JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
24.1.2023 14.46

Pelas­tus­lai­toksen hankkeessa kartoitetaan palova­roit­timien käyttöä

Var­si­nais-Suo­men pe­las­tus­lai­tos to­teut­taa maa­kun­nan alu­eel­la hank­keen, jon­ka tar­koi­tus on kar­toit­taa alu­een tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta pa­lo­va­roit­ti­mien osal­ta. Hank­kee­seen kuu­luu kol­me kan­sa­lai­sil­le nä­ky­vää vai­het­ta.

En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa pa­lo­tar­kas­ta­jat te­ke­vät kol­mel­la eri­lai­sel­la asui­na­lu­eel­la (oma­ko­ti-, ri­vi­ta­lo- ja ker­ros­ta­lo­a­lue) pa­lo­tar­kas­tuk­sia. Tar­kas­tus­ten yh­tey­des­sä kar­toi­te­taan pa­lo­va­roit­ti­miin liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia.

En­sim­mäi­sen vai­heen tar­kas­tuk­set ja ky­se­ly teh­dään Pa­rais­ten, Tu­run Laus­teen sekä As­kais­ten alu­eil­la. Asun­toi­hin il­moi­te­taan tar­kas­tuk­ses­ta kak­si viik­koa en­nen käyn­tiä.

Toi­ses­sa vai­hees­sa jo­kai­seen Var­si­nais-Suo­men pe­las­tus­lai­tok­sen alu­een ko­ti­ta­lou­teen lä­he­te­tään tie­do­te, jos­sa ker­ro­taan pa­lo­va­roit­ti­meen liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia ja neu­vo­ja.

Kol­man­nes­sa vai­hees­sa pa­lo­tar­kas­ta­jat te­ke­vät kol­mel­la eri­lai­sel­la alu­eel­la koko alu­een tar­kas­tuk­sen, jol­la kar­toi­te­taan pa­lo­va­roit­ti­meen liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia sekä kar­toi­te­taan asuk­kai­den ko­ke­muk­sia tie­dot­tees­ta. Hank­kee­seen liit­ty­vis­tä pa­lo­tar­kas­tuk­sis­ta il­moi­te­taan alu­ei­den ko­ti­ta­louk­siin sekä pe­las­tus­lai­tok­sen so­si­aa­li­sis­sa me­di­ois­sa.

Han­ke pää­tet­tiin to­teut­taa, kos­ka pe­las­tus­lai­tok­sel­la on ha­vait­tu, et­tä hy­vin usein koh­teis­sa, jois­sa on ol­lut huo­neis­to­pa­lo, ei ole ol­lut pa­lo­va­roi­tin­ta tai se ei ole hä­lyt­tä­nyt tu­li­pa­lon syt­ty­es­sä. Myös pa­lo­tar­kas­ta­jien ha­vain­to­jen mu­kaan hy­vin suu­res­sa osas­sa tar­kas­tet­tu­ja huo­neis­to­ja ei ol­lut toi­mi­vaa pa­lo­va­roi­tin­ta.

Pa­lo­va­roit­ti­men puut­tu­mi­sen li­säk­si puut­tei­ta on myös asen­ta­mis­ta­vas­sa, pa­lo­va­roit­ti­mien mää­räs­sä, pa­lo­va­roit­ti­men toi­min­nan tes­tauk­ses­sa sekä pa­lo­va­roit­ti­men käyt­töi­än ylit­tä­mi­ses­sä.

Pa­lo­va­roit­ti­men han­kin­taan on tu­los­sa myös muu­tok­sia, kun pe­las­tus­la­kiin ol­laan li­sää­mäs­sä tar­ken­nuk­sia pa­lo­va­roit­ti­men han­kin­ta­vas­tuus­ta sekä kun­nos­sa­pi­to­vas­tuus­ta. Pe­las­tus­lain muu­to­se­si­tys on kä­sit­te­lys­sä edus­kun­nas­sa. Sen mu­kaan jat­kos­sa vas­tuu pa­lo­va­roit­ti­mis­ta oli­si ra­ken­nuk­sen omis­ta­jal­la.