JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.2.2021 15.40

Vaalirauhaa ja ennen kaikkea työrauhaa

Nou­si­ai­sis­sa al­kaa vaa­li­kuu­me näyt­tää vaa­ral­li­sia oi­rei­ta. Kun­nan­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö päät­ti 15.2. lait­taa vi­ran­hal­ti­joi­den työ­lis­tan uu­sik­si ja nos­taa esi­tys­lis­tan ul­ko­puo­lel­ta suo­raan kii­reel­li­syys­luo­ki­tuk­sen kär­keen va­li­tus­ku­lu­sel­vi­tys­tä aja­van val­tuus­to­a­loit­teen kä­sit­te­lyn.

Pi­däm­me va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mäs­sä täl­lais­ta luot­ta­mus­hen­ki­lö­toi­min­taa erit­täin ikä­vä­nä, kun lä­hin­nä vas­tak­kai­na­set­te­luun ja tois­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toi­mien mus­ta­maa­laa­mi­seen täh­tää­vä han­ke ha­lut­tiin kii­reen kans­sa aset­taa iso­jen ja kii­reel­lis­ten in­ves­toin­tien suun­nit­te­lu­töi­den edel­le. Moi­si­o­ko­din käy­tös­tä pois­tu­vien ti­lo­jen kor­vaa­mi­nen ja Hen­ri­kin yh­te­näis­kou­lun van­ho­jen osien sa­nee­raus ovat nyt vaa­ras­sa vii­väs­tyä, kos­ka jo muu­ten­kin erit­täin työl­lis­tet­ty­jen vi­ran­hal­ti­joi­den ai­ka ha­lu­taan käyt­tää men­nei­den kai­ve­luun.

Li­säk­si tämä va­li­tus­ku­lu­jen sel­vit­tä­mis­tä vaa­ti­va val­tuus­to­a­loi­te on pa­has­ti ris­ti­rii­das­sa it­sen­sä kans­sa, sil­lä juu­ri täl­lai­set epä­so­vun liet­so­mi­seen täh­tää­vät hank­keet ovat omi­aan ai­heut­ta­maan sekä mai­ne­hait­taa kun­nal­le et­tä kus­tan­nuk­sia ai­heut­ta­via li­sä­töi­tä vi­ran­hal­ti­joil­le.

Kyse on ni­mit­täin vaa­ti­vaa sel­vi­tys­työ­tä edel­lyt­tä­väs­tä aloit­tees­ta, joka edel­lyt­tää pait­si avaa­maan mer­kit­tä­vän pi­non ar­kis­to­ma­te­ri­aa­lia vuo­des­ta 2017 läh­tien niin to­den­nä­köi­ses­ti myös ot­ta­maan yh­teyt­tä edel­li­siin vi­ran­hal­ti­joi­hin.

Sii­nä val­tuus­to­a­loit­teen alul­le­pa­ni­jat ovat oi­ke­as­sa, et­tä Nou­si­ais­ten kun­nan ne­ga­tii­vi­nen jul­ki­suus ei var­mas­ti ole kun­nan mai­neel­le eduk­si, mut­ta sitä enem­män ih­met­te­lem­me, mik­si tämä ryh­mä ha­lu­aa ha­lu­aa toi­mia juu­ri sa­moin kuin syyt­tä­män­sä hen­ki­löt.

Nou­si­ais­ten va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä