JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
5.4.2021 11.20

Uutta positiivista ilmettä

Ko­ro­nas­ta joh­tuu, et­tä juu­ri nyt Uu­den­kau­pun­gin Ali­nen­ka­tu on muu­toin kuin lau­an­tai­sin lä­hes au­tio. Tul­lis­ta tul­lut ei us­koi­si sen ole­van kau­pun­gin pää­ka­tu. Olen it­se tii­rail­lut kes­kus­tan elä­mää kym­me­nen vuot­ta Ali­sen­ka­dun ja Myl­ly­ka­dun kul­man ker­ros­ta­los­ta ja huo­man­nut yhä use­am­man au­ton ja asi­ak­kaan siir­ty­neen asi­oi­maan Itä­kes­kuk­sen liik­kei­siin. Mik­si?

Ydin­kes­kus­ta ei ylei­sil­meel­lään hou­ku­ta ja on lii­ken­teel­li­ses­ti tyl­sä. Se on ra­ken­net­tu au­to­kau­pun­ki-pe­ri­aat­teel­la.

Nel­jän kort­te­lin mat­kan au­tot kö­röt­te­le­vät pe­rä­ka­naa kuin köy­hän ta­lon por­saat. Mut­ta toi­voa on nä­ky­vis­sä. Lop­pu­syk­syl­lä al­kaa Se­pän­ka­dun ja Kou­lu­ka­dun vä­li­sen pät­kän muu­tos mo­ni­ti­la­ka­duk­si, jos­sa kaik­ki käyt­tä­vät sa­maa ti­laa sa­ma­nar­voi­ses­ti.

Ka­tu­ti­lan ei tule ol­la au­toa vaan ih­mis­tä var­ten kiin­tei­ne penk­kei­neen, is­tu­tuk­si­neen ja ti­la­te­ok­si­neen. Kir­sik­ka­na ka­kun pääl­lä kun vie­lä saa­tai­siin kun­non kah­vi­la te­ras­sei­neen (Tii­ho­nen eli ent. Ta­lan kah­vi­la Lai­ti­las­sa).

Jos tu­lee, lu­paan käy­dä päi­vit­täin! Toki pi­tää ol­la myös au­toil­le hy­vin suun­ni­tel­lut mak­si­mis­saan tun­nin vi­no­par­kit. Olen op­ti­mis­ti suun­ni­tel­mil­le, kos­ka mikä ta­han­sa muu­tos ny­ky­ti­laan on pa­ran­nus!

Eh­do­tin jo 30 vuot­ta sit­ten lau­lu­la­vaa Sor­va­kon puis­toon. Ihan sel­lais­ta ei nyt­kään tule mut­ta sen si­jaan esiin­ty­mis­la­va nous­see to­rin ylä­kul­man rin­tee­seen. Toi­voa so­pii, et­tä lava oli­si jo it­ses­sään tai­de­te­os Vi­ron mo­nien lau­lu­la­vo­jen tyy­liin. Mal­lia vois ky­syä vaik­ka Jaa­na Va­sa­mal­ta.

Ydin­kes­kus­tas­sa on mei­tä asuk­kai­ta ai­van lii­an vä­hän. Ker­ros­ta­lo­ni on tyy­pil­li­nen 25 asun­non talo, jos­sa asus­te­lee pää­o­sin yk­si­ne­lä­viä elä­ke­läi­siä, ei­kä jou­kos­sa ole yh­tään lap­si­per­het­tä. Kun meis­tä on työ­e­lä­mäs­sä­kin vain 5–6, niin on täy­sin tur­ha enää mi­tään se­ni­o­ri­ta­lo­ja kaa­voit­taa. Nämä ovat juu­ri nii­tä.

Ali­sen­ka­dun 1970-lu­vun ker­ros­ta­loi­hin ra­ken­net­tiin ai­no­as­taan kol­me ker­ros­ta sik­si, et­tei tar­vin­nut teh­dä his­siä. Nyt mel­kein kai­kis­sa ne ovat jäl­ki­a­sen­net­tui­na.

Ton­tit (pa. yleen­sä 2000 ne­li­ö­tä) ovat jär­jes­tä­en lii­an va­jaas­ti ra­ken­net­tu­ja. Li­sä­ra­ken­ta­mis­ta on ta­los­sam­me­kin an­ka­ras­ti päh­käil­ty: joko 2–3 li­sä­ker­ros­ta tai sii­pi poik­ki­ka­dun var­teen. Han­ke kaa­tuu yleen­sä sii­hen et­tä se vei­si jol­tain au­rin­gon ja toi­sel­ta me­ri­nä­kö­a­lan. Kau­pun­ki kaa­voit­ta­ja­na ei pa­ni­si hant­tiin, päin­vas­toin. Int­res­sim­me ovat yh­tei­set.

Ran­ta­ka­dun suun­nal­ta kuu­luu koh­ta myön­tei­siä uu­ti­sia. Tyh­jä­nä ole­val­le niin sa­no­tul­le Sa­lo­sen ton­til­le on laa­dit­tu täy­sin uu­det suun­ni­tel­mat ja pii­rus­tuk­set noin 40 uu­del­le asun­nol­le. Ky­sees­sä ei oli­si se­ni­o­ri­ta­lo vaan laa­du­kas, kor­ke­a­ta­soi­nen ker­ros­ta­lo sa­man Leh­to Group Oy:n mut­ta uu­sien hen­ki­löi­den to­teut­ta­ma­na. Ja nyt se oi­ke­as­ti ai­o­taan myös ra­ken­taa.

Tuo­hon Es­ko Hol­vin ton­til­le kun vie­lä saa­tai­siin joku roh­kea yrit­tä­jä: joko pa­ne­maan ra­pis­tu­neen puu­ta­lon kun­toon - tai mikä vie­lä pa­rem­pi - ura­koi­maan sii­hen asuin- ja lii­ke­ker­ros­ta­lon, niin jopa muut­tui­si kes­kus­tan il­me ker­ta­laa­kis­ta.

Ali­nen­ka­tu on täy­sin mah­dol­lis­ta muut­taa ve­to­voi­mai­sek­si ja vilk­kaak­si pää­ka­duk­sem­me. On it­ses­täm­me ja asen­teis­tam­me kiin­ni mitä ta­pah­tuu lä­him­män vuo­den ai­ka­na. Po­si­tii­vi­suus kan­taa pit­käl­le ja kun in­nos­tuu niin yleen­sä myös on­nis­tuu!

Tar­mo Kan­gas

Uu­si­kau­pun­ki­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kok.)