JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
23.2.2021 13.55

Sihykriitikon happamat marjat

Si­hyk­rii­ti­kok­si it­sen­sä ju­lis­ta­nut T. Kan­gas ruo­tii Uu­den­kau­pun­gin si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­hank­keen tur­mi­ol­li­suut­ta leh­des­sä 23.2. Kriit­ti­syyt­tään hän tuo esiin ker­to­mal­la esit­tä­neen­sä pää­tök­sen siir­toa vii­me ke­vää­nä. Sitä hän ei to­sin tuo esiin, et­tä on osal­lis­tu­nut vaa­li­kau­den ai­ka­na kaik­kiin kes­kei­siin si­hy­hank­keen pää­tök­siin te­ke­mät­tä kos­kaan poh­ja­e­si­tyk­siin muu­to­se­si­tys­tä tai esit­tä­mäl­lä hank­keen hyl­kää­mis­tä.

Si­hyk­riit­ti­syys jat­kaa sil­lä lin­jal­la, et­tä hank­kee­seen me­nee vää­rän­lais­ta ra­haa. Jo syk­syl­lä 2016 eri vaih­to­eh­to­jen las­ken­nas­sa pur­ka­va uus­ra­ken­ta­mi­nen to­det­tiin edul­li­sim­mak­si ja sen mu­kaan on edet­ty. Siis liki vii­si vuot­ta sit­ten. Täs­tä on las­kel­mat ai­ka­naan laa­dit­tu NL-ra­ken­nus­las­ken­nan toi­mes­ta.

Krii­tik­ko ei sai­si ol­la kri­tii­ki­tön omal­le kri­tii­kil­leen. Mis­sään vai­hees­sa ei ole jo alus­ta saak­ka kriit­ti­si­nä ol­lei­den ja mie­li­pi­teen­sä vaih­ta­nei­den osal­ta esi­tet­ty jär­ke­vää vaih­to­eh­toa ui­ma­hal­lin ja kou­lu­ra­ken­nus­ten kiis­tat­to­man kun­nos­sa­pi­to­tar­peen hoi­ta­mi­sek­si. Nyt kun kor­jaus on pää­tet­ty to­teut­taa pur­ka­va­na uu­dis­ra­ken­ta­mi­se­na ta­lou­del­li­ses­ti huo­nom­pien vaih­to­eh­to­jen si­jaan, tör­mä­tään to­del­li­seen krii­tik­ko­jen epä­jat­ku­vuus­koh­taan: elin­kaa­ri­mal­lil­la to­teut­ta­van hank­keen kus­tan­nus vie kau­pun­kim­me siis pe­ri­ka­toon, mut­ta sa­man­suu­rui­nen – jos koh­ta enem­män­kin ra­haa vie­vä – pe­rus­kor­jaus kal­liim­pi­ne yl­lä­pi­don kus­tan­nuk­si­neen il­man kah­den vuo­si­kym­me­nen olo­suh­de­ta­kuu­ta oli­si pa­rem­pi vaih­to­eh­to. Ihan siis oi­ke­as­ti­ko?

Toi­vot­ta­vas­ti va­lit­ta­jat kan­nat­ta­ji­neen ovat ot­ta­neet lu­kuun sen, et­tä kaa­va­va­li­tus voi myös me­nes­tyä. Han­kin­ta­pää­tös­hän on jo lain­voi­mai­nen. Jos han­ke kaa­tui­si kaa­vaa kos­ke­viin va­li­tuk­siin, niin se vei­si muun mu­as­sa koko ope­tus­toi­mem­me ti­lan­tee­seen, jos­sa sen ke­hi­tys sei­sah­tuu use­ak­si vuo­dek­si odot­ta­maan muu­ta to­teu­tus­ta.

Kai tä­mä­kin jär­jet­tö­myys sit­ten jon­kun ta­voit­tei­ta pal­ve­lee. Van­ho­jen ra­ken­nus­ten pe­rus­kor­jaus ei ole re­a­lis­ti­nen vaih­to­eh­to edel­leen­kään ja se on jo 2016 to­det­tu kal­liim­mak­si kuin va­lit­tu tapa ei­kä ai­ka ole tätä ase­tel­maa muut­ta­nut.

Asi­as­sa on ol­lut ai­ka avoi­meen kes­kus­te­luun, ai­ka haas­taa päät­tä­jiä, ai­ka et­siä vaih­to­eh­to­ja ja ai­ka esit­tää mui­ta rat­kai­su­mal­le­ja. On si­hys­tä mitä miel­tä vaan, nyt oli­si ai­ka ym­mär­tää kau­pun­gin etu ja se, mitä muut vaih­to­eh­dot - joi­ta ei edel­leen­kään ole esi­tet­ty - ajal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti tar­koit­ta­vat.

Va­li­tuk­set ovat toki oi­keus­jär­jes­tel­mäm­me mu­kai­nen re­a­goin­ti­kei­no. Pi­dän sil­ti kaa­va­va­li­tuk­sia asi­as­sa to­del­la vas­tuut­to­mi­na. Se on sel­vää, et­tä kau­pun­gin tai kau­pun­ki­lais­ten etua ne ei­vät pal­ve­le ja kes­kei­sin kär­si­jä­ryh­mä ovat uu­si­kau­pun­ki­lai­set lap­set ja nuo­ret.

Päät­tä­jän teh­tä­vä on vai­kut­taa, kun on pää­tök­sen ai­ka. Tai siis oli­si ol­lut. Sen jäl­keen pu­li­nat pois.

Timo A. Jär­vi­nen

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kok.)

Si­hyn oh­jaus­ryh­män jä­sen