JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.6.2022 18.55

Sote-alueiden hankinnoista tehtävä avoimia

Jul­ki­sia han­kin­to­ja teh­dään ar­vi­o­ta noin 50 mil­jar­din edes­tä vuo­sit­tain. Toi­mi­val­la han­kin­ta­po­li­tii­kal­la voi­daan vah­vis­taa yrit­tä­jyyt­tä ja alu­eem­me elin­voi­maa.

Suo­men Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ris­sä lä­hes 10 000 yrit­tä­jää ar­vi­oi tänä ke­vää­nä ko­ti­kun­tan­sa pär­jää­mis­tä yri­tys- ja elin­voi­ma­po­li­tii­kas­sa. Yrit­tä­jien mie­les­tä Var­si­nais-Suo­mes­sa kun­nat ovat elin­kei­no­po­li­tii­kan osa-alu­eis­ta hei­koi­ten on­nis­tu­neet jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa. Tu­los oli ke­hit­ty­nyt huo­nom­paan suun­taan edel­li­sel­tä mit­taus­jak­sol­ta vuo­del­ta 2020.

Sa­mal­la suur­ta huol­ta pk-yri­tyk­sis­sä ai­heut­ta­vat uu­sien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ede­sot­ta­muk­set ja ai­keet os­taa tu­ki­pal­ve­lui­ta kil­pai­lut­ta­mat­ta suo­raan omil­ta yh­ti­öil­tään. Täl­lai­sia tu­ki­pal­ve­lui­ta ovat esi­mer­kik­si ca­te­ring, pe­su­la- ja kiin­teis­tö­huol­to sekä it- ja ta­lous­hal­lin­to. Kun hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta pe­rus­te­taan kii­reel­lä, jul­ki­so­mis­tei­nen yh­ti­ön pe­rus­ta­mi­nen voi tun­tua ai­no­al­ta vaih­to­eh­dol­ta. Tämä voi joh­taa pa­him­mil­laan sii­hen, et­tä pian mark­ki­noil­la ei enää ole tie­tyil­lä aloil­la yri­tyk­siä ja yrit­tä­jiä, vaan jul­ki­ses­ti omis­tet­tu­ja yh­ti­öi­tä.

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö edel­lyt­tää, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eet hank­ki­vat pal­ve­lut avoi­mes­ti mark­ki­noil­ta kil­pai­lu­tuk­sin. Vain näin voi­daan ver­tail­la hin­taa ja laa­tua, mikä on alu­eem­me ve­ron­mak­sa­jan ja sote-alu­een asi­ak­kaan etu.

Vas­toin yleis­tä kä­si­tys­tä sote-pal­ve­lui­ta yh­teis­kun­nal­le tuot­taa suu­ri jouk­ko sote-alan pk-yri­tyk­siä. Vii­me vuon­na Var­si­nais-Suo­mes­sa sote-pal­ve­lui­ta jul­ki­sel­le sek­to­ril­le tuot­ti 843 var­si­nais­suo­ma­lais­ta sote-or­ga­ni­saa­ti­o­ta, jois­ta val­ta­o­sa (yli 800 yri­tys­tä) on pie­niä pk-yri­tyk­siä tai yk­si­ny­rit­tä­jiä.

Nämä yri­tyk­set ovat mer­kit­tä­vä osa hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lun­tuo­tan­toa. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tar­vit­se­mat os­to­pal­ve­lut toi­min­tan­sa pyö­rit­tä­mi­seen ovat vuo­si­ta­sol­la Var­si­nais-Suo­mes­sa noin 660 mil­joo­naa eu­roa, jos­ta pk-yri­tys­ten osuus oli noin 210 mil­joo­naa eu­roa. Sa­no­mat­ta­kin on sel­vää, et­tä pk-yri­tys­ten pal­ve­lun­tuo­tan­to tu­lee huo­mi­oi­da käyn­nis­sä ole­vas­sa val­mis­te­lus­sa ja tur­va­ta nii­den tuot­ta­mat pal­ve­lut siir­ryt­tä­es­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­e­mal­liin.

Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jät ha­lu­aa osal­lis­tua hy­vin­voin­ti­a­lu­e­val­mis­te­luun tuo­mal­la sen käyt­töön oman asi­an­tun­te­muk­sen­sa. Yh­te­nä eri­tyi­so­saa­mi­sa­lu­ee­nam­me on han­kin­to­jen val­mis­te­luun liit­ty­vän mark­ki­na­tie­don hyö­dyn­tä­mi­nen han­kin­to­jen tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa. Sen ym­pä­ril­le voi­sim­me asi­an­tun­te­muk­sem­me ja subs­tans­si­o­saa­jien­ne yh­teis­työ­nä in­no­voi­da ai­nut­laa­tui­sen han­kin­ta­käy­tän­nön edis­tä­mään hy­vin­voin­ti­a­lu­een kump­pa­ni­ver­kos­ton ra­ken­ta­mis­ta ja han­kin­to­jen to­teut­ta­mis­ta ta­voit­tee­nam­me Suo­men osaa­vin han­kin­ta­toi­mi.

Jär­ke­väs­ti to­teu­te­tuis­sa han­kin­nois­sa pii­lee suu­ri mah­dol­li­suus hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja kun­tien elin­voi­mal­le. Han­kin­to­ja kan­nat­taa ja­kaa sel­lai­siin ko­ko­nai­suuk­siin, et­tä pie­nem­mät­kin yri­tyk­set pää­se­vät nii­hin kä­sik­si. Su­ju­val­la vuo­ro­pu­he­lul­la yri­tys­ken­tän kans­sa voi jul­ki­nen sek­to­ri vah­vis­taa ko­ti­seu­tun­sa elin­voi­maa.

Yrit­tä­jil­le ja jul­ki­sel­la toi­mi­jal­la on sa­mat ta­voit­teet alu­een elin­voi­man edis­tä­mi­sek­si. Lai­te­taan tämä yh­des­sä nä­ky­mään myös jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa.

Han­na Mun­ter

toi­mi­tus­joh­ta­ja

Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jät