä tai vir­heel­li­nen käyt­tö, asen­nus tai huol­lon lai­min­lyön­ti, sa­noo Tu­ke­sin yli­tar­kas­ta­ja Juk­ka Le­pis­tö

Vää­rää käyt­töä on esi­mer­kik­si se, et­tä lai­tet­ta käy­te­tään, vaik­ka se on nä­ky­väs­ti vau­ri­oi­tu­nut tai sen toi­min­nas­sa on tois­tu­vas­ti häi­ri­öi­tä tai sitä käy­te­tään pai­kas­sa, jo­hon sii­tä ei ole suun­ni­tel­tu, esi­mer­kik­si pa­kas­tin­ta par­vek­keel­la.

Lie­den jäl­keen toi­sek­si ylei­sim­mäk­si syt­ty­mis­syyk­si on kir­jat­tu vii­me vuon­na va­lai­si­met (189). Vii­den eni­ten pa­lo­ja ai­heut­ta­nei­den lait­tei­den jou­kos­sa oli­vat myös muut ko­neet ja lait­teet (187) sekä kiu­kaat (109).

Pie­ne­lekt­ro­nii­kan ak­ku tai la­tu­ri ai­heut­ti pa­lon tai pa­lo­vaa­ran 48 ta­pauk­ses­sa. Pyy­kin­pe­su­ko­nees­ta al­ka­nei­ta pa­lo­ja oli 50 ja as­ti­an­pe­su­ko­nees­ta al­ka­nei­ta 54.

Palo sai al­kun­sa säh­kö­joh­dois­ta ja -kaa­pe­loin­neis­ta 93 ker­taa, säh­kö­kes­kuk­sis­ta 83 ja muus­ta säh­kö­ver­kon osas­ta 75 ker­taa.