JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
30.9.2022 19.25

Ekovinkki: Millainen sähkösopimus nyt kannattaa tehdä?

Säh­kön hin­ta ja säh­kö­so­pi­muk­set ovat ol­leet ke­sän jäl­keen kuu­ma pu­hee­nai­he. Ne, joil­la on van­ha mää­rä­ai­kai­nen so­pi­mus voi­mas­sa vie­lä en­si vuo­teen, ovat on­nek­kai­ta. Ne ku­lut­ta­jat, joil­la so­pi­mus on päät­ty­nyt tai päät­ty­mäs­sä, ovat jou­tu­neet pul­mal­li­seen ti­lan­tee­seen. Säh­kö ha­lut­tai­siin kil­pai­lut­taa, mut­ta täl­lä het­kel­lä to­del­li­sia vaih­to­eh­to­ja ei juu­ri­kaan ole, sil­lä yh­ti­öt tar­jo­a­vat pää­o­sin pörs­si­säh­kö­so­pi­muk­sia. Käy­tän­nös­sä säh­kö­so­pi­muk­sia on ole­mas­sa kol­me eri­lais­ta.

Mää­rä­ai­kai­nen so­pi­mus teh­dään en­nal­ta so­vi­tul­le ajan­jak­sol­le ja se päät­tyy mää­rä­a­jan um­peu­dut­tua. Säh­kön hin­ta on kiin­teä koko so­pi­mus­kau­den. Huo­mi­oi­ta­vaa on, et­tä mää­rä­ai­kais­ta so­pi­mus­ta ei yleen­sä voi ir­ti­sa­noa tai säh­kön myy­jää vaih­taa kes­ken so­pi­mus­kau­den. Tar­kis­ta siis huo­lel­la so­pi­muk­sen eh­dot.

Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va säh­kön­myyn­ti­so­pi­mus teh­dään en­nal­ta mää­rit­te­le­mät­tö­mäk­si ajak­si. Säh­kö­e­ner­gi­an hin­ta ja pe­rus­hin­ta ovat etu­kä­teen tie­dos­sa, mut­ta ne voi­vat ajan ku­lu­es­sa muut­tua. Säh­köyh­tiö on vel­vol­li­nen il­moit­ta­maan muu­tok­sis­ta kuu­kaut­ta en­nen nii­den voi­maan­tu­loa. Hin­to­ja tar­kis­te­taan yleen­sä joi­ta­kin ker­to­ja vuo­des­sa.

Pörs­si­säh­kö­so­pi­muk­ses­sa säh­kön hin­ta muo­dos­tuu so­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­lyn kaa­van mu­kaan. Asi­a­kas mak­saa säh­kös­tä pörs­si­hin­nan, jo­hon on li­sät­ty myy­jän aset­ta­ma mah­dol­li­nen vä­li­tys­palk­kio sekä pe­rus­mak­su. Myy­jän ei tar­vit­se il­moit­taa hin­nan­vaih­te­luis­ta, jos hin­ta on si­dot­tu jul­ki­siin vii­te­ar­voi­hin. Jos säh­kön hin­nan las­ke­mi­nen on mah­do­ton­ta, myy­jän on il­moi­tet­ta­va muu­tok­sis­ta etu­kä­teen.

Asi­ak­kaal­la on oi­keus ir­ti­sa­noa tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va tai pörs­si­säh­kö­so­pi­mus kah­den vii­kon ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la. Säh­kön myy­jä puo­les­taan voi ir­ti­sa­noa vas­taa­van so­pi­muk­sen kuu­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la.

Kun poh­dit säh­kön kil­pai­lut­ta­mis­ta tai uu­den so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä, tu­tus­tu Ener­gi­a­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mään sah­kon­hin­ta.fi -ver­tai­lu­pal­ve­luun. Siel­tä löy­ty­vät omal­la alu­eel­la­si voi­mas­sa ole­vat säh­kön­myyn­ti­tar­jouk­set. Ener­gi­a­vi­ras­to val­voo il­moi­tet­tu­ja tuo­te- ja hin­ta­tie­to­ja.

Lii­sa Har­ju­la Va­lo­ni­as­ta