JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
23.2.2021 16.05

Pähkinän siitepölyä kulkeutunut Suomeen

Päh­ki­nä­pen­saan ja le­pän ku­kin­ta on al­ka­nut ete­läm­pä­nä Eu­roo­pas­sa. Vii­kon­lop­pu­na Lou­nais-Suo­meen kul­keu­tui päh­ki­nän sii­te­pö­lyä. So­pi­vien ete­läis­ten il­ma­vir­taus­ten mu­ka­na sekä päh­ki­nän et­tä le­pän kau­ko­kul­keu­mat ovat jat­kos­sa­kin mah­dol­li­sia. Päh­ki­nän ja le­pän sii­te­pö­lyl­le al­ler­gi­set voi­vat saa­da niis­tä oi­rei­ta.

Päh­ki­nä­pen­saan ja le­pän ku­kin­nan al­ka­mis­ta saa­daan Suo­mes­sa odo­tel­la niin kau­an kuin kyl­mät ja tal­vi­set il­mat jat­ku­vat. Tyy­pil­li­ses­ti päh­ki­nä­pen­saan ku­kin­ta al­kaa Suo­mes­sa maa­lis­kuus­sa, ja le­pän pian sen jäl­keen.

– Maan lou­nai­so­sis­sa päh­ki­nä­pen­sais­sa on kui­ten­kin pai­koin ha­vait­tu run­saas­ti nork­ko­ja, mikä voi en­teil­lä päh­ki­nä­al­ler­gi­koil­le han­ka­laa sii­te­pö­ly­kaut­ta, pro­jek­ti­tut­ki­ja San­na Pät­si ker­too.

Vii­me vuon­na läm­pi­män tal­ven joh­dos­ta en­sim­mäi­set kuk­ki­vat päh­ki­nä­pen­saat ha­vait­tiin Suo­mes­sa poik­keuk­sel­li­ses­ti jo tam­mi­kuus­sa. Eu­roo­pas­sa en­sim­mäi­set kuk­ki­vat päh­ki­nä­pen­saat ha­vait­tiin tä­nä­kin tal­ve­na jo jou­lu­kuus­sa Alan­ko­mais­sa. Yk­sit­täi­sis­tä pen­sais­ta ei kui­ten­kaan ir­toa niin pal­joa sii­te­pö­lyä, et­tä sitä oli­si tul­lut kau­ko­kul­keu­ma­na Suo­meen saak­ka.

Tu­run yli­o­pis­ton sii­te­pö­ly­tie­do­tuk­sen tut­ki­jat seu­raa­vat sii­te­pö­ly­ti­lan­net­ta ym­pä­ri vuo­den. Ajan­ta­sai­set tie­dot päi­vi­te­tään Nork­ko.fi-si­vus­tol­le. Sään­nöl­li­nen vii­koit­tai­nen tie­do­tus aloi­te­taan, kun var­si­nai­nen sii­te­pö­ly­kau­si kat­so­taan al­ka­neek­si.

Sii­te­pö­ly­al­ler­gi­an oi­rei­ta voi­vat ol­la esi­mer­kik­si vuo­ta­va tai tuk­koi­nen nenä, ai­vas­te­lu, ys­kä tai sil­mien kir­ve­ly. Kaik­ki hen­gi­tys­tie­oi­reet ei­vät siis lii­ty CO­VID-19-sai­rau­teen, mut­ta hen­gi­tys­tie­oi­rei­den il­me­tes­sä on sil­ti syy­tä ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin.