JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.3.2021 12.00

Voiko hoidosta säästää?

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin me­not ovat pu­hut­ta­neet pal­jon. Pe­rä­ti noin 60 pro­sent­tia My­nä­mä­en kun­nan toi­min­ta­me­nois­ta vuon­na 2019 oli Ak­se­lin tai eri­kois­sai­raan­hoi­don ku­lu­ja. On vaa­dit­tu sääs­tö­jä ja kaik­ki kol­me kun­taa yh­des­sä ovat ti­lan­neet sel­vi­tyk­sen ku­lu­jen hil­lit­se­mi­sek­si.

Teem­me­kö me My­nä­mä­es­sä kai­ken voi­ta­vam­me ja mi­ten me tu­em­me Ak­se­lin toi­min­taa? En­nal­ta­eh­käi­sy on iso alue, jos­sa kun­ta voi teh­dä vah­vaa ja tu­lok­sel­lis­ta työ­tä. Kai­kis­sa pää­tök­sis­sä tu­lee ot­taa myös tämä nä­kö­kul­ma huo­mi­oon.

Jo en­nen ko­ro­naa eri­tyi­ses­ti las­ten­suo­je­lu ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut oli­vat riit­tä­mät­tö­miä. Ko­ro­nan myö­tä kun­ta­lais­ten hen­ki­nen pa­hoin­voin­ti lie­nee li­sään­ty­nyt kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä niin yk­si­ne­lä­vien kuin per­heel­lis­ten­kin kes­kuu­des­sa. Kun en­nal­ta­eh­käi­se­vät toi­met ei­vät ole tul­leet oi­ke­aan ai­kaan tai ovat ol­leet riit­tä­mät­tö­miä, tar­vi­taan kor­jaa­vaa hoi­toa.

Odot­ta­mat­to­man krii­sin koh­da­tes­sa ih­mi­sen tu­lee saa­da hoi­toa mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti, ei vas­taa­not­to­ai­kaa kuu­kau­den tai jopa puo­len vuo­den pää­hän. Ha­lu­am­me nos­taa esil­le eri­tyi­ses­ti mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut, jois­ta sääs­tä­mäl­lä mak­se­taan ko­vaa hin­taa tu­le­vai­suu­des­sa.

Ko­ro­nan vuok­si myös muun mu­as­sa mo­nia kont­rol­li­ai­ko­ja ja leik­kauk­sia on siir­ret­ty. Hoi­don tar­ve ei ole pois­tu­nut, vaan vai­vat on siir­ret­ty odot­ta­maan ja jo­not­ta­maan. Kun jo­no­ja ale­taan pur­kaa, tu­lee kus­tan­nuk­sia.

En­nal­ta­eh­käi­syn li­säk­si siis avun ja hoi­don tar­ve li­sään­tyy. On­ko re­a­lis­tis­ta vaa­tia täs­sä koh­taa Ak­se­lil­ta sääs­tö­jä toi­min­nas­sa?

My­nä­mä­en kris­til­lis­de­mok­raa­tit ovat huo­les­tu­nei­ta ta­lous­ke­hi­tyk­ses­tä ja olem­me kriit­ti­siä ve­lan kas­vun suh­teen. Kaik­ki in­ves­toin­nit mak­se­taan vel­ka­ra­hal­la, mut­ta in­ves­toin­nit tu­le­vai­suu­teen ovat hy­väk­syt­tä­viä.

Olem­me val­mii­ta kan­nat­ta­maan re­surs­sien li­sää­mis­tä Ak­se­lin suo­rit­ta­vaan hen­ki­lös­töön, sil­lä ih­mi­nen ja hä­nen hy­vin­voin­tin­sa on ai­na hyvä in­ves­toin­ti.

My­nä­mä­en KD-ryh­mä

Tai­na Lai­ti­nen, An­nuk­ka Kaat­ra­sa­lo, Jan­ne Kou­ko­nen, Han­nu Ves­te­ri­nen