JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
13.1.2022 6.00

Sekavaa ohjeistusta

Ko­ro­na­ti­lan­ne pa­he­nee ja uu­sia oh­jei­ta vi­ruk­sen nu­jer­ta­mi­seen ja koh­taa­mi­seen tu­lee sii­hen tah­tiin, et­tei enää pysy pe­räs­sä. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä sa­maan ai­kaan tiu­ken­ne­taan ra­joi­tuk­sia, kun nii­tä jo jou­du­taan hel­lit­tä­mään. Kun sai­ras­tu­nei­ta on riit­tä­väs­ti, nos­te­taan kä­det tes­taa­mi­sen, jäl­ji­tyk­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen oh­jeis­ta­mi­sen kans­sa pys­tyyn, kun työ­voi­maa ei rii­tä enää nii­hin töi­hin. Ne työn­te­ki­jät, jot­ka ei­vät vie­lä ole sai­raa­na, yrit­tä­vät pi­tää jär­jes­tel­män pyö­ri­mäs­sä.

Sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä on toi­vot­tu, et­tä ko­ro­na­vil­kun käy­tös­tä luo­vu­taan, kos­ka se kuor­mit­taa jär­jes­tel­mää niin pal­jon. Vii­me vii­kol­la ra­vin­to­las­ta sai ruo­kaa vie­lä kuu­den jäl­keen il­lal­la, mut­ta täl­lä vii­kol­la ei enää saa. Täl­lä vii­kol­la suun­ni­tel­laan jo an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua tait­ta­maan omik­ron­huip­pua.

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la lap­set aloit­ti­vat jou­lu­lo­man jäl­keen kou­lun­käyn­nin lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa, mut­ta il­ta­päi­vä­ker­ho­ja ei ko­ro­nan vuok­si jär­jes­tet­ty. Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki on pu­hu­nut las­ten ja nuor­ten mah­dol­li­sim­man nor­maa­lin elä­män puo­les­ta ja Uu­si­kau­pun­ki päät­ti, et­tä il­ta­päi­vä­toi­min­ta saa jat­kua.

Kun­to­sa­lit ovat avoin­na tai ei­vät ole riip­pu­en sii­tä, mitä oh­jeis­tus­ta yrit­tä­jä tai jul­ki­nen taho nou­dat­taa. Uu­si­kau­pun­ki lin­ja­si, et­tei se avaa kau­pun­gin kun­to­sa­le­ja en­nen kuin saa tie­toon­sa alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton uu­det pää­tök­set ra­joi­tuk­sis­ta. Nii­tä odo­tet­tiin tors­taik­si, mut­ta ne an­ne­taan to­den­nä­köi­ses­ti per­jan­tai­na.

Täs­sä oh­je­vii­da­kos­sa kan­sa­lai­nen al­kaa jo tip­pua kär­ryil­tä. Var­maa on, et­tä mitä use­am­man ih­mi­sen ta­paa sitä to­den­nä­köi­sem­min koh­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen. Sai­ras­tu­nei­den omaa roo­lia al­tis­tu­nei­den tie­dot­ta­mi­ses­sa ja it­sen­sä eris­tä­mi­ses­sä on jo ko­ros­tet­tu, kun vi­ral­li­nen jäl­ji­tys laa­haa pe­räs­sä. Tä­män oh­jeen voi ot­taa oh­je­nuo­rak­si muus­sa­kin: Jo­kai­nen voi vai­kut­taa omil­la rat­kai­suil­laan omaan ja lä­hi­pii­rin­sä ti­lan­tee­seen ja sitä kaut­ta myös ko­ko­nais­ku­vaan.

Heli Mäki-Lau­ri­la