JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
2.3.2021 6.05

Palvelut käyttäjän luo

Ko­ro­na-ai­ka on pa­kot­ta­nut jul­ki­sia pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vat kek­si­mään uu­sia ta­po­ja ta­voit­taa asi­ak­kaan­sa. Ko­ro­na pe­rui pe­rin­tei­set nuo­ri­so­toi­men hiih­to­lo­ma­vii­kon oh­jel­mat, las­ket­te­lu- ja si­sä­leik­ki­puis­to­ret­ket ja sul­ki nuo­ri­so­ti­lo­jen­kin ovet. Te­ke­mi­sen tar­ve ei hä­vin­nyt mi­hin­kään.

Mas­kun nuo­ri­so­toi­mi pak­ka­si puu­haa Nuo­ri­so­bii­liin ja läh­ti ta­voit­te­le­maan oman kun­nan nuo­ri­soa kou­luil­le kan­ta-Mas­kuun, Le­muun ja As­kai­siin. (V-SS 26.2.)

Vaik­ka keli saat­toi vä­hän ra­joit­taa kä­vi­jöi­tä ja te­ke­mis­tä, to­det­tiin uu­si tapa jär­jes­tää pal­ve­lu­ja sel­lai­sek­si, et­tä sitä kan­nat­taa jat­kaa myö­hem­min­kin. Au­tol­la liik­ku­neet nuo­ri­so­työn koor­di­naat­to­ri Jat­ta Ihak­si ja lii­kun­ta­suun­nit­te­li­ja Han­na Pen­na­nen suun­nit­te­le­vat jo, mi­ten nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­toi­mi suun­taa sup-lau­to­jen­sa kans­sa Ri­vie­ral­le, jos­sa lap­set ja nuo­ret jo val­miik­si viet­tä­vät va­paa-ai­kaan­sa.

Bus­si­pal­ve­lu on ai­kai­sem­min­kin to­det­tu Va­kan alu­eel­la suo­si­tuk­si. Vii­me ke­vään ko­ro­na­ku­ri­muk­ses­sa Punk­ki­bus­sin jär­jes­tä­mä drive in -ro­ko­tus ke­rä­si Tai­vas­sa­loon tyy­ty­väi­siä ro­kot­teen ot­ta­jia. Ro­ko­tet­ta­va saat­toi is­tua omas­sa au­tos­saan, kun hoi­ta­ja tuik­ka­si ro­kot­teen avoi­mes­ta ik­ku­nas­ta tai oves­ta kä­si­var­teen.

Sekä Tu­run yli­o­pis­tol­li­nen kes­kus­sai­raa­la et­tä yk­si­tyi­set ter­vey­sa­se­mat tar­jo­a­vat mag­neet­ti- ja mam­mog­ra­fi­a­ku­vauk­sia re­kas­sa, joka liik­kuu eri puo­lil­la maa­kun­taa. Jo­kai­sen po­ti­laan ei tar­vit­se läh­teä maa­kun­nan pää­kau­pun­kiin ha­ke­maan pal­ve­lu­ja.

Ko­ro­na­tes­te­jä on jo teh­ty kuu­kau­si­kau­pal­la drive in -pis­teis­sä ja Tu­rus­sa kier­tä­nyt ko­ro­nan­tor­jun­taan kes­kit­ty­nyt bus­si. Löy­tyy­kö bus­si­ro­ko­tuk­sis­ta apu myös ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin? U-so­ten alu­eel­la pie­nem­pien kun­tien asuk­kaat ovat kri­ti­soi­neet ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta vain Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Van­hus­vä­es­töä ro­ko­te­taan myös Kus­ta­vis­sa, Tai­vas­sa­los­sa ja Veh­maal­la, mut­ta ris­ki­ryh­mä­läis­ten on pi­tä­nyt läh­teä ro­ko­tet­ta­vak­si Uu­teen­kau­pun­kiin, kos­ka pie­nis­sä kun­nis­sa on vä­hän ti­laa jär­jes­tää ro­ko­tuk­sia.

Ko­ti­sai­raa­la­toi­min­ta on jo vie­nyt ko­tei­hin pal­ve­lu­ja, joi­ta en­nen sai vuo­de­o­sas­tol­la tai sai­raa­las­sa.

Yri­tyk­set ovat jou­tu­neet ko­ro­na-ai­ka­na kek­si­mään uu­sia ta­po­ja saa­vut­taa asi­ak­kaan­sa. Kaup­po­jen ko­tiin­kul­je­tus rä­jäh­ti kä­siin ja ra­vin­to­lat al­koi­vat myy­dä mu­kaan otet­ta­via an­nok­sia.

Toi­min­ta­ta­po­jen muu­tok­sia on syy­tä miet­tiä jul­ki­sel­la­kin puo­lel­la.