JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.12.2022 11.41

Lounametsä hyödyntää digitaalisia palveluja

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Lou­na­met­sän val­tuus­to päät­ti syys­ko­kouk­ses­saan en­si vuo­den toi­min­ta­lin­jat ja jä­sen­mak­sut sekä va­lit­si hal­li­tuk­sen jä­se­net kau­del­le 2023–2024.

 Vuo­des­ta 2023 odo­te­taan edel­leen hy­vää puu­kaup­pa­vuot­ta. Mhy Lou­na­met­sän joh­ta­ja, Han­nu Jus­ten en­nus­taa, et­tä edel­li­se­nä vuo­te­na al­ka­nut kova ener­gi­a­puun ky­syn­tä jat­ku­nee myös tu­le­va­na vuon­na, mil­lä us­ko­taan ole­van kui­tu­puun hin­taan­kin nos­ta­va vai­ku­tus.

Hy­vät hin­nat ovat hy­vän mark­ki­na­tie­tou­den an­si­o­ta, sil­lä hin­to­jen nou­sut ovat ol­leet Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Lou­na­met­sän alu­eel­la par­haas­ta pääs­tä koko maas­sa, Jus­ten to­te­si.

 Tu­kin mää­rän ja hin­nan osal­ta ke­hi­tys on epä­var­mem­paa las­ke­vien sa­ha­ta­va­ra­mark­ki­noi­den vuok­si. Jos las­ku­suh­dan­ne jat­kuu, tu­kin ky­syn­nän vä­he­ne­mi­nen saat­taa vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti puu­kaup­paan ja kor­juu­pal­ve­luun, ar­vi­oi Jus­ten, mut­ta li­sää, et­tä us­koa hy­vään puu­kaup­pa­vuo­teen on.

Met­sä­no­mis­ta­jien kan­nat­taa kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa sel­vit­tää puun hin­ta­ta­so ai­na kil­pai­lut­ta­mal­la. Tar­jous­ten ver­tai­lu eri puu­ta­va­ra­la­jeis­sa ei lä­hes­kään ai­na ole yh­den­mu­kais­ta, ja tä­män vuok­si ver­tai­lu il­man asi­an­tun­ti­ja-apua on vai­ke­aa.

 

Lou­na­met­sä uu­sii en­si vuon­na met­sä­tie­to­jär­jes­tel­män­sä yh­des­sä met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten kans­sa, ja siir­tyy käyt­tä­mään suo­ma­lais­ta Le­af­point-met­sä­tie­to­jär­jes­tel­mää.

 Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää asi­ak­kai­den pal­ve­lua ja hyö­dyn­tää pa­rem­min di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja sekä hel­pot­taa toi­mi­hen­ki­löi­den työs­ken­te­lyä. Uu­si jär­jes­tel­mä tar­jo­aa muun mu­as­sa sau­mat­to­man yh­tey­den met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten met­sä­no­mis­ta­jil­le tar­koi­tet­tuun Oma­met­sä-verk­ko­pal­ve­luun ja säh­köi­siin yh­tey­de­not­toi­hin.

 Met­sä­o­mai­suu­den hoi­to­pal­ve­lui­hin, joi­ta ovat muun mu­as­sa met­sä­ar­vi­ot, pe­run­kir­joi­tuk­set ja su­ku­pol­ven­vaih­dok­sis­sa avus­ta­mi­set, sat­sa­taan enem­män re­surs­se­ja.

Jä­sen­mak­sut ja­kau­tu­vat jat­kos­sa­kin nel­jään luok­kaan pin­ta-alan mu­kaan, ja jä­sen­mak­sun ohes­sa mak­se­taan MTK:n edun­val­von­ta­mak­su.

Hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat seu­raa­val­la kak­si­vuo­tis­kau­del­la: Erk­ki Haa­vis­to, Timo Jun­ni­la, Jark­ko Jusi, Jus­si Laun­to, Han­na Py­hä­ran­ta, An­na Se­tä­lä, Rit­va Toi­vo­nen ja Ant­ti Ää­ri­ta­lo.