JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jari Laurinen esitteli sydäniskurin helppokäyttöisyyttä Merimaskun Maamiesseurantalon käyttäjille ja Rymättylä-Merimaskun lionsklubin hallituksen jäsenille.

Jari Laurinen esitteli sydäniskurin helppokäyttöisyyttä Merimaskun Maamiesseurantalon käyttäjille ja Rymättylä-Merimaskun lionsklubin hallituksen jäsenille.

Rymättylä-Merimaskun lionsklubi

Uutiset
Naantali
26.11.2022 12.00

Rymättylä-Merimaskun lionsklubi lahjoitti sydäniskurin Merimaskuun

Ry­mät­ty­lä-Me­ri­mas­kun li­onsk­lu­bi kiin­nit­ti vii­kon­lop­pu­na lah­joit­ta­man­sa sy­dä­nis­ku­rin Me­ri­mas­kun Maa­mies­seu­ran­ta­lon sei­nään nä­ky­väl­le pai­kal­le. Sii­nä sy­dä­nis­ku­ri on tou­ko­kuun al­kuun as­ti, jon­ka jäl­keen se si­joi­te­taan Me­ri­mas­kun Ran­ta­ma­ka­sii­nin vie­ras­ve­ne­sa­ta­maan syys­kuun lop­puun as­ti.

Is­ku­rin toi­min­taa esi­tel­tiin Maa­mies­seu­ran­ta­lon käyt­tä­jil­le ja klu­bin hal­li­tuk­sen edus­ta­jil­le mar­ras­kuus­sa. Is­ku­ria käyt­töä esit­te­li Jari Lau­ri­nen Sa­fe­don Oy:stä.

– On hie­noa, et­tä voim­me täl­lä ta­voin va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­mäl­lä aut­taa pai­kal­li­sia seu­ro­ja ja yh­dis­tyk­siä pa­ran­ta­maan jär­jes­tä­mien­sä ti­lai­suuk­sien tur­val­li­suut­ta. Me­ri­mas­kun Ran­ta­ma­ka­sii­nin vie­ras­ve­ne­sa­ta­mas­sa is­ku­ri pal­ve­lee tar­vit­ta­es­sa ke­sä­kau­den ajan ve­nei­li­jöi­tä ja ra­vin­to­lan asi­ak­kai­ta, sa­noo li­onsk­lu­bin pre­si­dent­ti Jan Lindst­röm.

De­fib­ril­laat­to­ri eli sy­dä­nis­ku­ri on lai­te, jol­la sy­dän­py­säh­dys­ti­lan­tees­sa py­ri­tään pois­ta­maan sy­dä­men py­säyt­tä­nyt hai­tal­li­nen ryt­mi­häi­riö an­ta­mal­la el­vy­tet­tä­väl­le hen­ki­löl­le hoi­ta­va ta­sa­vir­ta­säh­köis­ku.

Lai­te tun­nis­taa luo­tet­ta­vas­ti ryt­mi­häi­ri­ön ja neu­voo lait­teen käyt­tä­jää toi­mi­maan oi­kein ja tur­val­li­ses­ti.

Sy­dän­py­säh­dys­ti­lan­tees­sa apua pi­tää saa­da muu­ta­man mi­nuu­tin ku­lu­es­sa. Sy­dä­nis­ku­rin an­ta­ma säh­kö­vir­ta on ai­nut kei­no käyn­nis­tää sy­dän uu­del­leen. Help­po­käyt­töi­sel­lä sy­dä­nis­ku­ril­la ei voi va­hin­goit­taa ke­tään ja käyt­tö on­nis­tuu is­ku­rin an­ta­mien oh­jei­den mu­kaan ke­nel­tä ta­han­sa.

Kak­si vuot­ta sit­ten Ry­mät­ty­lä-Me­ri­mas­kun li­onsk­lu­bi hank­ki sy­dä­nis­ku­rin myös Ry­mät­ty­län Osuus­pan­kin sei­nään.