JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
26.2.2021 12.50

Vuosien avustuskoitos Vehmaalla

Leh­den pää­toi­mit­ta­ja kir­jaa 10.9.2020 Kun­ta­lai­sil­la on val­taa -pää­kir­joi­tuk­ses­saan yk­si­tyis­hen­ki­lön toi­min­nan jou­tu­neen jopa kun­nan vi­ran­hal­ti­joi­den hen­ki­lö­koh­tai­seen ri­ko­sil­moi­tus­har­kin­taan. Olen sit­keä sis­si en­kä pie­nes­tä uhit­te­lus­ta säi­käh­dä. Vä­lil­lä tu­lee tur­piin ja vä­lil­lä jopa ra­hal­lis­ta kor­vaus­ta.

Vuo­si al­koi hal­lin­to-oi­keu­den kol­mel­la mi­nul­le po­si­tii­vi­sel­la pää­tök­sel­lä ja kun­nal­le kai­kis­sa mää­rä­tyil­lä kor­vauk­sil­la. Kak­si kol­mes­ta liit­tyi vuo­den 2013 avus­tus­ten jaon yli seit­se­män vuo­den kä­sit­te­ly­his­to­ri­aan, jota ovat jo ai­em­min vä­rit­tä­neet kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den yk­si ja Tu­run hal­lin­to-oi­keu­den use­at oi­kai­su­vaa­ti­mus­kä­sit­te­lyn ku­mo­a­vat pää­tök­set ja jopa kun­nan­hal­li­tuk­sen oma edel­tä­vän pää­tök­sen­sä ku­mo­a­va pää­tös.

Satu jat­kuu, kos­ka hal­lin­to-oi­keus on mää­rän­nyt kun­nan kä­sit­te­le­mään uu­del­leen Hei­no­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä 7.10.2014. Kun­nan­hal­li­tus 8.2.2021 ker­too li­sää.

Osin ku­mo­a­mi­sen syy­nä on ol­lut läs­nä­ol­lei­den es­teel­li­syys yh­tei­sö­pe­rus­tein, mut­ta huo­les­tut­ta­vin­ta on vi­ran­hal­ti­jan es­teel­li­syys syys­tä, et­tä luot­ta­mus hen­ki­lön puo­lu­eet­to­muu­teen on muus­ta syys­tä vaa­ran­tu­nut. Val­lan­kin, kun se on kir­jat­tu ku­mo­a­mis­pe­rus­teek­si kah­des­sa eri ta­pauk­ses­sa.

Näyt­tö on kiis­ta­ton ja pe­rus­tuu osin eri leh­dis­sä jul­kais­tui­hin vi­ran­hal­ti­jan leh­dil­le an­ta­miin Hei­no­sen toi­min­taa kos­ke­viin ja jopa vi­ran­hal­ti­jan hen­ki­lö­koh­tai­seen ylei­sö­no­sas­to­kir­joi­tuk­seen. Niis­tä Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa 27.9.2018 jul­kais­tu haas­tat­te­lu on kir­jat­tu yk­si­löi­ty­nä kah­den kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen ku­mo­a­mis­pe­rus­teek­si.

En re­fe­roi koko 43-si­vuis­ta ai­neis­toa. Kir­jaan vain kes­kei­ses­ti, et­tä luot­ta­muk­sen vi­ran­hal­ti­jan puo­lu­eet­to­muu­teen Hei­no­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen kä­sit­te­lys­sä on täs­sä ti­lan­tees­sa kat­sot­ta­va oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen te­ki­jän hen­ki­löä kos­ke­van voi­mak­kaan en­nak­ko­a­sen­teen joh­dos­ta vaa­ran­tu­neen hal­lin­to­lais­sa tar­koi­te­tul­la ta­val­la muus­ta syys­tä ja et­tä hal­lin­to-oi­keus kat­soo, et­tä vi­ran­hal­ti­ja on edel­lä to­de­tul­la pe­rus­teel­la ol­lut es­teel­li­nen osal­lis­tu­maan Hei­no­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen kä­sit­te­lyyn kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa.

Mer­kit­tä­vä on myös hal­lin­to-oi­keu­den kan­na­not­to Hei­no­sen oi­keu­teen ha­kea muu­tos­ta: hal­lin­to-oi­keus to­te­aa, et­tä Hei­no­nen on nyt ky­sy­myk­ses­sä ole­vas­sa Veh­maan kun­nan vuo­den 2013 avus­tuk­sia kos­ke­vas­sa asi­as­sa käyt­tä­nyt hä­nel­le kun­nan jä­se­ne­nä kun­ta­lais­sa sää­det­tyä oi­keut­ta ha­kea muu­tos­ta kun­nan vi­ra­no­mai­sen pää­tök­seen ja har­joit­taa kun­nan it­se­hal­lin­toon koh­dis­tu­vaa lail­li­suus­val­von­taa. Ja jat­kuu: on sel­vää, et­tei ky­sees­sä ole­vas­sa muu­tok­sen­haus­sa ole ol­lut ky­sy­mys kun­nan­hal­li­tuk­sen ja vi­ran­hal­ti­jan kat­so­min ta­voin oi­keu­den vää­rin­käy­tös­tä.

Tur­ha on syyt­tää kun­ta­lai­sia työ­mää­rän kas­vus­ta. Kan­nat­tai­si kat­soa pei­liin ja pois­taa muu­tok­sen­haun tar­ve sää­dös­ten mu­kai­sin toi­min, ei tuot­ta­mat­to­min la­ki­mies­pal­ve­luin kun­nan ra­haa polt­ta­en.

Alus­sa kir­ja­tut vi­ran­hal­ti­joi­den ri­ko­sil­moi­tu­su­hit­te­lut­kin tai­si­vat saa­da uu­den kään­teen hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös­ten myö­tä.

Il­ma­ri Hei­no­nen

se Sa­vi­lan Ilu