JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
22.9.2022 7.20

Nälkä­päi­vä­keräys alkaa tänään

Vuo­sit­tain syys-lo­ka­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vä­nä Näl­kä­päi­vä­nä ke­rä­tään va­ro­ja Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin ka­tast­ro­fi­ra­has­toon. Näl­kä­päi­vän li­pas­ke­räys to­teu­te­taan tänä vuon­na 22.–24.9.

Suo­mes­sa Näl­kä­päi­vä-va­roil­la au­te­taan äkil­li­sis­sä on­net­to­muus­ti­lan­teis­sa, ku­ten tu­li­pa­los­sa ko­tin­sa me­net­tä­nei­tä. Ul­ko­mail­la va­roil­la au­te­taan luon­non­ka­tast­ro­fien ja konf­lik­tien uh­re­ja.

Vuo­den 2021 ai­ka­na Var­si­nais-Suo­men pii­rin alu­eel­la Pu­nai­nen Ris­ti on ol­lut mu­ka­na aut­ta­mas­sa yh­teen­sä 12 äkil­li­ses­sä on­net­to­muus­ta­pah­tu­mas­sa. Näis­sä ti­lan­teis­sa ka­tast­ro­fi­ra­has­ton va­ro­ja on käy­tet­ty ko­ti­maan apuun noin 8500 eu­roa. Ko­ti­maan apu on sekä ai­neel­lis­ta apua et­tä hen­kis­tä tu­kea.

– Vii­me vuon­na Var­si­nais-Suo­men pii­rin alu­eel­la oli kol­men kam­pan­ja­päi­vän ai­ka­na liik­keel­lä yli 800 li­pas­ke­rää­jää ja li­pas­ke­räyk­sel­lä ke­rät­tiin yli 70 000 eu­roa, ker­too jär­jes­tö­pääl­lik­kö Sir­pa Leh­ti­mä­ki SPR Var­si­nais-Suo­men pii­ris­tä.

Va­kan le­vik­ki­a­lu­eel­la Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­seen osal­lis­tuu SPR:n osas­to­ja lä­hes kai­kis­ta le­vik­ki­a­lu­een kun­nis­ta.

Fak­ta

Ka­lan­nin osas­to osal­lis­tuu lei­pä­myyn­nil­lä K-mar­ke­tin edes­sä to 22.9 ja pe 23.9 klo 9–17. Tors­tai­na on myyn­nis­sä myös her­ne­keit­toa klo 10 al­ka­en. Li­säk­si ke­räys­lip­pai­ta on pai­kal­li­sis­sa yri­tyk­sis­sä, ja myös ylä- ja ala­kou­lut ovat mu­ka­na.

Kar­ja­lan osas­to myy limp­pu­ja ovel­ta ovel­le niin kau­an kuin nii­tä riit­tää.

Kus­ta­vin osas­to jär­jes­tää li­pas­ke­räyk­sen ja myy lei­pää Sa­len edes­sä pe 23.9. klo 10–16 ja la 24.9. klo 10–14. Li­säk­si ke­räys­lip­pai­ta on yri­tyk­sis­sä ja kou­lus­sa.

Le­mun osas­to jär­jes­tää li­pas­ke­räyk­sen to 22.9. klo 15–16.30 ja pe 23.9. klo 15.30–17 Sa­len pi­hal­la

Mas­kun osas­to to­teut­taa li­pas­ke­räyk­sen to 22.9. ja pe 23.9. K-Su­per­mar­ke­tin edus­tal­la klo 10–17, myyn­nis­sä myös lei­pää. Ke­räys­lip­paat myös Tok­man­nin ja K-Su­per­mar­ke­tin kas­soil­la viik­ko­jen 38 ja 39 ajan. Myös ala­kou­lut Ku­rit­tu­la, Tam­me­nah­jo ja Sei­ke­lä to­teut­ta­vat ke­räyk­sen.

Mie­tois­ten osas­to myy her­ne­keit­toa suo­raan sop­pa­ty­kis­tä ja lei­pää to 22.9. klo 11 al­ka­en Py­heen ky­lä­to­ril­la. Pe 23.9. ar­pa­jai­set ja li­pas­ke­räys Py­heen ky­lä­to­ril­la klo 11 al­ka­en. Li­pas­ke­räys 24.9. as­ti myös pai­kal­li­sis­sa lii­key­ri­tyk­sis­sä.

My­nä­mä­en osas­to jär­jes­tää näl­kä­päi­vä­ke­räyk­sen 22.–24.9. Per­jan­tai­na 23.9. klo 11 al­ka­en jär­jes­te­tään näl­kä­päi­vä­ta­pah­tu­ma My­nä­mä­en to­ril­la. Myyn­nis­sä on her­ne­keit­toa val­miik­si pa­kat­tu­na as­ti­oi­hin, näl­kä­päi­vä­lei­pää sekä apuom­mel­ker­hon tuot­tei­ta. Myös li­pas­ke­räys.

Naan­ta­lin osas­to jär­jes­tää ke­räyk­sen tors­tai­na ja per­jan­tai­na kau­pois­sa. Ke­rää­jät Uk­ko-Pe­kas­sa, S-Mar­ke­tis­sa ja El­le­nis­sä. Myös Ku­pa­ri­vuo­ren, Mai­ja­mä­en ja Liet­sa­lan kou­lut ja Naan­ta­lin lu­kio ovat mu­ka­na ke­räyk­ses­sä. Naan­ta­lin to­ril­la on pe 23.9. klo 9–13 ta­pah­tu­ma, jos­sa on li­pas­ke­räyk­sen li­säk­si Nal­le­sai­raa­la.

Nou­si­ais­ten osas­to myy näl­kä­päi­vä­lei­pää ja her­ne­keit­toa pa­kat­tu­na lit­ran tölk­kei­hin per­jan­tai­na 23.9. klo 9 al­ka­en S-Mar­ke­til­la. Myyn­tiä jat­ke­taan lau­an­tai­na, jos myy­tä­vää riit­tää. Myös li­pas­ke­räys. Kou­lu­lai­set ke­rää­vät va­ro­ja kou­luis­sa ja ko­tin­sa lä­his­töl­lä.

Tai­vas­sa­lon osas­ton li­pas­ke­räys to­teu­te­taan Tai­vas­sa­los­sa kaup­po­jen edus­toil­la to 22.9. ja pe 23.9. klo 15–18 sekä la 24.9. klo 9–13. Lau­an­tai­na to­ril­la on ta­pah­tu­ma klo 9–13, myyn­nis­sä näl­kä­päi­vä­lei­pää, kah­via, lei­von­nai­sia ja ar­po­ja.

Uu­den­kau­pun­gin osas­ton ke­räys to­teu­te­taan Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 22.–24.9. klo 10–18. Li­pas­ke­rää­jät liik­ku­vat kaup­po­jen edus­toil­la.