JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
10.6.2021 10.05

Yritys­vai­ku­tusten arviointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Vaik­kei kun­nan­val­tuu­tet­tu sitä ai­na huo­maa aja­tel­la, suu­rim­mal­la osal­la kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sis­tä on jon­kin­lai­nen vai­ku­tus kun­nan yri­tyk­siin. Osal­la pää­tök­sis­tä on suo­ra vai­ku­tus yri­tys­ten kus­tan­nus­ra­ken­tee­seen, ku­ten esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­ve­rol­la tai eri­lai­sil­la tak­soil­la, ku­ten vesi- tai jä­te­mak­sul­la.

Osa pää­tök­sis­tä taas vai­kut­taa vä­lil­li­ses­ti. Näi­tä ovat muun mu­as­sa han­kin­nois­ta tai han­kin­ta­oh­jees­ta päät­tä­mi­nen, kaa­voi­tu­sa­si­at tai pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­mal­lis­ta päät­tä­mi­nen. Myös pal­ve­lu­se­te­lin käyt­töö­no­tol­la on vai­ku­tus­ta yri­tys­ten elin­voi­maan.

Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pi­täi­si ol­la käy­tös­sä yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti. Sen tar­koi­tuk­se­na on py­säh­tyä het­kek­si miet­ti­mään, mi­ten val­mis­te­lus­sa tai pää­tök­sen al­la ole­va pää­tös vai­kut­taa yri­tys­ten toi­min­ta­o­lo­suh­tei­siin. Tär­kein­tä ar­vi­oin­nis­sa on poh­din­ta, ei lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen.

Ai­na voi ky­syä lau­sun­toa tai kom­ment­tia pai­kal­li­sel­ta yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sel­tä. Tak­so­jen tai mui­den ko­ro­tus­ten yh­tey­des­sä oli­si hyvä teh­dä ai­na­kin kar­ke­at las­kel­mat ko­ro­tuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta pai­kal­li­siin yri­tyk­siin, ei­kä vain las­kel­maa kun­nan saa­ma­puo­les­ta.

Yri­tyk­set ovat omal­ta osal­taan pa­ran­ta­mas­sa kun­nan elin­voi­maa ja näin ol­len vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti kun­nan ja kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tiin. Sik­si kun­nan kan­nat­taa yl­lä­pi­tää ja ke­hit­tää yri­tys­ten toi­min­ta­o­lo­suh­tei­ta.

Mika Ni­ku­la

va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jät