JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Oman polkupyörän saa aina myydä, mutta jos samalla myyjällä on myynnissä vuosittain kymmeniä tai satoja polkupyöriä, voidaan epäillä, että kyse on liiketoiminnasta, poliisi linjaa.

– Oman polkupyörän saa aina myydä, mutta jos samalla myyjällä on myynnissä vuosittain kymmeniä tai satoja polkupyöriä, voidaan epäillä, että kyse on liiketoiminnasta, poliisi linjaa.

Arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
4.5.2021 11.41

Poliisi tutkii pimeää polku­pyö­rä­kauppaa Lounais-Suomessa

Lou­nais-Suo­men po­lii­sin tie­toon on tul­lut usei­ta toi­mi­joi­ta, jot­ka har­joit­ta­vat am­mat­ti­mai­ses­ti pi­me­ää pol­ku­pyö­rä­kaup­paa myy­mäl­lä jopa sa­to­ja pyö­riä vuo­sit­tain. Po­lii­si tut­kii ta­pauk­sia ve­ro­pe­tok­si­na. Ta­paus­ten tut­kin­nas­sa on pal­jas­tu­nut myös usei­ta mui­ta ri­kok­sia.

Il­miö on tun­nis­tet­tu pol­ku­pyö­rä­var­kauk­siin liit­ty­vän ri­kos­tut­kin­nan yh­tey­des­sä.

Lou­nais-Suo­men po­lii­sil­la on täl­lä het­kel­lä tut­kin­nas­sa yh­teen­sä kym­me­nen eri ta­paus­ta, jois­sa yk­si­tyi­nen toi­mi­ja os­taa kan­sa­lai­sil­ta pol­ku­pyö­riä ja myy nii­tä voi­tol­la eteen­päin in­ter­ne­tin myyn­ti­ka­na­vien, pää­a­si­as­sa Fa­ce­boo­kin Mar­ketp­la­cen ja Tori.fi-si­vus­ton, kaut­ta.

– Kyse on mit­ta­vas­ta käy­tet­ty­jen pol­ku­pyö­rien jäl­leen­myyn­nis­tä, jos­ta ei il­moi­te­ta ve­rot­ta­jal­le. Ve­ro­pe­tok­sen li­säk­si myy­jä voi syyl­lis­tyä kät­ke­mis­ri­kok­seen, mi­kä­li tie­toi­ses­ti vä­lit­tää ri­kok­sel­la saa­tua omai­suut­ta eteen­päin, sa­noo ri­kos­ko­mi­sa­rio Mika Paa­er Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Paa­e­rin mu­kaan mark­ki­noil­la myyn­nis­sä ole­vien käy­tet­ty­jen pyö­rien taus­ta on enim­mäk­seen lail­li­nen, mut­ta jou­kos­sa esiin­tyy myös va­ras­tet­tu­ja pyö­riä.

Po­lii­sin tie­dos­sa on ta­pauk­sia, jois­sa epäil­lään pi­me­än pyö­rä­kau­pan jat­ku­neen jopa nel­jän vuo­den ajan. Ky­sei­sis­sä ju­tuis­sa epäil­lään ole­van kyse yh­teen­sä jopa 7000–10 000 jäl­leen­myy­dys­tä pol­ku­pyö­räs­tä.

Li­säk­si tut­kin­nas­sa on ha­vait­tu usei­ta pie­nem­piä toi­mi­joi­ta, jot­ka myy­vät muu­ta­mia kym­me­niä pyö­riä vuo­sit­tain.

– Oman pol­ku­pyö­rän saa ai­na myy­dä, mut­ta jos sa­mal­la myy­jäl­lä on myyn­nis­sä vuo­sit­tain kym­me­niä tai sa­to­ja pol­ku­pyö­riä, voi­daan epäil­lä, et­tä kyse on lii­ke­toi­min­nas­ta, Paa­er lin­jaa.

Ri­kol­li­sen toi­min­nan tun­nis­ta­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa ku­lut­ta­jal­le, joka et­sii pol­ku­pyö­rää käy­tet­ty­jen pyö­rien mark­ki­noil­ta. Vaik­ka myy­jän toi­min­ta vai­kut­tai­si­kin ulos­päin luo­tet­ta­val­ta, kau­pan­te­os­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta muu­ta­miin seik­koi­hin.

– Lii­an hal­pa hin­ta, epä­sel­vät myyn­ti­o­lo­suh­teet tai kii­re saa­da pyö­rä myy­dyk­si voi­vat ker­toa on­gel­mis­ta. Li­säk­si kan­nat­taa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan var­mis­tua pyö­rän run­ko­nu­me­ros­ta, pyö­rän al­ku­pe­räi­ses­tä os­to­pai­kas­ta, myy­jän hen­ki­löl­li­syy­des­tä sekä tar­kis­taa myy­jän muut myyn­ti-il­moi­tuk­set, Paa­er lis­taa.

Mi­kä­li myy­jä ei luo­vu­ta tie­to­jaan, ha­lu­aa mak­sun vain kä­tei­sel­lä ja jos sa­mal­la hen­ki­löl­lä on myyn­nis­sä pal­jon eri­lai­sia pyö­riä, on pa­ras­ta jät­tää kau­pat sik­seen ja teh­dä il­moi­tus po­lii­sil­le. Ha­vain­to­ja voi lä­het­tää säh­kö­pos­til­la vih­jeet.lou­nais-suo­mi@po­lii­si.fi.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä myös os­ta­jal­la on vas­tuu omas­ta toi­min­nas­taan.

– Jos kal­lis­ta pol­ku­pyö­rää myy­dään to­del­la hal­val­la, esi­mer­kik­si puo­leen hin­taan sen ar­vos­ta, voi­daan os­ta­jaa­kin mah­dol­li­ses­ti epäil­lä ri­kok­ses­ta, mi­kä­li pol­ku­pyö­rä myö­hem­min pal­jas­tuu anas­te­tuk­si. Jos myy­jä ei luo­tet­ta­vas­ti pys­ty sel­vit­tä­mään pyö­rän al­ku­pe­rää, pyö­rä on usein syy­tä jät­tää ko­ko­naan os­ta­mat­ta, et­tei jou­du it­se ri­kok­ses­ta epäil­lyk­si, Paa­er muis­tut­taa.

Ke­vään ede­tes­sä pol­ku­pyö­rä­var­kau­det ovat li­sään­ty­neet Lou­nais-Suo­mes­sa. Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan, ku­ten pyö­rän huo­lel­li­sel­la säi­ly­tyk­sel­lä ja te­hok­kaal­la lu­kit­se­mi­sel­la, vai­kut­taa en­nal­ta es­tä­väs­ti asi­aan.

Jos pol­ku­pyö­rä va­ras­te­taan, tär­kein­tä on tie­tää run­ko­nu­me­ro. Myös muu yk­si­löi­vä tie­to, esi­mer­kik­si soit­to­kel­lo, it­se kiin­ni­tet­ty juo­ma­pul­lo­te­li­ne tai lii­mat­tu tar­ra, tai esi­mer­kik­si pyö­räs­tä otet­tu va­lo­ku­va voi­vat aut­taa ri­kok­sen sel­vit­tä­mi­ses­sä.

Pyö­rä­var­kau­den näh­des­sä tu­lee soit­taa hä­tä­nu­me­roon ja var­kau­den jäl­keen on hyvä teh­dä vii­py­mät­tä ri­ko­sil­moi­tus.

– Li­säk­si kan­nat­taa heti tark­kail­la pait­si ne­tin myyn­ti­pals­to­ja myös Lou­nais-Suo­men po­lii­sin Fa­ce­boo­kis­sa ole­vaa pol­ku­pyö­rä­si­vua, jol­la jul­kais­taan tie­toa Tu­run seu­dul­la löy­ty­neis­tä pol­ku­pyö­ris­tä, Paa­er vink­kaa.