JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mynämäen uudella automaatilla voi noston lisäksi myös tallettaa seteleitä suoraan tilille.

Mynämäen uudella automaatilla voi noston lisäksi myös tallettaa seteleitä suoraan tilille.

Sari Honkasalo

Uutiset
Mynämäki
14.1.2021 8.15

Mynämäessä nyt talle­tu­sau­to­maatti

Sari Hon­ka­sa­lo

Au­to­ma­tia vaih­toi My­nä­mä­en Osuus­pan­kin luo­na ole­van Ot­to-au­to­maa­tin Ot­toP­lus -au­to­maa­tik­si, jos­sa on mah­dol­lis­ta kä­tei­sen nos­ta­mi­sen li­säk­si tal­let­taa se­te­li­ra­ho­ja ti­lil­le.

Va­kan alu­eel­la on ai­em­min ol­lut tal­le­tu­sau­to­maa­tit Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja Naan­ta­lis­sa. Uu­den­kau­pun­gin au­to­maa­til­la voi tal­let­taa myös ko­li­koi­ta.

Au­to­ma­ti­al­la ei täl­lä het­kel­lä ole suun­ni­tel­mis­sa tuo­da lä­hi­a­lu­eil­le mui­ta Ot­toP­lus-au­to­maat­te­ja, mut­ta joi­ta­kin van­hem­pia au­to­maat­te­ja vaih­de­taan ku­lu­van vuo­den ai­ka­na uu­siin.

Kä­tei­sen nos­ta­mi­nen ja käyt­tä­mi­nen mak­sa­mi­seen ovat vä­hen­ty­neet jo pit­kään, mut­ta tal­le­tus­ta­pah­tu­mat au­to­maa­teil­la li­sään­tyi­vät edel­leen vuon­na 2020, ker­too Au­to­ma­ti­an kä­teis­pal­ve­lu­jen joh­ta­ja Har­ri Pen­na­nen.

– Kyse on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­ses­ta ja tal­le­tus­ten siir­ty­mi­ses­tä au­to­maa­teil­le. Ih­mi­set tal­let­ta­vat saa­man­sa kä­tei­sen no­pe­as­ti ja kä­te­väs­ti tal­le­tu­sau­to­maa­til­la, sen si­jaan et­tä mak­sai­si­vat sil­lä pik­ku­hil­jaa os­tok­si­aan tai vei­si­vät sen kont­to­riin, sa­noo Pen­na­nen.

Au­to­ma­tia Pank­ki­au­to­maa­tit Oy:llä on täl­lä het­kel­lä yli 200 Ot­toP­lus-au­to­maat­tia, joil­la voi tal­let­taa se­te­li­ra­ho­ja, ja 165 Tal­le­tu­sOt­to -au­to­maat­tia, joil­la voi tal­let­taa myös ko­li­koi­ta.

Se­te­lei­tä voi syöt­tää Ot­toP­lus -au­to­maat­tiin nip­pu­na jopa sata kap­pa­let­ta ker­ral­laan. Au­to­ma­tia muis­tut­taa se­te­lei­den tal­let­ta­jia sii­tä, et­tä se­te­lit tu­lee syöt­tää raha-auk­koon au­to­maa­tin oh­jei­den mu­kaan: hy­vä­kun­toi­sia se­te­lei­tä siis­ti­nä nip­pu­na. Se­te­lei­den mu­ka­na ei saa ol­la ko­li­koi­ta, ku­mi­nau­haa, klem­ma­ria tai mi­tään muu­ta­kaan.

Tal­le­tus­pal­ve­lu toi­mii lä­hes kaik­kien pank­kien kor­teil­la: OP Ryh­män, Nor­dea Pan­kin, Dans­ke Ban­kin, POP Pank­kien, Sääs­tö­pank­kien, Oma Sääs­tö­pan­kin ja Ak­ti­an kor­teil­la.

Tal­le­tus toi­mii näi­den pank­kien kai­kil­la kor­teil­la, jois­sa on de­bit-omi­nai­suus, myös esi­mer­kik­si Visa Elect­ron -kor­teil­la. Tal­le­tus ei ole mah­dol­lis­ta luot­to­kor­til­la ei­kä yh­dis­tel­mä­kor­tin cre­dit-va­lin­nal­la.

Oh­jeet tal­let­ta­mi­seen au­to­maa­til­la:

1. Lai­ta si­ru­kort­ti lait­tee­seen (va­lit­se de­bit, jos si­nul­la on yh­dis­tel­mä­kort­ti.) An­na tun­nus­lu­ku. Va­lit­se Se­te­lien tal­le­tus. Ota kort­ti.

2. Va­lit­se Syö­tä se­te­lei­tä. Syö­tä se­te­lit au­to­maat­tiin siis­ti­nä nip­pu­na. Mie­lui­ten pie­nem­mät se­te­lit pääl­le, isom­mat al­le. Syö­tä li­sää se­te­lei­tä tai pai­na Val­mis.

3. Ota kuit­ti. Ra­hat ovat heti ti­lil­lä ja käy­tet­tä­vis­sä.