JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
24.2.2021 12.45

Yhteiskunnan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta

Suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta, sen mi­nis­te­ri­öt ja nii­den val­von­nas­sa toi­mi­vat vi­ras­tot, vi­ra­no­mai­set, kun­nat ja yh­tei­söt pi­tä­vät kiin­ni tiu­kas­ti aja­tuk­ses­ta, et­tä he kuu­lu­vat joko si­säi­sen tai ul­koi­sen tur­val­li­suu­den pii­riin. Vuo­si­sa­to­jen ajan olem­me ai­na aja­tel­leet tur­val­li­suut­ta ul­koi­sen uh­kan kaut­ta. So­ti­laal­li­sen uh­kan poh­jal­ta on luo­tu muun val­ta­kun­nan va­rau­tu­mi­nen ja tur­val­li­suus, yh­teis­kun­nan ja yk­si­lön tur­val­li­suu­den mal­lit.

Asia mul­lis­tui, kun Neu­vos­to­liit­to ja Var­so­van liit­to kaa­tui­vat. Nato ja Län­si luu­li­vat, et­tä ikui­nen rau­ha on koh­dan­nut Eu­roop­paa. Jot­kut val­ti­ot lo­pet­ti­vat ar­mei­jan­sa. Meil­lä­kin ol­tiin jo unoh­ta­mas­sa to­tuus. Kis­sa­lah­jat val­ti­o­joh­ta­ja­ta­sol­la hä­mä­si­vät ja re­a­lis­ti­sim­mat ken­raa­lit­kin unoh­ti­vat sen, et­tä en­nen mei­tä, lä­hes joka su­ku­pol­vi on ko­ke­nut idän uh­kan to­del­li­se­na.

Nato al­koi miet­tiä, mitä teh­dä, kun ei ole vi­hol­lis­ta. Pää­tet­tiin pe­rus­taa kan­sain­vä­li­nen krii­sin­hal­lin­ta­jouk­ko täy­den­tä­mään puo­lus­tus­voi­mien teh­tä­viä. Kun esit­te­lin sen kou­lu­tu­soh­jel­maa Po­rin pri­kaa­tin ko­men­ta­jan kans­sa pää­e­si­kun­nas­sa, ky­syi eräs ken­raa­leis­ta: Mi­hin ih­mee­seen olet me­nos­sa tuon jou­kon kans­sa? Ker­roin, et­tei sitä ole mi­nul­la ku­kaan sa­no­nut. Käs­ket­tiin vain pe­rus­taa Suo­men kan­sain­vä­li­nen krii­sin­hal­lin­ta­jouk­ko.

Nu­kuim­me Ruu­su­sen un­ta 20 vuot­ta. Vaik­ka ti­lan­ne lä­hi­a­lu­eel­la­kin muut­tuu, vain so­ti­laal­li­nen maan­puo­lus­tus eli jon­kin­lais­ta re­aa­li­ai­kaa. Se on tä­nään is­kus­sa niin, et­tä jos joku ha­lu­aa en­ti­sin so­ti­laal­li­sin kei­noin is­keä, se on kal­lis­ta ja ver­ta va­luu pal­jon. Huo­lis­sa­ni olen si­vii­liyh­teis­kun­nan ti­las­ta. Sen to­dis­ti jo ta­pa­nin­päi­vän myrs­ky ja tä­nään to­dis­tam­me sitä, et­tei pan­de­mi­an va­rau­tu­mi­nen ol­lut kun­nos­sa.

Säh­kö kat­ke­aa ko­toa, säh­kö­lie­si ei toi­mi, läm­mi­tys ei pe­laa, pu­he­li­met lo­pet­ta­vat toi­min­nan, net­ti ei toi­mi, WC:n pönt­tö ei tyh­je­ne, kau­pat sul­je­taan, polt­to­ai­net­ta ei myy­dä, kos­ka ra­has­tus­ta ei voi­da to­teut­taa ja ben­sa­pum­put ei­vät toi­mi. Mi­ten olem­me luo­neet kun­tien, vi­ra­no­mais­ten, ta­lou­se­lä­män yh­teis­toi­min­nan? Mi­ten tur­vaam­me kan­sa­lais­ten sel­vi­ä­mi­sen hel­mi­kuun kal­tai­sil­la pak­ka­sil­la?

Suo­mi on ja­et­tu kun­tiin pe­rus­tus­lais­sa. Kun­ta on mer­kit­tä­vä toi­mi­ja si­säi­sen ja jopa ul­koi­sen tur­val­li­suu­den toi­mi­ja­na, va­rau­tu­ja­na. Val­mius­la­ki sa­noo, et­tä se, joka joh­taa toi­min­taa nor­maa­li­o­lois­sa, vas­taa toi­min­nas­ta myös poik­keu­so­lois­sa ja val­mis­tau­tu­mi­ses­ta sii­hen. Kun­nas­sa se hen­ki­lö on kun­nan­joh­ta­ja

Tä­hän pro­ses­siin kut­su­taan osal­lis­tu­maan ta­lou­se­lä­mä ja se te­kee omat toi­men­pi­de­lu­et­te­lon­sa ja esi­tyk­set kun­nal­le. Ta­lou­se­lä­mäl­lä on sa­mat ta­voit­teet kuin kun­nal­la: jat­kaa avain­toi­min­to­ja kai­kis­sa häi­riö ti­lan­teis­sa. Yh­teis­työ­hön osal­lis­tu­vat myös vi­ra­no­mai­set. Vain pe­las­tus- ja po­lii­si­vi­ra­no­mai­nen voi­vat teh­dä vir­ka-apu­pyyn­nön puo­lus­tus­voi­mil­le. Puo­lus­tus­voi­mien pi­tää osal­lis­tua suun­nit­te­lu­työ­hön, kos­ka sil­loin heil­lä on re­aa­li­ai­kai­nen val­mis­tau­tu­mis­teh­tä­vä.

Edel­lä ole­van sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta kun­ta, vi­ra­no­mai­set ja jopa ta­lou­se­lä­mä voi­vat an­taa täs­mä­teh­tä­viä kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joil­le re­surs­si­va­jeen kur­si­mi­sek­si. Sen li­säk­si kun­nas­sa on vie­lä mer­kit­tä­vä re­surs­si: kun­ta­lai­set.

Kou­luil­le ja kan­sa­lai­sil­le tu­lee var­mas­ti kou­lut­tau­tu­mis­vel­voit­tei­ta. Tä­hän liit­ty­en kou­lu­jen ope­tu­soh­jel­mien op­pi­mis­ta­voit­tei­ta ja tun­ti­ja­on tar­kas­tuk­sia jou­du­taan te­ke­mään. Va­rau­tu­mis­työ­tä si­nun joh­ta­mal­la työ­pai­kal­la voi joh­taa vain yk­si hen­ki­lö: sinä it­se, kos­ka sinä vain voit tun­tea työ­si ja työ­paik­ka­si toi­min­nan.

Mau­ri Iko­nen

Mas­ku