JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.1.2022 16.55

Tietotekniikka tärkeä resurssi sote-alueilla

Uu­si sote luo Var­si­nais-Suo­meen yli 20 000 hen­ki­lön or­ga­ni­saa­ti­on. Sitä var­ten tar­vi­taan hy­vin ke­hit­ty­nei­tä työ­ka­lu­ja, jois­ta tie­to­tek­niik­ka on var­mas­ti yk­si kes­kei­sim­mis­tä.

Ny­kyi­sin eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ja pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa on usei­ta eri­lai­sia tie­to­jär­jes­tel­miä ja sik­si voi­daan­kin ky­syä, ovat­ko eri maa­kun­tien tie­dot ver­tai­lu­kel­poi­sia. Se on tär­keä ky­sy­mys, kos­ka maa­kun­tien eri­lai­set tie­to­jär­jes­tel­mät voi­vat mer­ki­tä sitä, et­tä eri alu­eil­ta ei tu­le­vai­suu­des­sa saa­da ver­tai­lu­kel­pois­ta tie­toa, joka vai­kut­taa alu­eil­le an­net­ta­viin re­surs­sei­hin sii­hen as­ti, kun alu­eet saa­vat oman ve­ro­tu­soi­keu­den.

Tie­to­jär­jes­tel­män käyt­tö ei saa han­ka­loit­taa hen­ki­lös­tön päi­vit­täis­tä työ­tä. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen on ko­e­tuk­sel­la, jos ai­kaa tuh­raan­tuu tie­to­jär­jes­tel­män käy­tön hi­tau­teen, mo­ni­mut­kai­suu­teen ja mui­hin on­gel­miin. Kaik­ki tie­to­jär­jes­tel­mä­on­gel­mien pa­ris­sa ku­lu­va ai­ka on pois­sa asi­a­kas­työs­tä.

Tie­to­jär­jes­tel­mien si­säl­tä­män tie­don li­säk­si työn­te­ki­jöi­den hil­jai­nen tie­to on tär­keä pää­o­ma, joka on saa­ta­va hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la pa­rem­min käyt­töön. Asi­a­kas­työ­tä te­ke­vil­tä tu­le­val­la tie­dol­la voi­daan näh­dä, on­ko jo­kin il­miö nou­se­mas­sa sel­lai­sek­si laa­jem­mak­si on­gel­mak­si, jo­hon pi­täi­si re­a­goi­da. Haas­te on se, mi­ten saa­daan hil­jai­nen tie­to siir­ty­mään uu­sil­le työn­te­ki­jöil­le sil­loin, kun il­miö ei ole vie­lä on­gel­ma. Työn­te­ki­jöil­tä pi­täi­si ke­rä­tä tätä il­mi­ö­tie­toa ai­kai­sem­min kuin se nyt ta­pah­tuu.

So­si­aa­li­huol­lon ja so­si­aa­li­pal­ve­lu­jen puo­lel­la tie­to­jär­jes­tel­män roo­li on eri­lai­nen kuin ter­vey­den­huol­lon ja ter­veys­pal­ve­lu­jen puo­lel­la, sil­lä jäl­kim­mäi­set ei­vät ker­ro ih­mis­ten elä­män­ti­lan­teis­ta, jot­ka asi­oin­nis­sa so­si­aa­li­pal­ve­lui­den pii­ris­sä pi­tää myös ot­taa huo­mi­oon. Tu­le­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kuk­set ovat alu­eel­li­sia. Sil­loin on tär­ke­ä­tä, et­tä on käy­tet­tä­vis­sä myös pai­kal­lis­tie­toa. Täs­sä en­na­koi­van so­si­aa­li­työn mer­ki­tys ko­ros­tuu en­ti­ses­tään, kun hy­vin­voin­tia ra­ken­ne­taan maa­kun­nas­sa.

Tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin pi­tää ot­taa mu­kaan oi­ke­at avain­hen­ki­löt: stra­te­gi­nen, tak­ti­nen ja ope­ra­ti­o­naa­li­nen taso eli ne, jot­ka oi­ke­as­ti edus­ta­vat käy­tän­töä. Po­ti­lai­ta ja asi­ak­kai­ta lä­him­pä­nä ole­va eli ope­ra­ti­o­naa­li­nen taso on se, joka tuot­taa suu­rim­man ar­von po­ti­lail­le ja asi­ak­kail­le.

Ny­kyi­nen tie­to­tek­niik­ka an­taa mah­dol­li­suu­den huo­mat­ta­vaan­kin te­hok­kuu­den kas­vuun myös uu­sil­la sote-alu­eil­la ja jär­jes­tel­mien ke­hi­tys on­kin yk­si avain­ky­sy­mys. Jär­jes­tel­mät, jot­ka an­ta­vat tu­kea päi­vit­täi­seen työs­ken­te­lyyn il­man yli­mää­räis­tä työ­tä ja tuot­ta­vat myös ra­port­te­ja ja ana­lyy­se­jä pit­kän täh­täi­men suun­nit­te­luun, ovat oleel­li­sen tär­kei­tä, jot­ta tu­le­van uu­dis­tuk­sen ta­voit­teet saa­vu­te­taan.

Myös alu­e­hal­lin­toon va­li­tuil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä tätä osaa­mis­ta tar­vi­taan tu­ke­maan pää­tök­sen­te­koa.

Rai­mo Iso­a­ho

lää­kin­tö­neu­vos

Mau­ri Kon­tu

te­ol­li­suus­neu­vos