JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
7.12.2022 11.15

Verot köyhän verta juo

En­si vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa Uu­den­kau­pun­gin vuo­si­kat­teek­si on ar­vi­oi­tu 6,9 mil­joo­naa eu­roa. Tämä sum­ma ra­haa on käy­tet­tä­vis­sä vuo­den 2023 in­ves­toin­tei­hin ja vel­ko­jen ly­hen­nyk­siin.

Vir­ka­mies­ten esi­tyk­ses­sä in­ves­toin­tien lop­pu­sum­ma oli 25,9 mil­joo­naa eu­roa ja lau­ta­kun­nan ja kau­pun­gin­joh­ta­jan muu­tos­ten jäl­keen 25,7 mil­joo­naa eu­roa.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyn jäl­keen val­tuus­tol­le esi­tet­tä­väk­si pää­tyi 23,8 mil­joo­naa eu­roa, jos­ta sum­mas­ta Wint­te­ri hauk­kaa 9,0 mil­joo­naa eu­roa.

Uut­ta li­sä­vel­kaa jou­du­taan ot­ta­maan noin kah­dek­san mil­joo­naa eu­roa ei­kä van­ho­ja vel­ko­ja saa­da ly­hen­net­tyä sent­ti­ä­kään.

Ku­ri­o­si­teet­ti­na tä­män vuo­den in­ves­toin­tien to­teu­tu­ma syys­kuun lo­pus­sa oli vain 13,5 mil­joo­naa eu­roa. Käyt­tö­ta­lou­den net­to­me­not ovat en­si vuon­na ar­vi­ol­ta 37,0 mil­joo­naa eu­roa. Sum­ma on noin nel­jä mil­joo­naa eu­roa suu­rem­pi kuin val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön esi­tys kun­ta­ta­lou­soh­jel­man pai­ne­las­kel­mas­sa.

On­ko tu­lok­se­na tiuk­kaa ta­lou­den­pi­toa, sääs­tö­jä ja pa­rem­paa ta­lou­den ta­sa­pai­noa vai kul­jem­me­ko koh­ti vuo­sit­tais­ta ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä?

So­ten jäl­keen kun­ta­ta­lou­den mer­kit­tä­vim­mäk­si alu­eek­si jää­vät ope­tus ja var­hais­kas­va­tus. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa kas­vun ja op­pi­mi­sen pal­ve­lui­den toi­min­ta­kat­teen osuus on en­si vuon­na 76,1 pro­sent­tia. So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den osuus toi­min­ta­kat­tees­ta on tänä vuon­na 63,9 pro­sent­tia.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män ra­por­tis­sa 17.10.2022 Uu­den­kau­pun­gin lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ope­tuk­sen brut­to­me­not vuon­na 2021 oli­vat 7322 eu­roa per opis­ke­li­ja. Sa­man omis­ta­ja­tyy­pin kes­ki­ar­vo maas­sa oli 5554 eu­roa per opis­ke­li­ja.

Vas­taa­vat lu­vut pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa ovat 6576 eu­roa per op­pi­las ja 5395 eu­roa per op­pi­las sekä esi­o­pe­tuk­sen vas­taa­vat lu­vut 4405 eu­roa per op­pi­las ja 3423 eu­roa per op­pi­las ero.

Tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa kas­vun ja op­pi­mi­sen pal­ve­lui­den toi­min­ta­ku­lu­ja li­sät­tiin 10,8 pro­sent­tia ja en­si vuo­del­le esi­te­tään li­säys­tä 9,1 pro­sent­tia.

Ja las­ten lu­ku­mää­rä jat­kaa las­ku­aan.

Ari Saas­ta­moi­nen

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu