JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
15.1.2022 12.50

Vastuullisuus hyvin­voin­ti­a­lueen ohjenuoraksi

Vas­tuul­li­suus miel­le­tään usein en­si­si­jai­ses­ti ym­pä­ris­töön ja eko­lo­gi­suu­teen liit­ty­viin asi­oi­hin, ku­ten hii­li­neut­raa­liu­teen ja il­mas­toon. Kier­to­ta­lous ja kes­tä­vä ke­hi­tys ovat mer­kit­tä­viä ja va­ka­vas­ti otet­ta­via te­ki­jöi­tä kai­kis­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa. Vas­tuul­li­suu­teen kuu­lu­vat myös so­si­aa­li­nen vas­tuu, hyvä hal­lin­to­ta­pa ja ta­lou­del­li­nen vas­tuu. Vas­tuul­li­suu­des­ta on ra­por­toi­ta­va sään­nöl­li­ses­ti.

So­si­aa­li­nen vas­tuul­li­suus on eri­tyi­ses­ti työn­te­ki­jöi­den ja si­dos­ryh­mien tasa-ar­vois­ta ja oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua. Se on työ­yh­tei­sös­tä huo­leh­ti­mis­ta, ku­ten työ­ter­vey­des­tä ja -tur­val­li­suu­des­ta sekä osaa­mi­ses­ta ja tasa-ar­vos­ta. So­si­aa­lis­ta vas­tuu­ta pi­tää kan­taa myös asi­ak­kais­ta, yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta ja muis­ta si­dos­ryh­mis­tä. Vas­tuul­li­nen or­ga­ni­saa­tio on hou­kut­te­le­va työ­nan­ta­ja. Hy­vään työ­il­ma­pii­riin ja toi­mi­vaan työ­yh­tei­söön kan­nat­taa pa­nos­taa. Hyvä joh­ta­mi­nen on vas­tuul­li­suut­ta.

Hyvä hal­lin­to on avoin­ta, luo­tet­ta­vaa: sitä, et­tä asi­at kä­si­tel­lään il­man vii­vy­tyk­siä. Pää­tök­set pe­rus­tel­laan sel­ke­äs­ti. Kaik­ki vies­tin­tä on ym­mär­ret­tä­vää ja avoin­ta asi­ak­kail­le, työn­te­ki­jöil­le, yh­teis­työ­kump­pa­neil­le ja si­dos­ryh­mil­le. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja muun hal­lin­non on huo­mi­oi­ta­va vas­tuul­li­suu­den pe­ri­aat­teet kai­kes­sa toi­min­nas­sa.

Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la hy­vään hal­lin­toon kuu­luu am­mat­ti­mai­nen pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den kil­pai­lu­tus, joka on teh­tä­vä asi­an­mu­kai­ses­ti huo­mi­oi­mal­la ai­dos­ti sekä or­ga­ni­saa­ti­on et­tä lop­pu­käyt­tä­jä tar­peet. Jul­kis­ten han­kin­to­jen pi­tää ol­la jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä.

Ta­lou­del­li­seen vas­tuul­li­suu­teen kuu­luu huo­leh­tia toi­min­nan kan­nat­ta­vuu­des­ta, kil­pai­lu­ky­vys­tä ja te­hok­kuu­des­ta. Kun or­ga­ni­saa­ti­on ta­lous on ta­sa­pai­nos­sa, se pys­tyy huo­leh­ti­maan myös muis­ta vas­tuul­li­suu­den osa-alu­eis­ta.

Vas­tuul­li­suus hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­nas­sa on eh­dot­to­man tär­ke­ää heti alus­ta al­ka­en. Sii­hen kuu­luu myös se, et­tei teh­dä tar­pee­ton­ta ja ras­kas­ta luot­ta­mus­hen­ki­lö- tai hal­lin­to-or­ga­ni­saa­ti­o­ta. On toi­mit­ta­va vas­tuul­li­ses­ti ja kes­ki­tyt­tä­vä olen­nai­seen.

Tär­kein hy­vin­voin­ti­a­lu­een teh­tä­vä on huo­leh­tia vas­tuul­li­ses­ti sii­tä, et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat toi­mi­via ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia. Am­bu­lans­sin ja pa­lo­kun­nan toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set on vas­tuul­li­ses­ti var­mis­tet­ta­va koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la.

Tei­ja Lei­no (kok.)

yrit­tä­jä

Mas­ku