JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.11.2022 15.29

Aluevaltuusto päätti asiakas­mak­suista

Alu­e­val­tuus­to päät­ti täl­lä vii­kol­la ko­kouk­ses­saan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­jen asi­a­kas­mak­su­jen mää­räy­ty­mis­pe­rus­teis­ta.

Maa­kun­nan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asi­a­kas­mak­su­tuo­tot tu­le­vat ole­maan en­nak­ko­ar­vi­oi­den mu­kaan 144 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa. Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­seen liit­ty­en so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon eri­lai­set mak­sut, kor­vauk­set tai palk­ki­ot har­mo­ni­soi­daan. Lain mu­kaan asi­a­kas­mak­su on enin­tään pal­ve­lun tuot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vien kus­tan­nus­ten suu­rui­nen.

Asi­a­kas­mak­sua ei pe­ri­tä rin­ta­ma­ve­te­raa­neil­ta ei­kä rin­ta­ma­pal­ve­lu­tun­nuk­sen saa­neil­ta. Pe­ruut­ta­mat­to­mis­ta, käyt­tä­mät­tä jää­neis­tä ajois­ta pe­ri­tään mak­su myös näil­tä asi­ak­kail­ta.

Osa ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­jen asi­a­kas­mak­suis­ta on tu­lo­si­don­nai­sia ja mak­su mää­räy­tyy asi­ak­kaan mak­su­ky­vyn mu­kaan.

Jat­ku­van ja sään­nöl­li­sen ko­ti­hoi­don mak­sua mää­ri­tel­tä­es­sä asi­ak­kaan mak­su­ky­vyn li­säk­si huo­mi­oi­daan asi­ak­kaan per­heen koko ja pal­ve­lu­pää­tök­seen kir­jat­tu­jen pal­ve­lu­tun­tien mää­rä. Asi­a­kas­mak­sua mää­ri­tet­tä­es­sä nou­da­te­taan sää­dök­siä huo­mi­oi­ta­vien tu­lo­jen, vä­hen­nys­ten ja mui­den sää­det­ty­jen asi­oi­den osal­ta.

Las­ten ja nuor­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat pää­o­sin mak­sut­to­mia tai nii­den mak­su­pe­rus­teet on mää­ri­tet­ty lais­sa.