JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Mynämäki
6.4.2021 9.25

Puoli vuotta on nuorelle liian pitkä aika odottaa apua

Las­ten ja nuor­ten pe­rus­ta­son mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus ai­heut­taa huol­ta niin My­nä­mä­es­sä kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Las­ten ja nuor­ten on edel­leen lii­an vai­ke­aa saa­da apua ah­dis­tuk­seen, ma­sen­nuk­seen ja muu­hun oi­rei­luun. On usein van­hem­man sit­key­des­tä kiin­ni, jot­ta apua saa­daan. Esi­mer­kik­si 3-vuo­ti­aa­na oi­rei­le­va poi­ka sai van­hem­pien vuo­sia kes­tä­neen tais­te­lun jäl­keen apua vas­ta van­hem­pien pyy­det­tyä it­se las­ten­suo­je­lua si­joit­ta­maan hä­net kii­reel­li­ses­ti las­ten­suo­je­lu­lai­tok­seen, vaik­ka lap­sen paik­ka oli­si ol­lut psy­ki­at­ri­ses­sa osas­to­hoi­dos­sa.

Lap­sel­la to­det­tiin au­tis­mi ja lie­vä ke­hi­tys­vam­ma vas­ta 15-vuo­ti­aa­na, min­kä ai­ka­na hän oli eh­ti­nyt vaih­taa kou­lua jo 11 ker­taa (Yle 1.4.) Tu­run Sa­no­mat uu­ti­soi 23.3. sii­tä, et­tä TYK­Sin nuo­ri­sop­sy­ki­at­ri­an osas­tot ovat lat­ti­a­paik­ko­ja myö­ten täyn­nä it­se­mur­haa yrit­tä­nei­tä nuo­ria ja ti­lan­ne on muut­tu­nut ka­tast­ro­faa­li­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na.

Nuor­ten psyyk­ki­set on­gel­mat nä­ky­vät myös meil­lä tääl­lä maa­seu­dun rau­has­sa My­nä­mä­es­sä. Myös Ak­se­lin ti­lin­pää­tök­sis­tä voi­daan näh­dä, et­tä las­ten psyyk­kis­ten oi­rei­lun li­sään­ty­mi­sen ta­kia lai­tos­hoi­don tar­ve on Ak­se­li-kun­nis­sa kas­va­nut jo en­nen ko­ro­na-ai­kaa, ei­kä per­he­hoi­toa ole pys­tyt­ty tar­jo­a­maan suun­ni­tel­lus­ti. Las­ten­suo­je­lun puut­tu­vat re­surs­sit ovat li­sän­neet mer­kit­tä­väs­ti si­jais­huol­lon kus­tan­nuk­sia.

Myös kou­lu­ku­raat­to­reil­ta ja -psy­ko­lo­geil­ta tu­lee huo­les­tut­ta­vaa vies­tiä las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den ar­jes­ta. Kes­kus­te­lim­me toi­sen pie­nen maa­seu­tu­kun­nan kou­lu­ku­raat­to­rin kans­sa ti­lan­tees­ta ken­täl­lä. Lap­sil­le ja nuo­ril­le tar­vit­tai­siin pal­jon enem­män ns. ma­ta­lan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta, esi­mer­kik­si kou­lup­sy­ko­lo­ge­ja ja psy­ki­at­ri­sia sai­raan­hoi­ta­jia kou­lui­hin. Li­säk­si per­he­neu­vo­lan tu­li­si si­jai­ta oman kun­nan alu­eel­la, sil­lä jos käyn­nil­le pää­se­mi­nen on lii­an han­ka­laa, yri­te­tään pär­jä­tä omin neu­voin.

Kyn­nys pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­seen tu­li­si ol­la mah­dol­li­sim­man pie­ni, et­tä apua saa­tai­siin, en­nen kuin on­gel­mat muut­tu­vat las­ten­suo­je­lua vaa­ti­vik­si. Usein on­gel­mat ka­saan­tu­vat eli sa­mas­sa per­hees­sä on usei­ta eri­lai­sia haas­tei­ta.

My­nä­mä­es­sä kou­lup­sy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri si­jait­se­vat oman kun­nan alu­eel­la, mut­ta Ak­se­lin per­he­neu­vo­la Her­man­ni vain Nou­si­ai­sis­sa. Per­he­neu­vo­lan pal­ve­lui­hin jo­no­te­taan, kos­ka tar­vet­ta on enem­män kuin re­surs­se­ja. My­nä­mä­es­sä ei ole käy­tös­sä psy­ki­at­ri­sen sai­raan­hoi­ta­jan pal­ve­lu­ja lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Ku­raat­to­rit ovat tär­keä osa op­pi­las­huol­toa, mut­ta he ei­vät ole ter­vey­den­huol­lon vaan so­si­aa­li­a­lan am­mat­ti­lai­sia. Jopa opet­ta­jat saat­ta­vat oh­ja­ta avun­tar­vit­si­jan ku­raat­to­ril­le, vaik­ka oi­kea paik­ka oli­si kou­lup­sy­ko­lo­gi tai kou­lu­lää­kä­ri, joka voi teh­dä lä­het­teen las­ten- tai nuo­ri­sop­sy­ki­at­ri­an po­lik­li­ni­kal­le. Tu­li­joi­ta psy­ki­at­ri­an po­lik­li­ni­koil­le on niin pal­jon, et­tä kar­sin­taa jou­du­taan te­ke­mään ja on­gel­mat mut­kis­tu­vat, jos lap­si jou­tuu odot­ta­maan apua lii­an pit­kään.

Ku­raat­to­rin tu­li­si saa­da kes­kit­tyä en­nal­ta­eh­käi­se­vään työ­hön, ei niin­kään tu­li­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­seen. Ku­raat­to­reil­la on usei­ta kou­lu­ja ja Ak­se­lin alu­eel­la kes­ki­mää­rin. 850 las­ta hoi­det­ta­va­naan. Ku­raat­to­rit jou­tu­vat usein li­säk­si mah­dot­to­miin ti­lan­tei­siin teh­des­sään sitä työ­tä, joka kuu­luu ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen, ku­ten kou­lup­sy­ko­lo­gin tai psy­ki­at­ri­sen sai­raan­hoi­ta­jan työ­hön.

Las­ten ja nuor­ten oi­rei­luun on saa­ta­va apua ri­pe­äs­ti, eten­kin, kun epä­sel­vä ko­ro­na­ti­lan­ne jat­kuu edel­leen ja ta­val­li­seen ar­keen pa­laa­mi­nen ei ole vie­lä nä­kö­pii­ris­sä. Lap­sil­le ja nuo­ril­le muu­ta­ma viik­ko tai kuu­kau­si voi ol­la lii­an pit­kä ai­ka odot­taa apua ja täl­lä het­kel­lä jo­no­tu­sai­ka saat­taa ol­la jopa puo­li vuot­ta.

My­nä­mä­en KD-ryh­mä

An­nuk­ka Kaat­ra­sa­lo

Tai­na Lai­ti­nen

Ilk­ka Saa­ri­nen

Han­nu Ves­te­ri­nen

Jan­ne Kou­ko­nen