JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jouni Mutanen (vas.) palkitsi Merimakasiinin Ville Vuorion, Tuomas Levannon ja Sami Nurmelan sekä Musiikkijuhlien Tiina Tunturin.

Jouni Mutanen (vas.) palkitsi Merimakasiinin Ville Vuorion, Tuomas Levannon ja Sami Nurmelan sekä Musiikkijuhlien Tiina Tunturin.

Petra Sundell

Uutiset
Naantali
3.3.2021 10.17

Merimaskun Rantamakasiini ja Musiik­ki­juhlien Tiina Tunturi palkittiin

Naan­ta­lin Mas­ter 2020 -mat­kai­lu­tun­nus­tus an­net­tiin Me­ri­mas­kun Ran­ta­ma­ka­sii­nil­le. Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lien elä­köi­ty­neel­le toi­mi­tus­joh­ta­ja Tii­na Tun­tu­ril­le an­net­tiin tun­nus­tus elä­män­työs­tä.

Kol­man­nen ker­ran ja­et­ta­va mat­kai­lu­tun­nus­tus luo­vu­tet­tiin tun­nus­tuk­sen saa­jil­le au­rin­koi­sis­sa tun­nel­mis­sa Me­ri­mas­kun Ran­ta­ma­ka­sii­nin lai­tu­ril­la tiis­tai­na.

Uu­det yrit­tä­jät ovat ke­hit­tä­neet sys­te­maat­ti­ses­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten uu­den elä­män saa­nut­ta ra­vin­to­la Ran­ta­ma­ka­sii­nia ja vie­ras­sa­ta­maa. Vii­me ke­vää­nä, en­sim­mäi­sen ko­ro­na-aal­lon ol­les­sa pääl­lä, yrit­tä­jät lan­see­ra­si­vat en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa vene-Drive-in -pal­ve­lun. Ve­ne­kun­ta ti­la­si ruu­at etu­kä­teen ra­vin­to­las­ta ja ruo­ka saa­pui juu­ri val­mis­tet­tu­na so­vit­tuun ai­kaan ve­nee­seen.

Idea syn­tyi, kun ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si vain take away -ruo­an myyn­ti oli lu­val­lis­ta.

– Tu­le­va­na ke­sä­nä men­nään suun­nil­leen sa­mal­la kon­sep­til­la muu­ta­min uu­dis­tuk­sin. Toi­min­ta py­ri­tään avaa­maan vap­pu­na ja Drive-in jat­kuu tie­ten­kin, ker­too Ran­ta­ma­ka­sii­nin Tuo­mas Le­van­to.

Raa­ka-ai­neet ra­vin­to­la pyr­kii Le­van­non mu­kaan hank­ki­maan lä­hi­tuot­ta­jil­ta.

Ra­vin­to­la­pääl­li­kök­si on pal­kat­tu tu­le­val­le kau­del­le Jen­ni Malm­berg, joka on ai­kai­sem­min toi­mi­nut muun mu­as­sa Tomi Björc­kin ra­vin­to­lan ra­vin­to­la­pääl­lik­kö­nä Hel­sin­gis­sä.

– Jen­ni on rau­tai­nen am­mat­ti­lai­nen, jon­ka kä­den­jäl­ki nä­kyy var­mas­ti en­si ke­sä­nä Ran­ta­ma­ka­sii­nin toi­min­nas­sa, iloit­see Le­van­to.

Li­säk­si suun­ni­tel­mis­sa on live-mu­siik­kia vii­kon­lop­pui­sin. Ke­vääl­lä yrit­tä­jät aloit­ta­vat sau­na­ra­ken­nuk­sen ja sii­hen tu­le­van ul­ko­baa­rin ra­ken­ta­mi­sen. Suun­nit­teil­la on myös ma­joi­tus­toi­min­taa ran­taan.

Ra­vin­to­la Ran­ta­ma­ka­sii­nin toi­min­nas­sa ovat Le­van­non li­säk­si Vil­le Vuo­rio, Juha Mä­ki­nen ja Sami Nur­me­la, joil­la kai­kil­la on oma pää­työn­sä Ran­ta­ma­ka­sii­nin ul­ko­puo­lel­la.

Elä­män­työs­tä Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lil­le ja Naan­ta­lin mat­kai­lu­e­lin­kei­non ja kult­tuu­ri­sen elä­män hy­väk­si te­ke­mäs­tään pit­kä­ai­kai­ses­ta työs­tä pal­kit­tiin Tii­na Tun­tu­ri.

Tun­tu­rin ar­vo­kas ja sin­ni­käs työ on kas­vat­ta­nut Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lis­ta yh­den Suo­men ar­vos­te­tuim­mis­ta mu­siik­ki­juh­lis­ta, joka avaa ke­sän fes­ti­vaa­li­kau­den, to­de­taan pe­rus­te­luis­sa.

Mu­siik­ki­juh­lien kä­vi­jä­mää­rä on va­kiin­tu­nut 17 000–19 000:een. Oh­jel­mis­tos­sa on ai­na ol­lut jo­tain uut­ta, vaik­ka tar­jon­ta on kes­kit­ty­nyt­kin ka­ma­ri­mu­siik­kiin. Las­ten Mu­siik­ki­juh­lien suo­sio on ol­lut suur­ta heti en­sim­mäi­ses­tä ke­säs­tä al­ka­en. Myös ke­sän 2019 Kirk­ko­puis­toon tuo­tu Apo­ca­lyp­ti­can esiin­ty­mi­nen osoit­ti Mu­siik­ki­juh­lien tar­jon­nan la­ven­ta­mi­ses­ta uu­sil­le koh­de­ryh­mil­le.

– Ha­lu­sim­me ja­kaa tun­nus­tuk­sen jäl­leen sekä se­ni­o­ril­le et­tä ju­ni­o­reil­le. Tii­na Tun­tu­ri on jo ker­taal­leen hei­tet­ty me­reen Uni­ke­ko­na, vuon­na 2004, mut­ta ha­lu­sim­me kui­ten­kin muis­taa vie­lä Tii­naa hä­nen jää­ty­ään an­sai­tuil­le elä­ke­päi­vil­le. Myös Tuo­mas Le­van­to on pal­kit­tu Uni­ke­ko­na vuon­na 2017, joka tun­nus­tus tuli Naan­ta­lin Ve­ne­mes­su­jen ke­hit­tä­mi­ses­tä, Vi­sit Naan­ta­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tar­ja Rau­ti­ai­nen sa­noo.

– Vaik­ka ko­ro­na­kur­ji­mus on va­li­tet­ta­vaa, kan­nus­taa ai­ka kui­ten­kin uu­den­lai­siin tuot­tei­siin ja si­säl­tö­jen ke­hit­tä­mi­siin. On hie­noa, et­tä em­me jää toi­met­to­mik­si vaan olem­me val­mii­ta uu­sil­la tuot­teil­la, kun mat­kai­lu jäl­leen läh­tee nou­su­kii­toon, hän jat­kaa.