JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
2.3.2021 10.30

Sihy maksaa ja mitä saadaan?

Si­hyn myö­tä Uu­den­kau­pun­gin vuo­si­me­not nou­se­vat useil­la mil­joo­nil­la kym­me­nik­si vuo­sik­si eteen­päin. Lo­pul­lis­ta hin­taa ei tie­dä ku­kaan ja vas­ti­neek­si saa­daan kou­lu, jos­sa op­pi­mis­ta­so las­kee ja mie­len­ter­veys­häi­ri­öt li­sään­ty­vät.

Ylen ko­ti­si­vuil­la myös psy­ko­lo­gi Kat­ja Jus­si­la kir­joit­taa, et­tä pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na ADHD:lle tai au­tis­mil­le tyy­pil­li­set oi­reet ovat li­sään­ty­neet lap­sil­la. Psy­ko­lo­gi ker­too sel­vit­te­ly­jen jäl­keen käy­neen il­mi, et­tä ky­sei­set lap­set ovat siir­ty­neet opis­ke­le­maan kou­lui­hin, jois­sa käy­te­tään avoi­mia op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jä.

Täs­tä ym­mär­räm­me, et­tä täl­lais­ten avoi­mien op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jen suun­nit­te­lu ja ra­ken­ta­mi­nen oli­si lo­pe­tet­ta­va heti. Jus­si­la ar­vi­oi, et­tä ais­ti­kuor­mi­tus on käy­nyt heil­le ope­tus­ti­lois­sa lii­an suu­rek­si. Hän pi­tää ta­pauk­sia hä­ly­tys­merk­kei­nä, joi­hin on syy­tä suh­tau­tua va­ka­vas­ti.

Täl­lai­sen lah­jan Si­hyn edis­tä­jät ha­lu­a­vat an­taa lap­sil­le ja kai­kil­le ve­ron­mak­sa­jil­le?

Sihy-haa­vei­li­joil­le trum­pi­lais­tyy­lin mu­kai­ses­ti to­si­a­si­oi­den tun­nus­ta­mi­nen ei kel­paa, vaan sa­lai­lu, kau­pun­ki­lais­ten ma­ni­pu­loin­ti si­hyn kan­nat­ta­jik­si ja mai­nos­ta­mi­nen ai­no­a­na oi­ke­a­na vaih­to­eh­to­na jat­ku­vat kiih­ty­väl­lä tah­dil­la.

VTT:n ja Tam­pe­reen yli­o­pis­ton tut­ki­jat ovat sel­vit­tä­neet osa­na ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön Pur­kaa tai kor­ja­ta -han­ket­ta kou­lu­rat­kai­su­jen ta­lou­del­li­suut­ta ja nii­den ai­heut­ta­mia hii­li­pääs­tö­jä. Tut­ki­mus­ra­port­ti jul­kais­taan en­si vuon­na, mut­ta pääl­lim­mäi­set joh­to­pää­tök­set ovat sel­vil­lä.

Kou­lu­ra­ken­nuk­sen hii­li­pääs­töt ja kus­tan­nuk­set 50 vuo­den elin­kaa­ren ai­ka­na jää­vät kor­jaa­mal­la pie­nem­mik­si ver­rat­tu­na uu­den ra­ken­ta­mi­seen.

Suu­rin osa hii­li­pääs­töis­tä syn­tyy käy­tet­tä­vän be­to­nin mää­räs­tä. Kor­jauk­sen ai­heut­ta­ma hii­li­piik­ki on pie­nem­pi kuin uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen. Pe­rus­kor­jaus on vä­hä­pääs­töi­sem­pi huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä käy­tö­nai­kai­nen ener­gi­an­ku­lu­tus voi ol­la kor­ke­am­paa kuin uu­dis­ra­ken­nuk­sel­la.

Tut­ki­muk­ses­sa ver­rat­tiin 1950-lu­vul­la ra­ken­ne­tun kou­lun pe­rus­kor­jaus­ta uu­den 2010-lu­vun kou­lun ra­ken­ta­mi­seen.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on täl­lai­nen 1950-uvul­la be­to­nis­ta kes­tä­väk­si ra­ken­net­tu hy­vä­kun­toi­nen kou­lu, jon­ka käyt­töi­kää voi­daan kun­nos­tuk­sel­la jat­kaa 50 vuot­ta ja pi­dem­pään­kin. Kou­lua ei kan­na­ta Sihy-kup­lal­la pi­la­ta ja jos ur­hei­lu­hal­li ha­lu­taan ra­ken­taa, sen voi ra­ken­taa lii­kun­ta­laak­soon. Toi­von­kin, et­tä kaik­ki jär­ki-ih­mi­set käyt­tä­vät jat­kos­sa avoin­ta kes­kus­te­lua ja tut­kit­tu­ja to­si­a­si­oi­ta tie­dot­ta­mi­ses­sa kes­kus­te­luis­sa ja pää­tök­siä teh­des­sään.

Tämä tek­no­lo­gi­aa, ta­lout­ta ja ateis­mia ihan­noi­va ajat­te­lu­ta­pa, joka Suo­mes­sa­kin on val­las­sa, ei an­na lap­sil­le tu­le­vai­suu­den toi­voa. Lap­sil­la ei ole tur­val­lis­ta pe­rus­tus­ta elä­mäl­le, kun mo­nel­la ko­ti­o­lot ovat epä­mää­räi­set ja päi­vä­ko­dis­sa ope­te­taan, et­tei lap­si voi tie­tää, on­ko hän poi­ka vai tyt­tö.

Kou­lus­sa luku- ja kir­joi­tus­tai­dot­to­mal­le lap­sel­le an­ne­taan tie­to­ko­ne, jol­la pi­tää it­se opis­kel­la. Jos lap­si sa­noo, et­tä mi­nus­ta tu­lee iso­na sai­raan­hoi­ta­ja, pa­lo­mies tai joku muu, vas­ta­taan, et­tet voi aja­tel­la noin, vaan sinä jou­dut opis­ke­le­maan elä­mä­si ai­ka­na jopa kym­me­niin eri am­mat­tei­hin.

Täl­lai­nen ai­heut­taa mie­len­ter­veys­häi­ri­öi­tä. Mikä pa­hin­ta elä­mäm­me kal­leim­mas­ta asi­as­ta kiel­le­tään lain voi­mal­la opet­ta­mas­ta, vaik­ka se an­tai­si elä­mäl­le pe­rus­tan sekä tu­le­vai­suu­den ja toi­von.

Jor­ma Lai­vo­ran­ta