JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.1.2023 16.55

Virkamiehet veroja korottamassa Ugissa

Val­ti­on ta­lou­den hoi­dos­sa on pu­hut­tu me­no­ke­hyk­sis­tä. Niis­tä ny­kyi­nen hal­li­tus to­sin ei ole pii­tan­nut ja vel­ka­ra­haa jul­ki­sen ta­lou­den kat­teek­si on­kin otet­tu säk­ki­kau­pal­la.

Myös kau­pun­ki hy­väk­syy vuo­sit­tain suun­nit­te­lu­ke­hyk­set lä­hi­vuo­sil­le. Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­joh­ta­jan eh­dot­ta­ma ke­hys vuo­sil­le 2023–2025 ra­ken­tui sil­le poh­jal­le, et­tä ve­rop­ro­sent­ti säi­lyy ny­kyi­ses­sä 8,11 pro­sen­tis­sa ei­kä sitä nos­te­ta. Tä­män esi­tyk­sen kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi 20.6.2022.

Seu­raa­vak­si ke­hys­tä kä­si­tel­tiin ta­lou­sar­vi­on yh­tey­des­sä 14.11.2022. Täs­sä vä­lis­sä ta­pah­tui to­del­la eri­koi­nen kään­ne. Vas­toin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen yk­si­mie­lis­tä pää­tös­tä kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­ti­kin ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­ta ve­rop­ro­sent­tia nos­ta­mal­la 0,99 pro­sent­tiyk­si­köl­lä vuo­sil­le 2024–2025. Mi­tään pe­rus­te­lua mie­len­sä muut­ta­mi­sel­le hän ei esit­tä­nyt ja leh­dis­sä syy­tet­tiin vain so­tea. Mi­tään ve­ron ko­ro­tuk­sen vaih­to­eh­toa hal­li­tuk­sel­le ei tuo­tu. Päin­vas­toin, ta­lous­joh­ta­ja oli laa­ti­nut tu­los- ja ra­hoi­tus­las­kel­mat en­nal­ta val­miik­si 9,10 ve­rop­ro­sen­tin poh­jal­ta.

Mik­si ke­sä­kui­nen ke­hys­pää­tös ei si­to­nut kau­pun­gin- ja ta­lous­joh­ta­jaa? On­ko vir­ka­mie­hil­lä val­taa ol­la vä­lit­tä­mät­tä hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä? Täy­sin he­reil­lä ei ol­lut hal­li­tus­kaan ei­kä tain­nut enää muis­taa, et­tä se it­se oli päät­tä­nyt jat­kaa koko suun­nit­te­lu­kau­den 8,11 pro­sen­til­la. Vai me­ni­kö asia va­hin­gos­sa ohi sil­mien kai­ken huo­mi­on, kun ener­gi­an vei kes­kus­te­lu Uki­kyy­dis­tä? Jou­lu­kuun val­tuus­tos­sa hal­li­tuk­sen esi­tys vuo­sien 2024–2025 ve­rop­ro­sen­tik­si 9,10 hy­väk­syt­tiin ää­nin 34–9.

Muo­dol­li­ses­ti seu­raa­van vuo­den lo­pul­li­sen ve­rop­ro­sen­tin vah­vis­taa val­tuus­to edel­li­sen vuo­den mar­ras­kuus­sa. Käy­tän­nös­sä ti­lan­ne on toi­nen. Kun kau­pun­gin­hal­li­tus taas en­si ke­sä­kuus­sa pui vuo­sien 2024–2026 ke­hyk­siä, sen kä­det ovat jo en­na­kol­ta si­do­tut pää­tet­tyyn 9,10 pro­sent­tiin.

Mi­kä­li kun­ta­ve­rom­me edes te­o­ri­as­sa säi­lyi­si ny­kyi­ses­sä 8,11 pro­sen­tis­sa, se edel­lyt­täi­si 0,99 ve­rop­ro­sen­tin tuo­ton eli 3,5 mil­joo­nan eu­ron me­no­sääs­tö­jen löy­tä­mis­tä vuo­den 2024 bud­je­tis­ta. Jo­kai­nen kä­sit­tää sen ole­van täy­sin uto­pis­tis­ta niin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kuin vir­ka­mie­hil­le­kin. Ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vi­os­ta kun sääs­tö­jä ker­tyi ta­san nol­la eu­roa.

Kau­pun­ki käy li­sää tu­lo­ja saa­dak­seen heti mei­dän asuk­kai­den lom­pa­kol­la. Jot­kut toi­set kun­nat pää­ty­vät so­peut­ta­maan käyt­tö­me­no­jaan. Pel­kään, et­tä tämä 0,99 pro­sent­tiyk­si­kön ko­ro­tus, joka kau­pun­gin­joh­ta­jan mu­kaan ei mi­ten­kään joh­du Wint­te­ris­tä, lie­nee vas­ta al­ku­soit­toa. En­tä sit­ten, kun sen le­a­sing-kus­tan­nuk­set ja muut kus­tan­nuk­set al­ka­vat täy­si­mää­räi­si­nä juos­ta vuo­des­ta 2025 al­ka­en?

En sil­ti yl­ly­tä ke­tään ”ve­ro­pa­ko­lai­sek­si” eli muut­ta­maan pois Ugis­ta hal­vem­paan kun­taan. Sen si­jaan kan­nus­tan kaik­kia haa­li­man tän­ne li­sää hy­viä, iloi­sia ve­ron­mak­sa­jia, jot­ta pys­tym­me nois­ta tu­le­vis­ta ve­ro­jen ko­ro­tuk­sis­ta sel­viy­ty­mään.

Tar­mo Kan­gas

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu.

Tar­kas­tusltk:n pj.

Uu­si­kau­pun­ki