JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.3.2021 12.05

Timo Järvinen ja sihyn muuntoluvut

Yk­si kes­kei­nen si­hyn mark­ki­noin­ti­ar­gu­ment­ti on ol­lut ti­lo­jen mo­ni­käyt­töi­nen muun­nel­ta­vuus siir­rel­tä­vi­ne sei­ni­neen. Toi­nen pää­ar­gu­ment­ti näyt­tää ole­van kus­tan­nus­lu­ku­jen muun­nel­ta­vuus. Kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­ja An­ne Ta­ka­la on esit­tä­nyt Uu­den­kau­pun­gin Sa­no­mis­sa 21.9.2019 vir­ka­toi­mes­saan, et­tä uu­dis­ra­ken­ta­mi­nen on hal­vem­paa kuin van­han kor­jaa­mi­nen. Tie­don hän väit­tää pe­rus­tu­van kon­sult­ti­las­kel­miin.

Sa­man väit­teen hän on tois­ta­nut Tu­run Sa­no­mis­sa 9.11.2020. Olen nyt kaik­ki­aan nel­jäs­ti pyy­tä­nyt saa­da näh­tä­väk­se­ni ky­sei­set las­kel­mat, mut­ta vas­taus­ta ei ole kuu­lu­nut.

Si­hyn oh­jaus­ryh­män jä­sen Timo A. Jär­vi­nen jat­koi sa­mal­la lin­jal­la 25.2. Hän kir­joit­ti: ”Van­ho­jen ra­ken­nus­ten pe­rus­kor­jaus ei ole re­a­lis­ti­nen vaih­to­eh­to edel­leen­kään ja se on jo 2016 to­det­tu kal­liim­mak­si kuin va­lit­tu tapa. Täs­tä on las­kel­mat ai­ka­naan laa­dit­tu NL-ra­ken­nus­las­ken­nan toi­mes­ta.”

Nämä NL-las­kel­mat olen on­nis­tu­nut saa­maan ja ne osoit­ta­vat, et­tä Jär­vi­nen ker­too ns. muun­nel­tua to­tuut­ta. Las­kel­man yh­teen­ve­to an­taa seu­raa­via lu­ku­ja: Vii­kais­ten kou­lun pe­rus­kor­jauk­sen vaih­to­eh­to A 15,4 mil­joo­naa ja B 10,5 mil­joo­naa eu­roa. Mai­nit­ta­koon, et­tä vas­taa­van­lai­nen, mut­ta 10 pro­sent­tia suu­rem­pi Tu­run Puo­la­lan kou­lu pe­rus­kor­jat­tiin 12,4 mil­joo­nal­la.

Po­hi­tul­lin kou­lun pe­rus­kor­jaus 8,8 mil­joo­naa. Ui­ma­hal­lin pe­rus­kor­jaus AL-in­si­nöö­rit Oy:n mu­kaan 8,6 tai 10,4 mil­joo­naa. Ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set hal­vim­man mu­kaan siis 27,9 mil­joo­naa ja kal­leim­man mu­kaan 34,6 mil­joo­naa eu­roa. Jär­vi­sen las­kuo­pin mu­kaan ne ovat enem­män kuin si­hyn pel­kät ra­ken­nus­kus­tan­nuk­set 56,5 mil­joo­naa.

On edes­vas­tuu­ton­ta ja ylei­sön ta­hal­lis­ta har­haan­joh­ta­mis­ta, kun ta­lous­joh­ta­ja ja si­hyn oh­jaus­ryh­män jä­sen esit­tä­vät näin räi­ke­äs­ti to­tuu­des­ta poik­ke­a­via väit­tei­tä. Oh­jaus­ryh­män jä­se­ne­nä myös Jär­vi­nen toi­mii ym­mär­tääk­se­ni vir­ka­vas­tuul­la.

Mi­tään näis­tä sel­vi­tyk­sis­tä tai kou­lu­jen kun­to­ar­vi­oi­ta ei ole an­net­tu val­tuu­te­tuil­le vi­ral­li­ses­ti tie­dok­si. Mil­lä poh­jal­la pää­tök­set ovat siis syn­ty­neet?

Sep­po Loh­ta­ja

Uu­si­kau­pun­ki