JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
10.1.2021 10.20

Telakka-alan veronu­me­ro­käy­tännön vastustajien argumentit horjuvat

Työ­nan­ta­jien edus­ta­ja Me­ri­te­ol­li­suus ry:n kri­tiik­ki te­lak­ka-alal­le tar­vit­ta­via ve­ro­nu­me­ro­ja koh­taan on­tuu. Me­ri­te­ol­li­suus pe­rus­te­lee kan­taan­sa sil­lä, et­tä hei­dän tie­to­jen­sa mu­kaan ul­ko­mai­sil­la te­la­koil­la ei ole ve­ro­nu­me­ro­käy­tän­töä.

On pak­ko heit­tää heti vas­ta­pal­loon me­ri­te­ol­li­suu­del­le seu­raa­va ky­sy­mys: Jos jol­la­kin ul­ko­mai­sel­la te­la­kal­la esiin­tyy har­maa­ta ta­lout­ta, tar­koit­taa­ko se, et­tä mei­dän ei Suo­mes­sa kan­nat­tai­si kit­keä pois lai­ton­ta toi­min­taa eli ali­palk­kaus­ta, ih­mis­kaup­paa tai har­maa­ta ta­lout­ta? Ve­ro­nu­me­ro­käy­tän­tö on yk­si kes­kei­sis­tä vä­li­neis­tä har­maan ta­lou­den ja työn­te­ki­jöi­den hy­väk­si­käy­tön en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sek­si.

Ra­ken­nu­sa­lal­la käyt­töö­no­tet­tu ve­ro­nu­me­ro­käy­tän­tö on pa­ran­ta­nut kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien työn­te­ki­jöi­den ti­lan­net­ta, kit­ke­nyt har­maa­ta ta­lout­ta ja lait­to­mas­ti toi­mi­nei­den työ­nan­ta­jien saa­maa epä­rei­lua kil­pai­lu­e­tua sekä li­sän­nyt Suo­men ve­ro­tu­lo­ja. Näil­lä pe­rus­tein ve­ro­nu­me­ro­käy­tän­tö tar­vi­taan pi­kim­mi­ten käyt­töön kai­kil­le niil­le aloil­le, joil­la esiin­tyy ali­palk­kaus­ta, ku­ten mm. te­ol­li­suu­teen, ra­vin­to­la-, sii­vous- ja mat­kai­lu­a­lal­le sekä mar­jan­poi­min­ta-alal­le.

On­nek­si hal­li­tuk­sem­me on tuo­mas­sa ve­ro­nu­me­ron te­lak­ka-alal­le. Jot­ta työn­te­ki­jöi­den hy­väk­si­käyt­tö, ali­palk­kaus, ih­mis­kaup­pa ja har­maa ta­lous saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man laa­jal­ti pois­tet­tua maas­tam­me, voi­tai­siin ve­ro­nu­me­roi­den käyt­töö­no­ton jäl­keen vie­lä kri­mi­na­li­soi­da ali­palk­kaus, an­taa am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keel­le jouk­ko­kan­ne­oi­keus sekä te­rä­vöit­tää työn­te­ki­jöi­den lä­het­tä­mis­tä kos­ke­vaa la­kia rik­ko­vien työ­nan­ta­jien saa­mia sank­ti­oi­ta.

Täl­lai­sel­la ko­ko­nai­suu­del­la vah­vis­tai­sim­me sel­lais­ta suo­ma­lais­ta hy­vin­voin­ti­val­ti­o­ta, jos­sa ei­vät re­ho­ta ali­palk­kaus, ih­mis­kaup­pa tai työn­te­ki­jöi­den hy­väk­si­käyt­tö.

Tein tois­sa vuon­na kan­sa­lai­sa­loit­teen ali­palk­kauk­sen kri­mi­na­li­soi­mi­sek­si. Vaik­ka aloi­te ei ole vie­lä re­a­li­soi­tu­nut, olen erit­täin tyy­ty­väi­nen, et­tä se on jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa esil­lä re­a­lis­ti­se­na vaih­to­eh­to­na työn­te­ki­jöi­den hy­väk­si­käy­tön hil­lit­se­mi­sek­si.

Jaak­ko Lind­fors