JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
10.6.2021 6.40

Yhteiset tilat kuuluvat kaikille

Kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa on pal­jon yh­tei­siä alu­ei­ta, puis­to­ja, to­re­ja, lii­kun­ta­paik­ko­ja ja leik­ki­puis­to­ja, jot­ka kuu­lu­vat kai­kil­le asuk­kail­le.

Tai­vas­sa­los­sa vi­hit­tiin per­jan­tai­na Toi­von­puis­to ja juh­la­pu­hees­sa ko­ros­tet­tiin alu­een ole­van kaik­kien kun­ta­lais­ten käy­tös­sä.

Ai­ka ajoin käy­dään kes­kus­te­lua sii­tä, mi­hin käyt­töön yh­tei­siä alu­ei­ta voi­daan an­taa. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa kes­kus­tel­tiin ai­em­min pumpt­rack­ra­dan ja skeit­ti­par­kin ra­ken­ta­mi­ses­ta Lei­jo­na­puis­ton ja Er­kin puis­ton ul­ko­kun­to­sa­lin jat­keek­si. Odo­tet­tu park­ki avat­tiin vii­me per­jan­tai­na (V-SS 8.6.).

Yk­si ava­jai­siin osal­lis­tu­nut nuo­ri sa­noo, et­tä pai­kan par­hai­ta puo­lia on se, et­tä siel­tä ku­kaan ei tule hää­tä­mään hei­tä pois. Mil­lai­nen ko­ke­mus kau­pun­gin lap­sil­la on omas­ta ko­ti­kau­pun­gis­taan, jos ai­na ko­kee ole­van­sa vää­räs­sä pai­kas­sa ja hai­tak­si muil­le?

Kau­pun­gin­lah­den pääs­sä lap­set ja nuo­ret skuut­taa­vat skeit­ti­par­kis­sa alus­tal­la, jos­ta läh­tee vä­hem­män ään­tä kuin pe­rin­tei­sis­tä ma­te­ri­aa­leis­ta teh­dys­tä ram­pis­ta. Juna men­nä ko­lis­te­lee vie­res­tä.

Myös Mie­tois­ten lap­set ja nuo­ret sai­vat oman skeit­ti­lan­di­an­sa vii­me vuon­na. Van­hem­mat kiit­te­li­vät ava­jai­sis­sa sitä, et­tä lä­hel­lä on lap­sil­le ja nuo­ril­le tar­koi­tet­tu paik­ka, jos­sa on mie­lui­saa te­ke­mis­tä ja jos­sa voi ta­va­ta ka­ve­rei­ta. Lap­set­kin läh­te­vät hel­pom­min ulos puu­haa­maan. Kun vie­res­sä on vie­lä jal­ka­pal­lo­kent­tä, tu­lee ka­ve­rei­den kans­sa har­ras­tet­tua myös ur­hei­lua. La­jin vaih­to on vie­rek­käi­sil­lä pai­koil­la help­poa.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on kes­kus­te­lu myös pa­del­ken­tän si­joit­ta­mi­ses­ta kau­pun­gin­lah­den ran­ta-alu­eel­le. On pe­lät­ty me­lu­hait­taa ja mai­se­ma­hait­taa. Kes­kus­ta-alu­ei­den elä­vöit­tä­mi­ses­tä kan­ne­taan huol­ta vuo­des­ta toi­seen. Jos kes­kus­taa ha­lu­taan elä­vöit­tää, se tar­koit­taa mo­nen­lais­ten toi­min­to­jen hy­väk­sy­mis­tä ihan lä­hi­a­lu­eel­le. Osa toi­min­nois­ta on hil­jai­sem­pia, osas­ta voi tul­la ään­tä­kin.

Men­neen vuo­den ai­ka­na on pa­kos­ta - ja eh­kä myös riit­tä­väs­ti - ko­keil­tu, mi­ten hil­jais­ta kes­kus­tois­sa voi ol­la, kun mi­tään ei saa jär­jes­tää.

Heli Mäki-Lau­ri­la