JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.12.2021 11.55

Suomen paras puhdistamo

Uu­teen­kau­pun­kiin val­mis­tui uu­si jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo vuon­na 1977. Puh­dis­ta­moa on laa­jen­net­tu ja te­hos­tet­tu use­am­paan ot­tee­seen vuo­sien var­rel­la. Pur­ku­put­ki on en­ti­ses­sä pai­kas­sa eli noin 1,7 ki­lo­met­rin pääs­sä jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­ta Ya­ran pen­ger­tien poh­jois­puo­lel­la. Pur­ku­koh­das­sa on vet­tä kah­dek­san met­riä ja vir­taa­maa alu­eel­le tuo ma­ke­an ve­den al­taan juok­su­tus.

Uu­den­kau­pun­gin me­ri­a­lu­een kuor­mi­tus koos­tuu suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä ma­ke­an ve­den al­taas­ta eli Sirp­pu­jo­es­ta, si­säi­ses­tä kuor­mi­tuk­ses­ta eli poh­jaan jo ker­ty­nei­den ra­vin­tei­den va­pau­tu­mi­ses­ta, il­ma­las­keu­mas­ta, jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mos­ta, ka­lan­kas­va­tuk­ses­ta ja te­ol­li­suu­des­ta. Ma­ke­an ve­den al­taan osuus me­ri­a­lu­een kuor­mi­tuk­ses­ta on suu­rees­ta riip­pu­en 60–85 pro­sent­tia.

Jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo tuot­taa me­ri­a­lu­een kuor­mi­tuk­ses­ta 10–12 pro­sent­tia. Puh­dis­ta­mol­la jä­te­ve­des­tä puh­dis­te­taan kiin­to­ai­neen li­säk­si re­he­vöit­tä­vää fos­fo­ria ja typ­peä, me­ren­poh­jal­le koh­ta­lo­kas­ta ha­pe­tus­kuor­maa ja mui­ta hai­tal­li­sia ai­nei­ta. Jä­te­ve­des­tä saa­daan pois­tet­tua 95–100-pro­sent­ti­ses­ti kaik­ki muu pait­si typ­pi, jota pois­te­taan 85–95 pro­sen­tin te­hol­la. Hä­pön­nie­men puh­dis­ta­mo on par­hail­la het­kil­lä jopa Suo­men pa­ras­ta puh­dis­tus­tu­los­ta te­ke­vä puh­dis­ta­mo.

Pur­ku­put­ken ra­ken­ta­mi­nen on jär­jen­vas­tai­nen han­ke. Mal­lin­nus­ten pe­rus­teel­la me­ri­a­lu­een ti­las­sa mah­dol­li­ses­ti saa­vu­tet­ta­vat muu­tok­set ovat niin pie­niä, et­tä nii­tä ei voi­da to­den­taa edes la­bo­ra­to­ri­o­mit­tauk­sin. Ai­noa nä­ky­vä muu­tos oli­si kas­va­nut las­ku asi­ak­kail­le.

Pur­ku­put­ken ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ovat täy­sin koh­tuut­to­mat saa­ta­vaan hyö­tyyn näh­den. Ny­kyis­tä put­kea ei voi­da jat­kaa, vaan koko put­ki pi­täi­si ra­ken­taa uu­te­na. Uu­den pur­ku­put­ken ra­ken­ta­mi­sen hin­ta on va­jaa mil­joo­na eu­roa per ki­lo­met­ri. Tä­män li­säk­si tu­le­vat ruop­paus- ja lou­hin­ta­kus­tan­nuk­set, val­mis­te­le­vat mais­sa teh­tä­vät työt ja suun­nit­te­lu. Nämä tup­laa­vat tai jopa trip­laa­vat ki­lo­met­ri­hin­nan. Uloim­paan pis­tee­seen eli Put­saa­ren­kurk­kuun on mat­kaa 11 ki­lo­met­riä ja mat­kal­la me­ren­poh­jan sy­vyys vaih­te­lee pa­ris­ta met­ris­tä lä­hes 30 met­riin. Li­säk­si rei­til­lä kul­kee kaik­ki Uu­teen­kau­pun­kiin tu­le­va lai­va­lii­ken­ne ja rei­til­lä on myös run­saas­ti iso­ja raa­ka­ve­si­joh­to­ja, vie­mä­rei­tä ja kaa­pe­lei­ta.

Kus­tan­nuk­set oli­si­vat pa­him­mil­laan jopa 25–30 mil­joo­naa eu­roa. Tämä tar­koit­tai­si sitä, et­tä asi­a­kas­hin­to­ja nos­tet­tai­siin seu­raa­vat kym­me­nen vuot­ta kym­me­nen pro­sent­tia vuo­des­sa ja sii­tä huo­li­mat­ta Vak­ka-Suo­men Ve­den va­rat oli­si­vat lop­pu jo en­nen hank­keen val­mis­tu­mis­ta. Hin­to­ja pi­täi­si siis nos­taa vie­lä­kin ra­jum­min. Tus­kin oli­si mi­kään valt­ti­kort­ti, et­tä alu­eel­la oli­si Suo­men yli­voi­mai­ses­ti kal­leim­mat ve­si­huol­to­mak­sut.

Pur­ku­paik­ka oli­si Na­tu­ra 2000 -alu­een ja Sel­kä­me­ren kan­sal­lis­puis­ton reu­nas­sa. Ra­ken­ta­mi­ses­ta va­pau­tui­si me­ren poh­ja­se­di­men­tis­tä huo­mat­ta­vas­ti ra­vin­tei­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat ne­ga­tii­vi­ses­ti me­ri­a­lu­een ti­laan. Täl­le alu­eel­le put­kea ei to­den­nä­köi­ses­ti edes sai­si ra­ken­taa EU:n an­ta­man We­ser-pää­tök­sen pe­rus­teel­la.

Vaik­ka jä­te­ve­si on­kin hy­vin puh­dis­tet­tu, on sii­nä sil­ti mu­ka­na myös jon­kin ver­ran ra­vin­tei­ta ja sik­si jä­te­vet­tä ei sai­si joh­taa ns. puh­taal­le alu­eel­le. Ny­kyi­sen pur­ku­pai­kan ve­si­a­lu­een ti­lan pi­tää huo­no­na ma­ke­an ve­den al­taas­ta tu­le­va Sirp­pu­jo­en vesi, ei­kä ny­kyi­sen pur­ku­pai­kan luo­ki­tus muut­tui­si mi­hin­kään, vaik­ka jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo siir­ret­täi­siin avo­me­rel­le. Sirp­pu­jo­ki on an­ta­nut alu­eel­le pal­jon hy­vää, mut­ta ra­vin­tei­den vuok­si se va­li­tet­ta­vas­ti myös kuor­mit­taa me­ri­a­lu­et­ta.

Jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo on yh­teis­kun­nal­le vält­tä­mä­tön lai­tos, joka puh­dis­taa jä­te­ve­des­tä hai­tal­li­sia ai­nei­ta. Kaik­kea ei saa­da pois­tet­tua jär­ke­vin kus­tan­nuk­sin ei­kä jä­te­ve­des­tä ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä juo­ma­vet­tä kuin tar­pee­seen. Nyt on vaih­to­eh­toi­ses­ti eh­do­tet­tu ra­ken­net­ta­vak­si jäl­ki­kä­sit­te­ly­lai­tos ja mah­dol­li­ses­ti myös pur­ku­ve­sien de­sin­fi­oin­ti. De­sin­fi­oin­ti­lai­tok­sel­la puh­dis­tet­tu jä­te­ve­si de­sin­fi­oi­tai­siin. To­sin täl­lä­kin het­kel­lä jopa jä­te­ve­den pur­ku­pai­kal­la me­ri­ve­den hy­gie­e­ni­nen laa­tu on mit­taus­ten mu­kaan hyvä.

Oi­kea rat­kai­su luon­non ja ym­pä­ris­tön suo­je­lus­sa on vä­hen­tää kuor­mi­tus­ta ei­kä siir­tää sitä vain kau­em­mas omis­ta sil­mis­tä. Sik­si Vak­ka-Suo­men Vesi ha­lu­aa pa­nos­taa jä­te­ve­sien en­tis­tä­kin te­hos­te­tum­paan kä­sit­te­lyyn kuin ajaa lii­ke­lai­tok­sen kon­kurs­siin vain sen ta­kia, et­tä kuor­mi­tus siir­ret­täi­siin pai­kas­ta toi­seen.

Kim Wes­ter­holm

Ve­si­huol­to­pääl­lik­kö, lii­ke­lai­tos­joh­ta­ja

Vak­ka-Suo­men Vesi