JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
23.11.2021 19.25

Vastaus Akselin hoitajalle

Us­kon vah­vas­ti sii­hen, et­tä pa­laut­teen an­ta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­ja tu­lee ke­hit­tää ja et­tä toi­mi­va pa­lau­te on tär­keä te­ki­jä työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­nin ja me­nes­ty­mi­sen li­sää­mi­ses­sä. Toi­mies­saan pa­lau­te syn­nyt­tää kai­vat­tua kes­kus­te­lua ja aut­taa pa­ran­ta­maan toi­min­to­ja. Pa­lau­te tu­li­si kui­ten­kin näh­dä työ­ka­lu­na, joka vaa­tii ym­mär­rys­tä, tie­toa ja asi­oi­den tun­te­mis­ta.

Tär­keä osa Ak­se­lin hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nin ja työ­ky­vyn ke­hit­tä­mi­sen osal­ta on Tyky-ryh­mä, joka on vuo­sit­tain jär­jes­tä­nyt hen­ki­lös­töl­le työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­vää oh­jel­maa: muun mu­as­sa lii­kun­taa, hy­vin­voin­ti­lu­en­to­ja ja mää­rä­vuo­si­muis­ta­mi­sia. Va­li­tet­ta­vas­ti ko­ro­na on tuo­nut näi­hin kas­vok­kain ta­pah­tu­viin toi­min­toi­hin kat­ko­ja, jol­loin Tyky-ryh­mä on pää­ty­nyt ko­ro­na-ai­ka­na eri­lai­siin toi­men­pi­tei­siin hen­ki­lös­tön muis­ta­mi­sek­si.

Se, et­tä nämä toi­men­pi­teet ei­vät ole ol­leet mie­li­pi­de-kir­joit­ta­jan (V-SS 19.11.) mie­les­tä riit­tä­viä, on har­mil­lis­ta. Hen­ki­lös­tön työ­ky­kyä tu­ke­viin toi­men­pi­tei­siin ko­ro­na-ai­ka­na olem­me pää­ty­neet sen vuok­si, et­tä ha­lu­am­me tur­va­ta kun­ta­lais­ten pal­ve­lut ja vält­tää koko hen­ki­lös­tön ko­koon­tu­mi­sia, jois­sa ko­ro­na­tur­val­li­suut­ta ei pys­ty­tä ta­kaa­maan.

Täl­lä me­net­te­lyl­lä olem­me myös pyr­ki­neet tur­vaa­maan toi­min­to­jem­me kan­to­ky­vyn. Vien kir­joit­ta­jan pa­laut­teen tie­dok­si kun­ta­yh­ty­män Tyky-ryh­mäl­le, joka suun­nit­te­lee ja or­ga­ni­soi kun­ta­yh­ty­män työ­ky­kyä yl­lä­pi­tä­vää toi­min­taa.

Olen­nai­nen osa kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­töl­le tie­dot­ta­mis­ta on kaik­kien kun­ta­yh­ty­mäs­sä työs­ken­te­le­vien hen­ki­löi­den käy­tös­sä ole­va säh­kö­pos­ti, jon­ne on tie­do­tet­tu muun mu­as­sa Smar­tum-se­te­leis­tä ja Tyky-ryh­män toi­min­nas­ta.

En tie­dä, mi­hin ra­hoi­hin kir­joit­ta­ja viit­taa pu­hu­es­saan ’hoi­ta­jil­le tar­koi­tet­tu­jen mää­rä­ra­ho­jen pois­ta­mi­ses­ta’. Var­sin­kin, kun en­si vuo­del­le hy­väk­sy­tys­sä ta­lou­sar­vi­os­sa on li­sät­ty­nä 60 000 eu­ron mää­rä­ra­ha Ak­se­lin hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­nin, rek­ry­toin­nin ja työ­nan­ta­jai­mun pa­ran­ta­mi­seen.

Tyy­ty­väi­set ja mo­ti­voi­tu­neet työn­te­ki­jät ovat pa­ras lah­ja, mitä yk­si­kään työ­paik­ka voi saa­da.

Ma­ri­ka Tui­ma­la

kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja