JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
9.6.2021 12.05

Yllätys Naantalissa

Suu­ri yl­lä­tys oli Hel­sin­gin Sa­no­mien tuot­ta­mas­sa kun­ta­vaa­li­ai­neis­tos­sa. Sii­tä sel­vi­si, et­tä Naan­ta­lis­sa asuu 99 pro­sent­tia yli 75-vuo­ti­ais­ta ko­to­naan. Luku il­mai­see naan­ta­li­lais­ten ikäih­mis­ten ole­van ikäi­si­ään ter­veem­piä. Lu­vun suu­ruu­teen voi vai­kut­taa hoi­to­paik­kaa jo­not­ta­vien mää­rä.

Joka ta­pauk­ses­sa tu­los on hyvä. Koko maan kes­ki­ar­vo sa­ma­ni­käi­sis­tä on 91,7 pro­sent­tia. Usein ver­tai­lu­koh­tee­na käy­te­tyn Kau­ni­ais­ten vas­taa­va luku on 95 pro­sent­tia. Naan­ta­li käyt­tää ikään­ty­vien pal­ve­lui­hin 628 eu­roa asu­kas­ta koh­den. Val­ta­kun­nal­li­nen kes­ki­ar­vo on 818 eu­roa asu­kas­ta koh­den.

Näi­den lu­ku­jen va­los­sa hoi­vak­ri­tee­rien ki­ris­tys näyt­tää ou­dol­ta hä­täi­lyl­tä. Van­hus­ten huol­toon liit­tyy pal­jon in­to­hi­mo­ja, jot­ka tu­le­vat il­mi pal­ve­lu­ta­lon si­jain­tiin liit­ty­väs­sä kiis­tas­sa. Use­at päät­tä­jät ha­lu­a­vat pal­ve­lu­ta­lon ja van­huk­set kes­kus­tan ul­ko­puo­lel­le.

Kun käy Naan­ta­lin to­ril­la, nä­kee siel­lä mo­nia ikään­ty­viä ja tun­net­tu­ja naan­ta­li­lai­sia. Tori on naan­ta­li­lais­ten ko­koon­tu­mis- ja ta­paa­mis­paik­ka. Se on sitä ym­pä­ris­töi­neen myös mo­nel­le pal­ve­lu­ta­lon asu­jal­le. Siel­lä voi näh­dä tut­tu­ja ja ol­la osa kau­pun­kiyh­tei­sön elä­mää. So­si­aa­li­nen syr­jäy­ty­mi­nen, osat­to­muus ja so­si­aa­li­nen kuo­le­ma ovat ikään­ty­vien on­gel­ma. Pal­ve­lu­ta­lon si­jain­ti syr­jäs­sä li­sää on­gel­mia.

Naan­ta­lin päät­tä­jät ovat käyt­tä­neet yleis­tä ikään­ty­vien kas­vua syy­nä ja laa­ti­neet Ikäys­tä­väl­li­nen Naan­ta­li -sääs­tö­oh­jel­man. Kas­vua pi­de­tään hä­lyt­tä­vä­nä kau­pun­gin ta­lou­den kan­to­ky­vyn kan­nal­ta. Oh­jel­mas­sa ko­ros­te­taan pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mis­tä ja oi­kea-ai­kais­ta saan­tia. Sa­mal­la ki­ris­te­tään pal­ve­lu­jen saa­mi­sen kri­tee­re­jä. Täs­tä seu­raa, et­tä yhä use­am­pi ikään­ty­vä jää pal­ve­lun ul­ko­puo­lel­le. Tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti ko­ti­pal­ve­lua, jota saa­vien osuus ku­tis­tuu yli 15 pro­sent­tia.

Eläk­keen­saa­jat ovat myös hy­viä ve­ron­mak­sa­jia joka kun­nas­sa. Kun­nat kor­ja­si­vat ta­lout­taan vii­me vuon­na val­ti­on mak­sa­mil­la ko­ro­na­tuil­la.

On­ko niin, et­tä ikään­ty­vät ovat kau­pun­gin ta­lou­den pai­no­las­ti, tur­ha ku­lu­e­rä, jos­ta on help­po loh­kais­ta sääs­tö­jä? Lu­vut ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­vys­tä ovat lois­ta­via. Sääs­tä­mi­sen seu­rauk­se­na lu­vut voi­vat muut­tua no­pe­as­ti.

Naan­ta­li­lai­set ovat ylei­ses­ti mel­ko tyy­ty­väi­siä kau­pun­gin pal­ve­lui­hin. Tämä tyy­ty­väi­syys ei kos­ke van­hus­ten­huol­toa.

Ikä­myön­tei­nen Naan­ta­li -oh­jel­man ti­lal­le voi­si ra­ken­taa Rei­lu Naan­ta­li -oh­jel­man, jos­sa koh­del­tai­siin eri vä­es­tö­ryh­miä ta­sa­puo­li­ses­ti. Rei­lu Naan­ta­li tu­kee ko­ro­nan seu­rauk­sis­ta kär­si­viä lap­si­per­hei­tä ja nuo­ria ja ikään­ty­viä. Hoi­va­vel­kaa on ker­ty­nyt ko­ro­na­ka­ran­tee­nin ai­ka­na pal­jon, kos­ka pal­ve­lut ei­vät ole toi­mi­neet nor­maa­lis­ti ja pal­ve­luun ha­keu­tu­mi­nen on ol­lut vä­häi­sem­pää.

Ka­ler­vo Sar­ha (sd.)

Naan­ta­li