JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
2.3.2021 15.50

Sihy sitä, sihy tätä

Näyt­tää, et­tä si­hys­tä teh­dään tee­ma kun­ta­vaa­lei­hin. Si­nän­sä jän­nä jut­tu, kos­ka pää­tök­set on jo teh­ty. Var­sin­kin si­hyä kam­pit­ta­vien ää­ni kuu­luu joka tuu­tis­ta, mis­tä syn­tyy kuva, et­tä koko kau­pun­ki on sitä vas­taan. Näin tus­kin on.

Us­kon si­hyn ole­van pa­ras­ta, mitä meil­le lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa ta­pah­tuu ja mi­nul­le on tär­ke­ää, et­tä sihy on­nis­tuu suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti ja jot­ta tyt­tä­re­ni ka­ve­rei­neen voi aloit­taa ne­los­luo­kan syk­syl­lä 2024 uu­des­sa edis­tyk­sel­li­ses­sä kou­lu­kes­kuk­ses­sa.

Lap­sem­me an­sait­se­vat vii­mein ny­ky­ai­kai­sen op­pi­mis- ja har­ras­tu­sym­pä­ris­tön. Op­pi­mi­sym­pä­ris­tö on pal­jon muu­ta­kin kuin kou­lut. Ai­dos­ti jo­kai­sel­le jo­ta­kin.

Pa­rem­pi oli­si kor­ja­ta ny­kyi­set. Mie­les­tä­ni ei. En näe jär­keä kor­ja­ta ra­ken­nuk­sia, jot­ka ei­vät edus­ta ny­ky­ai­kais­ta ti­la­suun­nit­te­lua. Vii­kai­nen ei edus­ta mi­nul­le mi­ten­kään eri­tyis­tä kau­neut­ta tai asi­aa, joka ka­tu­ku­vas­sa pi­täi­si säi­lyt­tää.

Väis­tä­mät­tä kus­tan­nuk­sem­me nou­se­vat, ra­ken­ne­taan sit­ten uut­ta tai kor­ja­taan van­haa. Ei ole ole­mas­sa nol­lan eu­ron rat­kai­sua. Hy­vää täs­sä on se, et­tä it­se pys­tym­me vai­kut­ta­maan ta­lou­den kan­to­ky­kyyn joh­ta­mal­la ta­lout­tam­me vas­tuul­li­ses­ti ja näin tur­vaa­mal­la ta­lou­tem­me myös si­hyn ai­ka­na. Työ meil­lä on edes­sä, vaik­ka si­hyä ei oli­si pää­tet­ty to­teut­taa.

On has­sua, et­tä ko­ro­nak­rii­siä on esi­tet­ty syyk­si, mik­si sihy pi­täi­si kuo­pa­ta. Muis­te­taan kui­ten­kin, et­tä sihy-in­ves­toin­ti teh­dään vuo­si­kym­me­nik­si, jo­ten vaik­ka täl­lä het­kel­lä on vie­lä epä­var­muut­ta, niin mei­dän on us­kal­let­ta­va teh­dä pää­tök­siä ajal­le, jos­sa ko­ro­na on muis­to vain. En vä­hät­te­le ris­ke­jä, mut­ta elä­mää on ko­ro­nan jäl­keen­kin ja si­hyn eli­nai­ka­na tu­lee mon­ta nou­su- ja las­ku­kaut­ta.

En väi­tä, et­tä sihy tuo meil­le uu­sia asuk­kai­ta, mut­ta se an­taa meil­le ai­van eri­lai­set mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä ki­sas­sa uu­sis­ta asuk­kais­ta ver­rat­tu­na nii­hin kun­tiin, jois­sa ei ol­la us­kal­let­tu in­ves­toi­da tu­le­vai­suu­teen.

Toki olen tätä luon­nol­li­ses­ti miet­ti­nyt use­al­ta kan­til­ta, jo­ten täs­sä it­se tun­nis­ta­ma­ni asi­at tee­man ym­pä­ril­lä ja eh­kä vas­tauk­sia/nä­ke­myk­siä esi­tet­tyi­hin väit­tei­siin.

Kyl­lä olen tie­toi­nen kus­tan­nuk­sis­ta. Tie­dän, et­tä kus­tan­nuk­set voi­vat elää. Tie­dän, et­tä tämä vaa­tii pal­jon ra­haa. Ja tun­nis­tan ris­kit. Kyl­lä, pää­tök­sen­te­ko oli­si voi­nut ol­la avoi­mem­paa.

Ei, sihy ei ole avo­kont­to­ri. Sin­ne tu­le­vat ihan oi­ke­at luo­kat. Ei, tätä ei ole suun­ni­tel­tu sa­las­sa. Suun­nit­te­luun on osal­lis­tet­tu lu­kui­sia tu­le­via käyt­tä­jiä.

Ei, en tie­dä mitä ta­pah­tuu Ka­lan­nin kou­luil­le. Ei, en ole ra­ken­ta­mi­sen asi­an­tun­ti­ja, en­kä edes yri­tä sitä esit­tää.

Kyl­lä, au­to­teh­taan osa-omis­ta­jan taus­tal­ta löy­tyy SRV:n omis­ta­ja­su­kua. Sil­lä nyt ei ole mi­tään te­ke­mis­tä tä­män hank­keen kans­sa.

Ei, uu­si tila ei ta­kaa pa­rem­paa ope­tus­ta, mut­ta us­kon, et­tä laa­du­kas op­pi­mi­sym­pä­ris­tö mah­dol­lis­taa laa­duk­kaam­man ope­tuk­sen.

Kyl­lä, us­kon Ugin vä­ki­lu­vun kas­vuun tu­le­vai­suu­des­sa. Se vaa­tii pal­jon enem­män töi­tä kuin tä­hän saak­ka on teh­ty. Kyl­lä, meil­lä on mui­ta­kin in­ves­toin­te­ja, mut­ta ei ole vaih­to­eh­toa ol­la te­ke­mät­tä mi­tään.

Kyl­lä, vaih­to­eh­to oli­si ol­lut pe­rus­kor­ja­ta ny­kyi­set kou­lut ja ui­ma­hal­li. It­se en ha­lua nii­tä säi­lyt­tää, vaik­ka tämä rat­kai­su oli­si­kin kal­liim­pi.

Ei, han­ke ei ole pai­su­nut hol­tit­to­mas­ti il­man pää­tök­siä. Jo­kai­ses­ta han­ket­ta kas­vat­ta­nees­ta vai­hees­ta on val­tuus­to päät­tä­nyt.

Us­kon vil­pit­tö­mäs­ti, et­tä täs­tä tu­lee hyvä jut­tu, mut­ta ym­mär­rän myös nii­tä, jot­ka nä­ke­vät asi­an toi­sin.

Mitä, jos an­ne­taan täl­le hank­keel­le mah­dol­li­suus on­nis­tua?

Tomi Salo

Tu­le­vai­suu­teen us­ko­va val­tuu­tet­tu (kok.)