JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
23.2.2021 13.20

Sihyn liiken­ne­jär­jes­te­lyistä ja vähän muustakin

Po­hi­tul­lin hal­lin kat­so­ja­mää­rä on mak­si­mis­saan 927 is­tu­ma­paik­kaa ja 600 sei­so­ma­paik­kaa. Si­hyn mo­ni­toi­mi­hal­lin kat­so­ja­mää­rä on 1700, mo­ni­toi­mi­ti­lan hen­ki­lö­mää­rä on 300, esi­tys­ti­lan (kat­so­mo­por­taik­ko) hen­ki­lö­mää­rä on 400. Edel­lä mai­nit­tu­jen ti­lo­jen yh­tä­ai­kai­nen hen­ki­lö­mää­rä on 3927 hen­ki­löä.

Li­säk­si hen­ki­lö­mää­rää kas­vat­ta­vat vie­lä ui­ma­hal­li, hen­ki­lö­kun­ta, kau­pun­ki­vers­tas, mu­siik­ki­o­pis­to ja kan­sa­lai­so­pis­to. Alu­eel­le ra­ken­tuu si­ten ti­lat noin 4500:lle yh­tä ai­kaa pai­kal­la ole­val­le hen­ki­löl­le.

Kau­pun­gis­sa ei ole si­säis­tä jul­kis­ta lii­ken­net­tä ei­kä alu­eel­la ole osoi­tet­tu bus­seil­le py­sä­köin­ti­paik­ko­ja­kaan, jo­ten saa­pu­mi­nen alu­eel­le ta­pah­tuu joko jal­kai­sin tai omal­la kul­ku­neu­vol­la.

Mis­sä ovat py­sä­köin­ti­pai­kat tuol­le 4500 hen­ki­lön kul­ku­neu­voil­le, jois­ta koh­ta mer­kit­tä­vä osa on säh­kö­käyt­töi­siä? La­tau­sa­se­mia tar­vi­taan niin au­toil­le, pyö­ril­le, pot­ku­lau­doil­le kuin skoot­te­reil­le­kin. Ikään­ty­vän vä­es­tön myö­tä myös lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten hen­ki­löi­den mää­rä kas­vaa.

In­va-paik­ko­jen mää­rä tu­lee ol­la usei­ta kym­me­niä ja näi­den hen­ki­löi­den säh­kö­käyt­töi­sil­le kul­ku­neu­voil­le tu­lee myös löy­tyä la­taus­pai­kat ra­ken­nus­ten si­säl­tä.

Vas­taus ei ole se, et­tei alu­eel­la ole kos­kaan yh­tä ai­kaa noin pal­jon hen­ki­löi­tä. Mik­si ne sit­ten ra­ken­ne­taan? On­ko muun­to­jous­ta­vuus vain sitä, et­tä tila mah­dol­lis­taa vain kym­me­nen eri pal­lo­la­jin pe­laa­mi­sen? Mis­sä on mo­ni­toi­mi­hal­lin esiin­ty­mis­la­va? Mi­ten hal­lin lat­tia suo­ja­taan ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ajak­si?

Mi­ten yk­si ki­os­ki tai yk­si li­pun­myyn­ti­pis­te pal­ve­lee 1700:aa kat­so­jaa? Mi­ten jär­jes­tyy 1200:n se­mi­naa­riin osal­lis­tu­jan ruo­kai­lu? Mis­sä on 1200:n se­mi­naa­rin osal­lis­tu­jan tur­val­li­nen na­rik­ka?

En­tä mi­ten taa­taan suu­ren ih­mis­mää­rän tur­val­li­suus? Kuu­luu­ko tur­va­pal­ve­lut Si­hyn pal­ve­lu­so­pi­muk­seen? Ka­me­ra­val­von­ta ei ta­kaa ke­nen­kään tur­val­li­suut­ta tai es­tä il­ki­val­taa, se li­sää vain kiin­ni­jää­mi­sen ris­kiä.

Ra­ken­nuk­seen tar­vi­taan var­ti­jat koko sen au­ki­o­lon ajak­si, esi­mer­kik­si var­ti­ja­kou­lu­tuk­sen saa­neet vah­ti­mes­ta­rit. Ylei­sö­ti­lai­suuk­siin tar­vi­taan lii­ken­tee­noh­jaa­jia, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia ja au­la­hen­ki­lö­kun­taa riit­tä­väs­ti.

Huo­leh­tii­ko ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jä vai pal­ve­lun­tuot­ta­ja näis­tä? Kuu­luu­ko pal­ve­lu­so­pi­muk­seen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ir­tai­mis­to­jär­jes­te­lyt ja esi­mer­kik­si sii­vous ja siir­ret­tä­vien pin­noit­tei­den puh­dis­tus vai on­ko vas­tuu ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jäl­lä?

Ari Saas­ta­moi­nen

si­hyk­rii­tik­ko