JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
4.5.2021 19.20

Vähemmän kuntayhtiöitä, enemmän paikallista yrittäjyyttä

Ko­ro­nak­rii­sis­sä kun­nat ja yri­tyk­set tii­vis­ti­vät yh­teis­työ­tään eri puo­lil­la Suo­mea. Hyvä niin. Täs­tä kan­nat­taa pi­tää kiin­ni. Jos yrit­tä­jyy­del­le on es­tei­tä, yri­tyk­set muut­ta­vat pa­rem­paan paik­kaan tai yrit­tä­jä luo­puu yri­tyk­ses­tä ja läh­tee mui­hin töi­hin.

Var­si­nais-Suo­mes­sa on ym­mär­ret­tä­vä en­tis­tä pa­rem­min, et­tä kun­tam­me ei­vät pär­jää il­man me­nes­ty­viä yri­tyk­siä, jot­ka luo­vat työ­tä ja tuo­vat ve­ro­tu­lo­ja. Sik­si jul­kis­ta elin­kei­no­toi­min­taa pi­tää vä­hen­tää.

Kun­nan on kes­ki­tyt­tä­vä ydin­teh­tä­viin­sä ja tun­nus­tet­ta­va pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten mer­ki­tys ja luo­ta­va edel­ly­tyk­set ke­hit­ty­väl­le ja käy­tän­nön­lä­hei­sel­le yri­tys­toi­min­nal­le. Vain si­ten kil­pai­lu­ky­ky pa­ra­nee kes­tä­väs­ti kun­nan omis­ta läh­tö­koh­dis­ta.

Kun­tien omis­ta­mien yh­ti­öi­den mää­rä ja vo­lyy­mit ovat pai­su­neet vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ajan: vuon­na 2010 kun­ta­yh­ti­öi­tä oli noin 1400, vuon­na 2018 jo 2109. Kun­ta­yh­ti­öt työl­lis­ti­vät 26 850 hen­ki­löä ja nii­den lii­ke­vaih­to oli 11,8 mil­jar­dia eu­roa. 1990-lu­vun al­kuun ver­rat­tu­na kun­ta­yh­ti­öi­den lii­ke­vaih­to on kuu­sin­ker­tais­tu­nut.

Var­si­nais-Suo­mes­sa­kin kun­ta­o­mis­tei­sia yh­ti­öi­tä on jo tois­ta­sa­taa. Yrit­tä­jyys­myön­tei­nen kun­ta ei häi­rit­se yri­tys­ten toi­min­taa omil­la yh­ti­öil­lään ja ir­tau­tuu niis­tä toi­min­nois­ta, joi­den te­ke­mi­sel­le ei ole pe­rus­tei­ta. Sen si­jaan et­tä kun­ta kil­pai­lee alu­een yri­tyk­sien kans­sa, oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä kun­ta pait­si jul­kai­see os­to­las­ku­da­tan­sa avoi­me­na myös kar­toit­taa ali­tui­ses­ti mark­ki­noil­ta yri­tyk­siä, joil­le voi­si tar­jo­ta ti­laa lii­ke­toi­min­nan ja kas­vun tu­ke­mi­sek­si.

Kun­nan ei tar­vit­se kil­pai­lut­taa han­kin­to­jaan lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti, mi­kä­li se te­kee han­kin­nan si­do­syk­si­köl­tään eli in­hou­se-yh­ti­öl­tään. Täl­lai­nen han­kin­ta jää pii­loon avoi­mel­ta kil­pai­lul­ta ja mui­den kuin kun­ta­yh­ti­öi­den ulot­tu­mat­to­miin. Kil­pai­lun puut­tu­mi­nen ai­heut­taa te­hot­to­muut­ta eri­tyi­ses­ti siel­lä, mis­sä os­to­ja teh­dään han­kin­ta­yk­si­kön omal­ta si­do­syk­si­köl­tä il­man kil­pai­lu­tus­ta. Kil­pai­lu­tus­ten ohit­ta­mi­nen on ohi­tus­kais­ta, jota muil­la toi­mi­joil­la ei ole. Sik­si yri­tyk­set voi­vat myy­dä kun­ta-asi­ak­kaal­le vain ta­ka­mat­kal­ta.

Ke­sä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa pää­te­tään Var­si­nais-Suo­men elin­voi­mas­ta ja sii­tä, mi­ten alu­een yrit­tä­jien nä­ke­myk­set ote­taan huo­mi­oon. Ää­nes­tä­jät – ai­na­kin yrit­tä­jä-ää­nes­tä­jät – vaa­ti­vat eh­dok­kail­ta näi­hin ky­sy­myk­siin rat­kai­su­ja.

Jyr­ki Hak­ka­rai­nen

Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja

Suo­men Yrit­tä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja