JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.1.2022 9.46

Liiken­ne­va­loihin uudenlaista ohjausta

Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa ote­taan käyt­töön tam­mi­kuun lo­pus­ta uu­si lii­ken­ne­va­lo­jen val­von­ta- ja oh­jaus­jär­jes­tel­mä, joka muun mu­as­sa no­peut­taa vi­ka­ti­lan­tei­den kor­jaa­mis­ta.

Jär­jes­tel­mään lii­te­tään 73 ole­mas­sa ole­vaa maan­tei­den ja ka­tu­ver­kon lii­ken­ne­va­lo­jen oh­jaus­ko­jet­ta Huit­ti­sis­sa, Kaa­ri­nas­sa, Lie­dos­sa, Loi­maal­la, Kan­kaan­pääs­sä, Pai­mi­os­sa, Rai­si­os­sa, Sa­los­sa ja Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa.

– Lii­ken­ne­va­lo­jen val­von­ta- ja oh­jaus­jär­jes­tel­män uu­dis­tus su­ju­voit­taa lii­ken­net­tä pa­ran­ta­mal­la alu­een lii­ken­ne­va­lo­jen toi­min­ta­var­muut­ta sekä aut­taa tun­nis­ta­maan nii­den vi­ka­ti­lan­tei­ta no­pe­am­min. Lii­ken­ne­va­loi­hin voi­daan to­teut­taa hel­pos­ti myös hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­jen ja jouk­ko­lii­ken­teen lii­ken­ne­va­lo­e­tuu­det, ker­too Fint­raf­fi­cin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ol­li Ros­si.

Jär­jes­tel­mään saa­daan lii­tet­tyä val­ta­kun­nal­li­ses­ti laa­jen­tu­va hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­jen au­to­maat­ti­nen lii­ken­ne­va­lo­jen etuus­jär­jes­tel­mä, joka oh­jaa lii­ken­ne­va­lot au­to­maat­ti­ses­ti vih­re­äk­si, kun hä­ly­ty­sa­jos­sa ole­va ajo­neu­vo lä­hes­tyy valo-oh­jat­tua ris­teys­tä. Jouk­ko­lii­ken­ne-etuu­det puo­les­taan mah­dol­lis­ta­vat Tu­run kau­pun­gin Föli-lii­ken­teen jouk­ko­lii­ken­teen jous­ta­vam­man, täs­mäl­li­sem­män ja en­na­koi­vam­man ajon myös ym­pä­röi­vis­sä kun­nis­sa, jat­kaa Ros­si. 

Vi­ka­ti­lan­tei­siin pys­ty­tään tart­tu­maan no­pe­am­min, kos­ka aiem­min osa vi­ka­ti­lan­teis­ta on saa­tu tie­toon tien­käyt­tä­jien il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la.

– Uu­dis­tuk­sen myö­tä tie­to saa­daan etä­oh­jauk­sen avul­la suo­raan myös niis­tä lii­ken­ne­va­lois­ta, jot­ka ei­vät ai­em­min ole ol­leet etä­oh­jauk­sen pii­ris­sä. Etäyh­teyk­sien avul­la pys­tym­me val­vo­maan re­aa­li­ai­kai­sem­min, et­tä kaik­ki lii­ken­ne­va­lot toi­mi­vat oi­kein ja laa­tu­vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti, avaa Ros­si.

Jär­jes­tel­mäs­sä hyö­dyn­ne­tään myös en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa tie­don­siir­to­tek­no­lo­gi­aa, joka tar­jo­aa lii­ken­ne­va­lois­ta saa­tua da­taa eri lii­ken­teen toi­mi­joil­le avoi­mien ra­ja­pin­to­jen kaut­ta.